Zoektocht

Het blijft een zoektocht. Er liggen weliswaar documenten van het bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord en van de omgevingsvergunning voor de bouw van vier windturbines ter inzage op het stadhuis, maar het is een gigantische hoeveelheid onontwarbare documenten. Van het ene document wordt je verwezen naar een bijlage, die ook weer een of meer bijlagen heeft en die vervolgens ook weer. Dat wordt nog lastiger omdat sommige bijlagen in de verwijzing van het ene naar het andere document een andere titel hebben gekregen dan het document oorspronkelijk als titel had.

De officiële lijsten van de ter inzage gelegde stukken waarin de documenten de ene keer met documentnamen, de andere keer met 20 cijferige getallen staan vermeld, worden zo opeens totaal veranderd in een hutsel van als bijlagen omschreven documenten. Een onontwarbaar geheel waarbij een te hulp gevraagde ambtenaar ook de weg kwijtraakte. En dan gaat het nog niet over documenten die gewoon ontbreken! En dat terwijl de gemeenteraad voor de coördinatieprocedure heeft gekozen onder andere omdat het dan voor geïnteresseerden een makkelijke en overzichtelijke procedure zou zijn met één rechtsgang. Opmerkingen van de gemeenteraad over deze onontwarbare kluwen hebben we niet gehoord!

Besluitvorming Bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord

Op 10 juli jl. heeft de gemeenteraad eerst de motie ‘Zo min mogelijk overlast’ aangenomen met 38 stemmen vóór. Vervolgens werd bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord vastgesteld ook met 38 stemmen vóór. Eén raadslid was niet aanwezig. De stemmachine weigerde tot twee keer toe deze uitslagen zichtbaar te maken! Gestemd werd bij handopsteking.

Op 16 en 17 juli 2017 is de vaststelling van het bestemmingsplan in de Staatscourant en het Gemeenteblad bekend gemaakt, evenals de concept-omgevingsvergunning die per 11 juli definitief geworden is. Vanaf 18 juli tot en met 28 augustus 2017 liggen alle stukken van het bestemmingsplan, het MER (inclusief de aanvulling) en de omgevingsvergunning ter inzage op het Stadshuis, Koningstraat 38 te Arnhem. De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldende bestemmingsplan vormen zijn te vinden op: https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.906-/NL.IMRO.0202.906-0301/    Hier vindt u de plankaart.

De digitale bestanden die gezamenlijk de juridisch geldende omgevingsvergunning vormen zijn te vinden op: https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.OGV912-/NL.IMRO.0202.OGV912-0301/

Vervolg informatieve behandeling raadsvergadering 3 juli 2017  

Nadat op 26 juni 19 personen over de hele ‘bandbreedte’ van de plannen voor windturbines langs de Pleijroute hadden ingesproken, was er één raadslid die vragen stelde. Een ander raadslid wilde in een amendement vastleggen dat het aantal ernstig gehinderden door windturbines aantoonbaar zoveel mogelijk wordt beperkt. Discussie ontstond waarin het zo hoog mogelijke rendement van de turbines en het behalen van duurzaamheidsdoelstelling van 14% voor 2020 kwam te staan tegenover zo min mogelijk overlast die een grote groep omwonenden zal ondervinden. U kunt het concept amendement ‘Zo min mogelijk overlast’ en de aanpassing daarvan in de concept motie ‘Gemeente sluit aan’  en alle vergaderstukken lezen op https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem

Informatieve behandeling Windpark en zonneveld Koningspleij in de raadsvergadering 26 juni 2017

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26-6-2017 werd niet vergaderd maar ingesproken door 19 insprekers. Vier insprekers gerelateerd aan het initiatief om windturbines langs de Pleijroute te bouwen, 15 insprekers die namens omwonenden hun zorgen uitspraken over de consequenties van windturbines voor hun leefomgeving. Onderzoeken kunnen dan wel aangeven dat de overlast binnen wettelijke normen blijft, maar dat betekend zeker niet dat omwonenden geen overlast hebben. De voorzitter riep de raadsleden op geen vragen te stellen zodat alle insprekers hun zegje konden doen. En dat gebeurde binnen de vastgestelde 90 minuten. Tijd voor vragen stellen was er niet meer. De teksten van alle insprekers kunt u lezen op https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem  Bij de vervolgbehandeling wordt gestart met het stellen van vragen door raadsleden aan de insprekers.