Raadsvragen naar aanleiding van planning

Op 20 februari 2017 hebben raadsleden weer vragen gesteld over de vertraging van de bestemmingsplanprocedure windturbines. Uit de woensdag 15-2-2017 verstrekte informatie blijkt namelijk dat de verwachte vertraging in de besluitvorming komt doordat men slechts enkele dagen te kort komt in de planning. Het collegebesluit voor ter inzage leggen van het bestemmingsplan staat gepland voor 14 maart 2017, terwijl de initiatiefnemers verwachten op 4 maart de stukken compleet te hebben. Voor tijdige besluitvorming in de raad in juli dient het college de stukken op 9 juni naar de raad te sturen. Dit is nu voorzien op 12 juni. Als de stukken 4 dagen eerder kunnen worden aangeleverd, kan de raad nog in juli besluiten en is de subsidie voor de windmolens veiliggesteld. De fracties van PvdA en D66 hebben naar aanleiding daarvan de volgende vragen:

  1. Is het college bereid, samen met de initiatiefnemers, al het mogelijke te doen om eerder dan 14 maart 2017 te besluiten tot ter inzage leggen van het bestemmingsplan?
  2. Is het college bereid, samen met de initiatiefnemers, al het mogelijke te doen om het raadsvoorstel voor dit bestemmingsplan tijdig voor behandeling op 19 juni 2017 naar de gemeenteraad te sturen, zodat wij in juli 2017 nog kunnen besluiten?

De behandeling van deze vragen in de gemeenteraadsvergadering is in het videoverslag te volgen.

Wethouder Anja Haga antwoordt dat het college samen met de initiatiefnemers al het mogelijke zal doen om de start van de procedure te vervroegen, maar dat het naar voren halen van de besluitvorming van 14 maart niet lukt, het college is ook afhankelijk van anderen in deze. Het college zal alles op alles zetten om de zienswijzebeantwoording zo snel mogelijk te maken. Het college zal samen met de initiatiefnemers van Windpark Koningspleij al het mogelijke zal doen om de planning te halen zodat besluitvorming van het bestemmingsplan in de raad vóór de zomer kan plaatsvinden. Mattijs Loor stelt een aanvullende vraag over de bereidheid en mogelijkheid van het college om de raad ruim van te voren te informeren mocht de eerdere besluitvorming niet haalbaar blijken, zodat de raad maatregelen kan treffen om meer tempo te maken. Wethouder Anja Haga zegt de raad toe optimaal mee te werken om planning rondom de bestemmingsplanprocedure windmolens te halen. Wat betreft de communicatie richting bewoners meldt wethouder Haga dat er vóór 14 maart gesprekken met bewoners plaatsvinden en na 14 maart informatiemarkten georganiseerd worden.

Planning “bestemmingsplanprocedure Windpark en Zonneveld Koningspley-noord 2017″

Op verzoek van de gemeenteraad stuurde wethouder Haga 15 februari deze planning van de ‘bestemmingsplanprocedure Windpark en Zonneveld Koningspley-noord 2017′ met de toelichting dat:

1.Het streven is dat het college op 14 maart 2017 besluit om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Hiervoor is nodig dat de laatste onderzoeken op tijd definitief zijn. Hiervoor zijn we afhankelijk van diverse partijen.

2.Tegelijk met de wettelijke zienswijze periode en deels direct aansluitend erop zal de afhandeling en beantwoording van zienswijzen plaatsvinden. Gelijktijdig zal in deze periode ook de MERcie om advies worden gevraagd. Als de zienswijzen en het advies van de MERcie niet leiden tot omvangrijke aanvullende onderzoeken, dan kan verwerking hiervan plaatsvinden in een periode van 6 weken. Dan kan het college het bestemmingsplan op 13 juni 2017 vaststellen. De stukken moeten 10 dagen voor behandeling in de raad worden aangeleverd, het is een omvangrijk dossier en er worden veel insprekers verwacht. Dit maakt dat er dan geen tijd is om de volledige raadscyclus van juni/juli te doorlopen.

3.Als het advies van de MERcie en/of zienswijzen wel leiden tot omvangrijkere onderzoeken, dan is bijgevoegde planning niet haalbaar.

 

Raadsvragen naar aanleiding vertraging bestemmingsplanprocedure windturbines

Op 13 februari 2017 heeft de raad het college vragen gesteld over het weer opsplitsen van het bestemmingsplan Kleefse Waard / Koningspleij-Noord en de procedure voor het windturbinepark en zonneveld op Koningspley Noord.

In de raadskamerbrief wordt aangegeven dat hierdoor de procedure van de windturbines en het zonneveld op de Koningspleij) vertraging zal oplopen en niet in juli maar pas in september door de raad kan worden vastgesteld vanwege een vertraging van “enkele weken”. De indiener kan “hoogstwaarschijnlijk” nog altijd in september de benodigde SDE+-subsidie aanvragen.

