Windturbines in gemeenteraad 28-11-2016

Maandag 28 november 2016 van 19:30-20:45 uur wordt in de gemeenteraad informatief / meningsvormend gesproken over de toepassing van de coördinatieprocedure voor de windturbines langs de Pleyroute. Begonnen wordt met een agenderingsverzoek van de raadsbrief ‘stand van zaken windmolens Koningspley Noord – Kleefse Waaerd’. Vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit Westervoort en Stadseiland en de Vogelwerkgroep Arnhem eo gaan inspreken. Met deze link komt u bij de agenda en de vergaderstukken.

Vergunning verleend voor biomassacentrale op Kleefse Waard

Zonder enig overleg met omwonenden of omgevingspartijen heeft Provincie Gelderland Veolia Industriediensten BV een omgevingsvergunning verleend voor de ‘Milieuneutrale verandering door plaatsing ketel 14 en bouw opslaggebouw biomassa’ op de Kleefse Waard.

Vanaf 3-8-2016 werd een wirwar aan berichten gepubliceerd met onduidelijke omschrijvingen zonder vermelding van de mogelijkheid met een zienswijze te reageren op de planvorming. Op onze vragen bij de ODRA, ODRN en het Loket Bouwen Wonen en Leefomgeving om duidelijkheid te geven over de lopende procedures van de biomassacentrale die wij de afgelopen tijd bij herhaling hebben gesteld, is nog altijd geen eenduidig antwoord gekomen.

Navraag bij de ODRA op 27 oktober jl. leerde ons dat er nog geen besluit genomen was en er dus geen mogelijkheid bestond om een zienswijze in te sturen. Die mogelijkheid zou te zijner tijd aangegeven worden in de publicatie.

Op 28 oktober jl. worden stukken toegestuurd inclusief het besluit van 16 september 2016 met de mededeling dat er vanaf 16-9-2016 voor een termijn van 6 weken alleen nog bezwaar gemaakt kon worden terwijl dat besluit pas 14 oktober gepubliceerd werd. Uitgaande van 16 september waren die zes weken op 28 oktober voorbij!

Zeker in het kader van ‘Van Wijken Weten’, het nieuwe beleid binnen de gemeente Arnhem waarin bewoners centraal gesteld worden, hadden wij gedacht juist samen met de gemeente te kunnen werken aan de planvorming voor het industrieterrein dat veel impact heeft op het leefmilieu van de aangrenzende woonwijken, ons leefmilieu.

De omgevingspartijen hebben met een bezwaarschrift gereageerd op deze manier van publiceren en het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Stand van zaken windturbines Koningspley-Noord en Kleefse Waard

In een brief aan de gemeenteraad dd. 11-10-2016 wordt de stand van zaken van windturbines op Koningspley-Noord en de Kleefse Waard beschreven.

Bureau Waardenburg heeft een natuurtoets uitgevoerd gegeven de eisen van de Natuurbeschermingswet. Het bureau stelt in haar rapport van juni 2016 dat het windpark geen significant effect zou hebben op vogelsoorten, m.u.v. de wulp. Een vervolgonderzoek door hetzelfde bureau stelde in een zogenoemde Passende beoordeling voor om de windturbines op bepaalde tijdstippen (in totaal 1 uur rond zonsop- en ondergang) stil te zetten om zo de negatieve effecten op de wulp, als bedreigde vogelsoort te beperken. Deze aanpak zou leiden tot een circa 4% afname van de output van het beoogde windpark. Omgevingspartijen bestuderen op dit moment deze rapporten.

Start MER met Nota Reikwijdte en Detailniveau

Om de effecten van de windturbines zoals bijvoorbeeld slagschaduw, geluid en veiligheid op de omgeving in beeld te brengen zijn de initiatiefnemers van de bouw van Windturbines op de Kleefse Waard en Koningspley-Noord begonnen met een MER-procedure (Milieu Effect rapportage). De gemeente Arnhem, die een MER moet doen voor het bestemmingsplan van de Kleefse Waard en Koningspley-Noord dat begin volgend jaar in procedure komt en Pley B.V. hebben samen Tauw bv opdracht gegeven een startdocument voor de MER-procedure te schrijven over de reikwijdte en het detailniveau van de MER.

Deze Nota Reikwijdte en Detailniveau Kleefse Waard 2016 ligt vanaf woensdag 2 november 2016 gedurende vier weken tot en met woensdag 23 november 2016 ter inzage op het stadhuis, loket BWL, Koningstraat 38. Tot en met 23 november 2016 kan een zienswijze worden ingediend als u bijvoorbeeld vindt dat er nog specifieke dingen onderzocht moeten worden die niet in de nota genoemd worden.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad nu voor om de procedures die nodig zijn voor de realisatie van windturbines gelijk te starten met de bestemmingsplanprocedure voor de Kleefse Waard en Koningspley-Noord. Daarvoor moet de gemeenteraad wel een expliciet besluit nemen.

Twee uitgebreide procedures die ieder apart serieus aandacht nodig hebben. Procedures die elk apart veel impact hebben op het leefmilieu van de aangrenzende woonwijken. Opeens zoveel snelheid roept vragen op. Heeft de gemeente de afgelopen tijd niet al voor veel bedrijfsuitbreidingen op de Kleefse Waard vergunningen verleend op basis van een al jaren lang sterk verouderd bestemmingsplan? Opeens zoveel snelheid geeft ook aanleiding tot zorgen: komt het door de gemeente toegezegde overleg met omwonenden en omgevingspartijen over de plannen voor windturbines nu niet in het gedrang of wordt het zelfs volledig overgeslagen?

Communicatie

Belanghebbenden zouden door de gemeente geïnformeerd worden over het ter inzage leggen van de Nota Reikwijdte en Detailniveau en de mogelijkheid daar tot en met 23 november 2016 op te reageren. Dat liep echter anders. Een bewonersbrief werd her en der bezorgd. Veel belanghebbenden werden niet op de hoogte gebracht en missen zo een deel van de inspraakmogelijkheden voor plannen die invloed hebben op hun leefomgeving