Bestemmingsplan ‘Kleefse Waard 2019′ ter inzage

Er wordt weer een nieuw bestemmingsplan voor de Kleefse Waard opgesteld.

Het tot 2013 geldende zogenaamde ‘Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Industrieterrein’ der gemeente Arnhem’ van 1963 is op grond van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2013 komen te vervallen. De hierna nog geldende stedenbouwkundige bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening zijn vanaf 1 juli 2018 van rechtswege ook komen te vervallen. Vanaf dat moment bestaat er geen enkel toetsingskader meer voor bedrijven die zich op de Kleefse Waard zouden willen vestigen.

Het industrieterrein Kleefse Waard is een deel van het totale ‘Industrieterrein Arnhem Noord’ dat grenst aan het woongebied van Presikhaaf. Het is een grotendeels bestaand bedrijventerrein met nog een aantal braakliggende kavels. De maximale milieucategorie voor bedrijven op de Kleefse Waard wordt milieucategorie 4.2, zoals genoemd in de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering 2009’. Burgemeester en wethouders kunnen hier evenwel met een omgevingsvergunning vanaf wijken als een bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren in milieucategorie 4.2.

Het ontwerpbestemmingsplan en de MER (Milieu Effect Rapportage) liggen vanaf 1 maart t/m 11 april 2019 voor eenieder ter inzage op het stadskantoor, Eusebiusbuitensingel 53. Tot en met 11 april 2019 kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 6800 AB Arnhem.

Op het stadskantoor kan uw zienswijze ook door een ambtenaar worden vastgelegd die het voor u doorstuurt naar de gemeenteraad.

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend ontwerpbestemmingsplan vormen zijn ook te vinden op http://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.869-/NL.IMRO.0202.869-0201/

Tussenuitspraak

De Raad van State heeft 13 februari 2019 een tussenuitspraak gedaan in de procedure van  bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij Noord’ en gecoördineerde  omgevingsvergunning voor de realisatie van een windpark.

In de tussenuitspraak heeft de Raad van State een voorlopige voorziening getroffen en de gemeente Arnhem de opdracht gegeven deugdelijk te onderbouwen dat sprake is van zodanige technische, organisatorische of functionele bindingen tussen de twee woningen aan de Veerweg en het windpark dat de woningen als bedrijfswoningen moeten worden aangemerkt. Ook kan ervoor gekozen worden door nader onderzoek aan te tonen dat ter plaatse van de twee woningen voldaan kan worden aan de normen voor geluid en slagschaduw. Uiterlijk binnen 16 weken na deze tussenuitspraak moet worden voldaan aan deze opdracht.

U kunt hier de tussenuitspraak 13-2-2019  over het bestemmingsplan en gecoördineerde omgevingsvergunning en de uitspraak Wet natuurbescherming 13-2-2019  Windpark Koningspleij Noord lezen.

Nog niet alle procedures zijn doorlopen zoals vastgelegd in het coördinatiebesluit. De watervergunning, die nodig is om aan de voet van de dijk te mogen bouwen, ontbreekt nog. Die is momenteel in procedure bij het Waterschap Rijn en IJssel.