Ook het bestemmingsplan zal enkele weken later dan gepland in procedure wordt genomen. In de memo van 7 december 2016 is de raad geïnformeerd dat voor het halen van de termijn voor de SDE+-subsidie de door het college voorgestelde planning voorwaard was. Dit betekende een start van de procedure half januari 2017. Suggesties van de raad om dit ten behoeve van overleg met omwonenden iets uit te stellen, zouden volgens de wethouder de subsidieaanvraag in september in gevaar brengen. Met 2 tot 3 weken uitstel zou het hele tijdpad al niet meer haalbaar zijn, aldus wethouder Haga in de raadskamer op 12 december. De fracties van PvdA en D66 hebben naar aanleiding van het nu toch optredende uitstel dan ook de volgende vragen:

  1. Hoe beoordeelt het college dit uitstel in relatie tot het feit dat de raad en bewoners is verteld dat de procedure echt half januari zou moeten beginnen om de deadlines te halen?
  2. Had het college het tijdpad uit het memo van 7-12-2016 wel gehaald als de bestemmingsplanprocedure in één geheel was doorlopen?
  3. Waarom is de procedure nog niet gestart, terwijl dit volgens het college zelf half januari had gemoeten en alle stukken daarvóór gereed zouden zijn?

De behandeling van deze vragen kunt u volgen in het videoverslag.

Wethouder Haga meldt dat zij in december nog niet wist dat, de initiatiefnemer meer tijd nodig zou hebben voor onderzoek en dat Industriepark Kleefse Waard en Rijnpark (IPKW) met aanvullende wensen zou komen. Om toch kans te maken op het binnenhalen van de SDE+ subsidie in september, heeft het college voor de best mogelijke route gekozen. De wethouder meldt dat ze begrijpt dat het vervelend is voor de burgers om wisselende informatie te krijgen, maar dat deze vertraging niet te voorzien was. Matthijs Loor vraagt naar de planning zoals die nu is, zodat de raad mee kan denken over mogelijkheden tot versnelling. Wethouder Haga zegt toe de planning zoals die nu is woensdag naar de raad te sturen.

Raadsbrief over wijziging bestemmingsplanprocedure

Het was de bedoeling dat het ontwerp-bestemmingsplan Kleefse Waard en de aanvraag voor vergunningen voor een windturbinepark  en zonneveld op Koningspley Noord eind januari/ begin februari klaar zouden zijn om ter inzage te leggen. Onder grote druk heeft de gemeenteraad daarvoor op 19 december 2016 nog besloten een versnelde procedure (coördinatieprocedure) van toepassing te laten zijn.

Nu is recentelijk gebleken dat voor de ontwikkeling van een campus op het bedrijventerrein meer tijd nodig is voor onderzoek en een zorgvuldige afweging van belangen. Verwacht wordt daarvoor nog enkele maanden nodig te hebben. Om te voorkomen dat het windturbinepark en het zonneveld te veel wordt opgehouden door het bestemmingsplan, heeft het college van B&W op 7 februari 2017 besloten, het bestemmingsplan voor de windturbines en een zonneveld apart in procedure te brengen.

Ook de onderzoeken / rapporten voor de windturbines zijn op dit moment nog niet afgerond. De verwachting is nog wel dat de raad in september 2017 kan besluiten over het ontwerp-bestemmingsplan. Met deze planning kan de initiatiefnemer hoogstwaarschijnlijk nog steeds een aanvraag doen voor de SDEsubsidie in september 2017. Het college van B&W heeft de gemeenteraad op 7 februari met een Raadsbrief  op de hoogte gebracht van haar besluit.

Ingezonden brief

Dhr.Bleumink uit Westervoort stuurde ons zijn ingezonden brief aan de Gelderlander die wij graag met u delen.

Afsluiting windconsultaties

Op 11 januari 2017 werd in Showroom Arnhem de windconsultatie afgesloten. Voor de bijeenkomst waren de deelnemers van de windconsultaties uitgenodigd, de wijkraden en organisaties waar contact mee was geweest in het voortraject, alle overige belangstellenden die in het voortraject contact hadden gelegd en de leden van energiecoöperatie Rijn en IJssel. Er waren circa 50 mensen aanwezig.

Presentaties werden o.a. gegeven over de keuze voor windpark Koningspleij, de bestemmingsplanprocedure en de uitwerking van het planDe antwoorden op de vragen, gesteld tijdens de windconsultaties, komen bij de stukken die binnenkort met de vergunningaanvraag bij de gemeente worden ingediend. U kunt hier het verslag van de bijeenkomst lezen.