Gewijzigd bestemmingplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord ter besluitvorming naar de gemeenteraad

Het college van B&W heeft 13-6-2017 besloten het gewijzigde bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord en het MER Bedrijventerrein Kleefse Waard ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Ook de twee zienswijzenrapporten en het Toetsingsadvies van de Commissie mer zullen daar besproken worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat gebeuren tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 26 juni a.s. De te behandelen stukken van bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij Noord’ kunt u vinden via de link  https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem/meeting

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw menig over deze plannen aan de gemeenteraadsleden kenbaar te maken, dan kan dat in de vergadering van de 26 juni. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij de griffie via griffie@arnhem.nl of 026 3773851.

Advies Commissie mer

De Commissie voor de milieurapportage heeft 6-6-2017 advies uitgebracht. Kort samengevat wordt geadviseerd het rapport aan te vullen met een beschrijving van de hinder door nachtelijke verlichting op de windturbines en de mogelijkheden om deze hinder te beperken en speciale aandacht te besteden aan de effecten van de windturbines op vogels, vleermuizen en slagschaduwhinder. In het Persbericht en het Toetsingsadvies kunt u meer lezen over de uitgebrachte adviezen.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

De Nieuwsbrief Werkgroep AGA van juni 2017 kunt u hier lezen.

Aanvullende studie

Vier dagen na de sluiting van de inzagetermijn van bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord, MER bestemmingsplan Kleefse Waard en de omgevingsvergunning hebben een groep mensen die een zienswijze hadden ingestuurd een email gekregen met nog een aanvullende studie . Zij konden daarop tot uiterlijk 22 mei met een zienswijze reageren. Een aantal mensen kreeg de aanvullende studie een aantal dagen later toegestuurd en zij konden nà 22 mei nog een zienswijze insturen.

Zeker voor een coördinatieprocedure een heel bijzondere actie. De aanvullende studie moet op zijn minst openbaar gepubliceerd worden zodat ook mensen die tot nu toe geen aanleiding zagen te reageren, de mogelijkheid hebben dat na deze aanvullende studie wel te kunnen doen. De omgevingspartijen hebben daarom niet alleen een zienswijze (Stadseiland, Wijkraad Westervoort en Stichting AGA/Presikhaaf), maar opnieuw een bezwaarschrift (Wijkraad WestervoortStichting AGA/Presikhaaf) ingestuurd over de manier waarop de coördinatieprocedure wordt uitgevoerd.

Zienswijzen

Naar schatting meer dan honderd mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt hun mening over de plannen in een zienswijze aan de gemeente kenbaar te maken. Zo ook de omgevingspartijen Bewonersvereniging Stadseiland Arnhem, Wijkraad Mosterdhof-Struikendoorn-De Weem en Stichting AGA/Presikhaaf. Daarnaast hebben de Wijkraad en Stichting AGA een bezwaarschrift ingestuurd over de manier waarop het college van B&W het besluit van de gemeenteraad wat betreft de coördinatieprocedure heeft uitgevoerd. (zie de berichten hierover van 28-2-2017).

Volgens planning buigt de gemeenteraad zich in juli over de plannen en de reacties van omwonenden om voor de zomervakantie een besluit te kunnen nemen.

Informatieavonden

Alle omwonenden hebben zich tot en met 1 mei jl. kunnen laten informeren over de plannen voor de bouw van vier windturbines langs de Pleijroute.

In Presikhaaf, Westervoort en Malburgen zijn informatieavonden geweest die matig tot heel goed bezocht werden. Twee dagen voor de eerste informatieavond werd duidelijk dat de drie omgevingspartijen Bewonersvereniging Stadseiland Arnhem, Stichting Wijkraad Mosterdhof-, Struikendoorn-De Weem en Stichting AGA/Presikhaaf met een standje aanwezig mochten zijn. Wij hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om de consequenties van windturbines voor de omwonenden duidelijk te maken. Want energietransitie als doelstelling van de overheid betekent niet dat er geen rekening gehouden hoeft te worden met leefbaarheid voor mensen in de direct omliggende woongebieden. Communicatie daarover met omwonenden is daarbij een eerste vereiste. Daar zou zeker meer werk van gemaakt kunnen worden.