Update

Werkzaamheden zijn oorzaak geweest dat onze website niet up-to-date is. Daarom nu een korte samenvatting van wat zich de afgelopen tijd heeft voorgedaan.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 23 juni de terinzagelegging van 28 juni t/m 9 augustus 2017 van ontwerpbesluit op de aanvraag om ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming bekend gemaakt om het voor belanghebbenden mogelijk te maken een zienswijze in te brengen. Deze ontheffing/vergunning maakt deel uit van de coördinatieprocedure waarvoor de gemeenteraad op 19-12-2016 een besluit heeft genomen en had gecoördineerd met alle procedures / besluiten vastgelegd in dat coördinatiebesluit, behandeld moeten worden.

Alle besluiten die in het coordinatiebesluit zijn vastgelegd moeten gelijktijdig voorbereid en in procedure worden gebracht. Een werkwijze die zorgt voor samenhang tussen de te nemen besluiten en dat maakt de procedure overzichtelijk voor zowel de initiatiefnemer als omwonenden. Coördinatie zorgt zo voor een efficiëntere procedure waarmee ook een verkorting van de beroepsprocedure bereikt kan worden. En ja, snelheid was ook geboden want de initiatiefnemer moest op tijd subsidie aanvragen om het windpark te kunnen bouwen.

De gemeente is echter op een andere manier te werk gegaan. Besluiten werden niet gecoördineerd. Er zijn op het moment dat dit geschreven wordt zelfs nog een aantal procedures die nog gestart moeten worden, terwijl er al een beroepsprocedure loopt voor het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en apart daarvan nu een beroepsprocedure voor de ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming.

Dat alles heeft er toe geleid dat zowel de inhoud van de ter inzage gelegde stukken als de manier waarop de gemeente met de coördinatieprocedure is omgegaan tot gevolg heeft gehad dat er vijf beroepschriften zijn ingestuurd. Een daarvan is van Stichting AGA/Presikhaaf. Verder zijn er een privépersoon, twee stichtingen en de gemeente Westervoort die argumenten hebben om verder te  gaan in de beroepsprocedure.

Op 15 november 2017 hebben Gedeputeerden Staten van Gelderland de ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming verleend en vervolgens van 20 november 2017 t/m 2 januari 2018 opengesteld voor beroep. Van die mogelijkheid hebben drie stichtingen gebruikt gemaakt.

Kort samengevat: er is een onoverzichtelijke situatie ontstaan waarbij de vraag gesteld kan worden of deze werkwijze nog wel voldoet aan de juridische eisen die aan een coördinatiebesluit gesteld worden.

De Raad van State heeft inmiddels de Stichting advisering bestuursrechtspraak (een adviesorgaan van de Raad van State) gevraagd een onderzoek in te stellen.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

De Nieuwsbrief Werkgroep AGA van november 2017 kunt u hier lezen.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

De Nieuwsbrief Werkgroep AGA van september 2017 kunt u hier lezen.

Rectificatie van bekendmaking 17 juli 2017 gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Na de eerdere bekendmaking op 17 juli 2017 (Staatscourant 17juli 2017, nr. 41410) is gebleken dat enkele stukken niet ter inzage zijn gelegd met het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Windpark en zonneveld Koningspleij Noord” en de verleende omgevingsvergunning Windpark. Hierdoor is het noodzakelijk om het bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken opnieuw ter inzage te leggen. Het gaat om de volgende stukken: de Zienswijzennota ‘Bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord’, de ‘Lijst indieners zienswijzen en reacties’ en het ‘Wijzigingenoverzicht bestemmingsplan’.

Het bestemmingsplan, het MER, de omgevingsvergunning en de drie bovengenoemde stukken liggen met ingang van 2 augustus tot en met 12 september 2017 opnieuw ter inzage op het stadhuis, Koningsstraat 38 te Arnhem.

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend bestemmingsplan vormen zijn te vinden op https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.906-/NL.IMRO.0202.906-0301/. De digitale bestanden die gezamenlijk de juridisch geldende omgevingsvergunning vormen zijn te vinden op het webadres: https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.OGV912-/NL.IMRO.0202.OGV912-0301/

De beroepsmogelijkheden tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot verlening van de gewijzigde omgevingsvergunning zijn te lezen in de publicatie  van 1-8-2017. Iedere belanghebbende die nog geen zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen, kan tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan en/of de in de omgevingsvergunning aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning, beroep instellen. Dit kan gedurende de beroepstermijn van 2 augustus t/m 12 september 2017 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zoektocht

Het blijft een zoektocht. Er liggen weliswaar documenten van het bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord en van de omgevingsvergunning voor de bouw van vier windturbines ter inzage op het stadhuis, maar het is een gigantische hoeveelheid onontwarbare documenten. Van het ene document wordt je verwezen naar een bijlage, die ook weer een of meer bijlagen heeft en die vervolgens ook weer. Dat wordt nog lastiger omdat sommige bijlagen in de verwijzing van het ene naar het andere document een andere titel hebben gekregen dan het document oorspronkelijk als titel had.

