Ontwerpbesluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning vanaf 20 maart ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord, het MER, de ontwerpomgevingsvergunning voor de bouw van 4 windturbines en de daarop genomen ontwerpbesluiten liggen vanaf 20 maart 2017 gedurende een termijn van 6 weken (tot en met maandag 1 mei 2017) voor een ieder ter inzage op het stadhuis, Koningstraat 38. Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen kunt u met een schriftelijke of mondelinge zienswijze op de plannen reageren.

Uw kunt de plannen ook digitaal inzien op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0202.OGV912-0201 of op https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IM-RO.0202.OGV912-/NL.IMRO.0202.OGV912-0201/

De gemeente en de initiatiefnemers (VOF Windpark Koningspleij  en Rijn en IJssel Energiecoöperatie) organiseren vier informatiemarkten waar u terecht kunt met al uw vragen over deze plannen.( Zie uitnodiging informatiemarkten 17-3-2017)

– Woensdag 29 maart van 17.00 tot 21.00 uur in MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7, 6826 HA Arnhem

– Donderdag 30 maart van 18.00 tot 21.00 uur in de hal van Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem

– Maandag 3 april van 19.30 tot 21.30 uur in zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort

– Dinsdag 4 april van 19.30 tot 21.30 uur in MFC de Malburcht, Graslaan 97, 6833 CE Arnhem

Besluit terinzagelegging

In tegenstelling tot de afspraak, al gemaakt in januari 2015 (Zie antwoord college van B&W op art.44.vragen), werden er 13 maart gesprekken gevoerd met omgevingspartijen om informatie te geven over de laatste onderzoeken m.b.t. het bestemmingsplan.

Op 14 maart heeft het college van B&W besloten in te stemmen met terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij Noord” tezamen met het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van 4 windturbines langs de Pleijweg. (Zie de Collegenota 14-3-2017 )

Onderstroom

NPO2 zond op 4 en 11 maart 2017 de documentaire ‘Onderstroom’ uit. Een film van Jeroen Hoogendoorn over windenergie en hoe marktpartijen en bestuurlijk Nederland omgaan met de betrokken omwonenden. De film is te zien op www.onderstroom.net

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

De Nieuwsbrief Werkgroep AGA van april 2017 kunt u hier lezen.