Rectificatie van bekendmaking 17 juli 2017 gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Na de eerdere bekendmaking op 17 juli 2017 (Staatscourant 17juli 2017, nr. 41410) is gebleken dat enkele stukken niet ter inzage zijn gelegd met het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Windpark en zonneveld Koningspleij Noord” en de verleende omgevingsvergunning Windpark. Hierdoor is het noodzakelijk om het bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken opnieuw ter inzage te leggen. Het gaat om de volgende stukken: de Zienswijzennota ‘Bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord’, de ‘Lijst indieners zienswijzen en reacties’ en het ‘Wijzigingenoverzicht bestemmingsplan’.

Het bestemmingsplan, het MER, de omgevingsvergunning en de drie bovengenoemde stukken liggen met ingang van 2 augustus tot en met 12 september 2017 opnieuw ter inzage op het stadhuis, Koningsstraat 38 te Arnhem.

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend bestemmingsplan vormen zijn te vinden op https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.906-/NL.IMRO.0202.906-0301/. De digitale bestanden die gezamenlijk de juridisch geldende omgevingsvergunning vormen zijn te vinden op het webadres: https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.OGV912-/NL.IMRO.0202.OGV912-0301/

De beroepsmogelijkheden tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot verlening van de gewijzigde omgevingsvergunning zijn te lezen in de publicatie  van 1-8-2017. Iedere belanghebbende die nog geen zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen, kan tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan en/of de in de omgevingsvergunning aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning, beroep instellen. Dit kan gedurende de beroepstermijn van 2 augustus t/m 12 september 2017 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.