Bestemmingsplan ‘Kleefse Waard 2019′ ter inzage

Er wordt weer een nieuw bestemmingsplan voor de Kleefse Waard opgesteld.

Het tot 2013 geldende zogenaamde ‘Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Industrieterrein’ der gemeente Arnhem’ van 1963 is op grond van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2013 komen te vervallen. De hierna nog geldende stedenbouwkundige bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening zijn vanaf 1 juli 2018 van rechtswege ook komen te vervallen. Vanaf dat moment bestaat er geen enkel toetsingskader meer voor bedrijven die zich op de Kleefse Waard zouden willen vestigen.

Het industrieterrein Kleefse Waard is een deel van het totale ‘Industrieterrein Arnhem Noord’ dat grenst aan het woongebied van Presikhaaf. Het is een grotendeels bestaand bedrijventerrein met nog een aantal braakliggende kavels. De maximale milieucategorie voor bedrijven op de Kleefse Waard wordt milieucategorie 4.2, zoals genoemd in de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering 2009’. Burgemeester en wethouders kunnen hier evenwel met een omgevingsvergunning vanaf wijken als een bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren in milieucategorie 4.2.

Het ontwerpbestemmingsplan en de MER (Milieu Effect Rapportage) liggen vanaf 1 maart t/m 11 april 2019 voor eenieder ter inzage op het stadskantoor, Eusebiusbuitensingel 53. Tot en met 11 april 2019 kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 6800 AB Arnhem.

Op het stadskantoor kan uw zienswijze ook door een ambtenaar worden vastgelegd die het voor u doorstuurt naar de gemeenteraad.

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend ontwerpbestemmingsplan vormen zijn ook te vinden op http://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.869-/NL.IMRO.0202.869-0201/