Zonnevelden

Arnhem wil jaarlijks 1,5% energie besparen, en meer energie duurzaam opwekken. De stedelijke ambitie is om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld met windturbines, en zonnepanelen. Om dit te bereiken is het volgens de gemeente nodig dat in Arnhem 125.000 zonnepanelen op daken worden gelegd (het zijn er nu ca 30.000) en 40.000 grondgebonden zonnepanelen worden geplaatst. De gemeente Arnhem heeft daarom in haar programmaplan New energy made in [Arnhem] vastgelegd dat zij in ieder geval 5 zonnevelden wil realiseren voor 2020.

De gemeente heeft inwoners en bedrijven gevraagd mogelijk geschikte locaties aan te dragen. Ook heeft de gemeente zelf gezocht. Deze locaties zijn getoetst aan de hand van een lijst van criteria die door de gemeenteraad van Arnhem zijn vastgesteld. Uit deze toets komt de locatie IJsseloord 2, de bult, goed uit de bus. Het volledige overzicht van de onderzochte locaties, de criteria en de procedure kunt u lezen op www.arnhem.nl/emia/zonnevelden

De gemeenteraad heeft 19 december 2016 o.a. besloten op de locaties Koningspley Noord, Akzohaven en IJsseloord 2 te starten met de ontwikkeling van zonnevelden en locatie Koningspley Noord voor minimaal 20 jaar beschikbaar te stellen als locatie voor een zonneveld. De stukken die ten grondslag liggen aan dit besluit kunt u vinden in de agenda van de gemeenteraad.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

De Nieuwsbrief van Werkgroep AGA januari 2017 kunt u hier lezen.

Besluit coördinatieprocedure

De gemeenteraad van Arnhem heeft 19 december 2016 het amendement ‘Bewoner praat mee’ aangenomen met 38 stemmen vóór en 1 stem tegen. Daarna besloten zij een versnelde procedure (coördinatieprocedure) voor het bestemmingsplan Kleefse Waard en de vergunningen voor een windturbinepark op Koningspley Noord van toepassing te laten zijn. Dat gebeurde met 36 stemmen vóór en 2 tegen.

De agenda en alle stukken kunt u hier inzien.

De officiële procedure van het bestemmingsplan en het windturbinepark start volgens planning op 15 januari 2017 met het ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan en de aanvragen van de initiatiefnemers en alle onderzoeken. De initiatiefnemer heeft toegezegd dat de onderzoeken vanaf 3-1-2017 beschikbaar komen.

Woensdag 11 januari 2017 is er een bijeenkomst over de afsluiting van de windconsultatie in Showroom Arnhem, Langstraat 20, Arnhem. De inloop is vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur. Belanghebbenden en bezoekers van de windconsultaties in Presikhaaf, Westervoort en Malburgen worden hiervoor uitgenodigd. Daarnaast willen wij iedereen oproepen de bijeenkomst bij te wonen en van de gelegenheid gebruik te maken vragen te stellen dan wel opmerkingen te maken over de plannen. Alle reacties worden in de verdere planvorming meegenomen.

Resultaat behandeling coördinatieprocedure windturbines Pleijweg

De gemeenteraad heeft 12 december kort informatief en vervolgens meningsvormend gesproken over het toepassen van een versnelde procedure (coördinatieprocedure) voor het bestemmingsplan Kleefse Waard en de vergunningen voor een windpark op Koningspley Noord. Initiatiefnemer dhr. De Keijzer en de voorzitter van de Rijn en IJssel energiecoöperatie mw. Van Woerden kregen de mogelijkheid om alsnog in te spreken.

Omdat bij toeval was gebleken dat technisch onderzoeksbureau Solidwinds in zijn portfolio meldt dat zij voor de Wind project-site Arnhem (Nederland) t.b.v. OutSmart B.V. (Nederland) in het derde kwartaal 2014! een studie uitvoerden t.a.v. lange-termijn opbrengstvoorspelling en een risico analyse, geluid en slagschaduw en daarna in het 4de kwartaal 2015 o.a. geluidsberekeningen uitvoerde voor Windpark Koningspleij, heeft Stichting AGA/Presikhaaf spreektijd gevraagd om de gemeenteraad om opheldering te vragen. Juist dit zijn een aantal van de belangrijkste onderwerpen voor omwonenden. Juist over deze onderzoeken is nooit met ons gecommuniceerd.

De vragen gesteld tijdens de windconsultatie in 2014 zijn ook nog altijd niet beantwoord. De wethouder schrijft daarover in een memo dat tijdens de consultaties is afgesproken dat na afronding van de onderzoeken deze vragen begin dit jaar beantwoord worden. Die afspraak is nieuw! Alle relevante informatie die deze consultatie heeft opgeleverd zal, zo schrijft de wethouder, verwerkt worden in de Milieu Effect Rapportage die gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Op de zienswijzen op nog maar het concept van de startnotitie m.e.r. zou uiterlijk op 12 december 2016 door de gemeente een reactie gegeven worden. Ook dat is niet gebeurd.

De gemeenteraad werkt aan een amendement met als doel de communicatie met omwonenden te verbeteren.

Zienswijzen start m.e.r. bestemmingsplan Kleefse Waard

De omgevingspartijen uit WestervoortStadseiland en Presikhaaf hebben een reactie ingestuurd op het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de start van de m.e.r. van het bestemmingsplan  Kleefse Waard.