Nieuwsbrief Werkgroep AGA

De Nieuwsbrief Werkgroep AGA van januari 2018 kunt u hier lezen.

Update

Werkzaamheden zijn oorzaak geweest dat onze website niet up-to-date is. Daarom nu een korte samenvatting van wat zich de afgelopen tijd heeft voorgedaan.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 23 juni de terinzagelegging van 28 juni t/m 9 augustus 2017 van ontwerpbesluit op de aanvraag om ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming bekend gemaakt om het voor belanghebbenden mogelijk te maken een zienswijze in te brengen. Deze ontheffing/vergunning maakt deel uit van de coördinatieprocedure waarvoor de gemeenteraad op 19-12-2016 een besluit heeft genomen en had gecoördineerd met alle procedures / besluiten vastgelegd in dat coördinatiebesluit, behandeld moeten worden.

Alle besluiten die in het coordinatiebesluit zijn vastgelegd moeten gelijktijdig voorbereid en in procedure worden gebracht. Een werkwijze die zorgt voor samenhang tussen de te nemen besluiten en dat maakt de procedure overzichtelijk voor zowel de initiatiefnemer als omwonenden. Coördinatie zorgt zo voor een efficiëntere procedure waarmee ook een verkorting van de beroepsprocedure bereikt kan worden. En ja, snelheid was ook geboden want de initiatiefnemer moest op tijd subsidie aanvragen om het windpark te kunnen bouwen.

De gemeente is echter op een andere manier te werk gegaan. Besluiten werden niet gecoördineerd. Er zijn op het moment dat dit geschreven wordt zelfs nog een aantal procedures die nog gestart moeten worden, terwijl er al een beroepsprocedure loopt voor het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en apart daarvan nu een beroepsprocedure voor de ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming.

Dat alles heeft er toe geleid dat zowel de inhoud van de ter inzage gelegde stukken als de manier waarop de gemeente met de coördinatieprocedure is omgegaan tot gevolg heeft gehad dat er vijf beroepschriften zijn ingestuurd. Een daarvan is van Stichting AGA/Presikhaaf. Verder zijn er een privépersoon, twee stichtingen en de gemeente Westervoort die argumenten hebben om verder te  gaan in de beroepsprocedure.

Op 15 november 2017 hebben Gedeputeerden Staten van Gelderland de ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming verleend en vervolgens van 20 november 2017 t/m 2 januari 2018 opengesteld voor beroep. Van die mogelijkheid hebben drie stichtingen gebruikt gemaakt.

Kort samengevat: er is een onoverzichtelijke situatie ontstaan waarbij de vraag gesteld kan worden of deze werkwijze nog wel voldoet aan de juridische eisen die aan een coördinatiebesluit gesteld worden.

De Raad van State heeft inmiddels de Stichting advisering bestuursrechtspraak (een adviesorgaan van de Raad van State) gevraagd een onderzoek in te stellen.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

De Nieuwsbrief Werkgroep AGA van november 2017 kunt u hier lezen.