De officiële lijsten van de ter inzage gelegde stukken waarin de documenten de ene keer met documentnamen, de andere keer met 20 cijferige getallen staan vermeld, worden zo opeens totaal veranderd in een hutsel van als bijlagen omschreven documenten. Een onontwarbaar geheel waarbij een te hulp gevraagde ambtenaar ook de weg kwijtraakte. En dan gaat het nog niet over documenten die gewoon ontbreken! En dat terwijl de gemeenteraad voor de coördinatieprocedure heeft gekozen onder andere omdat het dan voor geïnteresseerden een makkelijke en overzichtelijke procedure zou zijn met één rechtsgang. Opmerkingen van de gemeenteraad over deze onontwarbare kluwen hebben we niet gehoord!

Besluitvorming Bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord

Op 10 juli jl. heeft de gemeenteraad eerst de motie ‘Zo min mogelijk overlast’ aangenomen met 38 stemmen vóór. Vervolgens werd bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord vastgesteld ook met 38 stemmen vóór. Eén raadslid was niet aanwezig. De stemmachine weigerde tot twee keer toe deze uitslagen zichtbaar te maken! Gestemd werd bij handopsteking.

Op 16 en 17 juli 2017 is de vaststelling van het bestemmingsplan in de Staatscourant en het Gemeenteblad bekend gemaakt, evenals de concept-omgevingsvergunning die per 11 juli definitief geworden is. Vanaf 18 juli tot en met 28 augustus 2017 liggen alle stukken van het bestemmingsplan, het MER (inclusief de aanvulling) en de omgevingsvergunning ter inzage op het Stadshuis, Koningstraat 38 te Arnhem. De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldende bestemmingsplan vormen zijn te vinden op: https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.906-/NL.IMRO.0202.906-0301/    Hier vindt u de plankaart.

De digitale bestanden die gezamenlijk de juridisch geldende omgevingsvergunning vormen zijn te vinden op: https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.OGV912-/NL.IMRO.0202.OGV912-0301/

Vervolg informatieve behandeling raadsvergadering 3 juli 2017  

Nadat op 26 juni 19 personen over de hele ‘bandbreedte’ van de plannen voor windturbines langs de Pleijroute hadden ingesproken, was er één raadslid die vragen stelde. Een ander raadslid wilde in een amendement vastleggen dat het aantal ernstig gehinderden door windturbines aantoonbaar zoveel mogelijk wordt beperkt. Discussie ontstond waarin het zo hoog mogelijke rendement van de turbines en het behalen van duurzaamheidsdoelstelling van 14% voor 2020 kwam te staan tegenover zo min mogelijk overlast die een grote groep omwonenden zal ondervinden. U kunt het concept amendement ‘Zo min mogelijk overlast’ en de aanpassing daarvan in de concept motie ‘Gemeente sluit aan’  en alle vergaderstukken lezen op https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem

Informatieve behandeling Windpark en zonneveld Koningspleij in de raadsvergadering 26 juni 2017

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26-6-2017 werd niet vergaderd maar ingesproken door 19 insprekers. Vier insprekers gerelateerd aan het initiatief om windturbines langs de Pleijroute te bouwen, 15 insprekers die namens omwonenden hun zorgen uitspraken over de consequenties van windturbines voor hun leefomgeving. Onderzoeken kunnen dan wel aangeven dat de overlast binnen wettelijke normen blijft, maar dat betekend zeker niet dat omwonenden geen overlast hebben. De voorzitter riep de raadsleden op geen vragen te stellen zodat alle insprekers hun zegje konden doen. En dat gebeurde binnen de vastgestelde 90 minuten. Tijd voor vragen stellen was er niet meer. De teksten van alle insprekers kunt u lezen op https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem  Bij de vervolgbehandeling wordt gestart met het stellen van vragen door raadsleden aan de insprekers.

Gewijzigd bestemmingplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord ter besluitvorming naar de gemeenteraad

Het college van B&W heeft 13-6-2017 besloten het gewijzigde bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord en het MER Bedrijventerrein Kleefse Waard ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Ook de twee zienswijzenrapporten en het Toetsingsadvies van de Commissie mer zullen daar besproken worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat gebeuren tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 26 juni a.s. De te behandelen stukken van bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij Noord’ kunt u vinden via de link  https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem/meeting

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw menig over deze plannen aan de gemeenteraadsleden kenbaar te maken, dan kan dat in de vergadering van de 26 juni. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij de griffie via griffie@arnhem.nl of 026 3773851.

Advies Commissie mer

De Commissie voor de milieurapportage heeft 6-6-2017 advies uitgebracht. Kort samengevat wordt geadviseerd het rapport aan te vullen met een beschrijving van de hinder door nachtelijke verlichting op de windturbines en de mogelijkheden om deze hinder te beperken en speciale aandacht te besteden aan de effecten van de windturbines op vogels, vleermuizen en slagschaduwhinder. In het Persbericht en het Toetsingsadvies kunt u meer lezen over de uitgebrachte adviezen.