Aanvraag omgevingsvergunning biomassacentrale

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben 15-8-2016 de aanvraag van Veolia gepubliceerd voor de aanleg van Ketel 14 en de bouw van een biomassa-opslag op de Kleefse Waard. De omgevingsvergunning wordt toegelicht met de volgende bijlagen: Digitaal emissieverslag 2013,Layout_niveau_4.500Verwachte_belasting_vloer, Informatie_mobiele_kraan_biomassaopslagProduct_Flow_Schema_K14, Principeschema_biomassa_opslagBouwkundige_tekening_biomassa_opslag,  1e_verdieping_gebouw_LB en de Toelichting__ketel_14.
U kunt voor meer informatie ontact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur  op telefoonnummer (026) 37 71 600 of via postbus@odra.nl.

Vergunningaanvraag biomassacentrale Kleefse Waard

In september 2012 besloot de Nuon niet langer door te gaan met het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een biomassacentrale op de Kleefse Waard. Er waren teveel onzekerheden over vergunningen en het verkrijgen van subsidie.  Nieuwe eigenaar Veolia Industriediensten B.V. heeft de plannen voor een biomassacentrale nieuw leven ingeblazen. Nu voor de bouw van een hout gestookte biomassacentrale en een houtopslag. Veolia heeft een verzoek om vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de bouw van een biomassacentrale op de Kleefse Waard ingediend bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. De aanvraag werd toegelicht in de vorm van een aantal bijlagen: digitaal emissieverslag 2013,  eMJVReport 2014A AERIUS_bijlageB AERIUS_bijlageA Revisievergunning Wet milieubeheer en WvoB Revisievergunning Wet milieubeheer 2007,

Op 1-6-2016 werd het ontwerpbesluit  daarop gepubliceerd. Omdat de zienswijzen op de plannen van de Nuon in 2012 niet beantwoord werden, hebben de omgevingspartijen van Westervoort , Stadseiland, en Presikhaaf opnieuw hun bezorgdheid in een zienswijze kenbaar gemaakt.

 

Verwarring over brief van Windpark Koningspley in gemeente enveloppe

Het is al weer enige tijd geleden, maar 28 juni jl. werd in delen van Westervoort, Malburgen en Presikhaaf huis-aan-huis een brief bezorgd van de initiatiefnemer van Windpark Koningspley in een gemeente envelop. Daarmee werd de schijn gewekt dat het ging om een communicatie van de gemeente. Uit het logo van Windpark Koningspley boven de brief en de handtekening van de directeur van het windpark onder de brief bleek dat dit niet zo was. De inhoud van de brief gaf lezers de indruk dat het plan voor windturbines al een voldongen feit was. Maar niets is minder waar! Er is nog een lange weg te gaan voor Windpark Koningspley gerealiseerd kan worden. Zo moeten er nog verschillende onderzoeken in het kader van de Milieu Effect Rapportage uitgevoerd worden. Het aantal, de hoogte en de locatie van de turbines staat nog allemaal niet vast. En de bestemmingsplannen moeten nog in procedure gebracht worden.

Met de volgende links kunt u meer over dit voorval lezen:verwarring-mogelijk-windmolenpark-gebruik-envelop-gemeente-arnhemWindmolens-en-wulpen-dat-is-geen-goede-combinatiewindmolens-koningspleij-stap-dichterbij. Tot slot de links naar de natuurtoets en quickscan die Bureau Waardenburg bv . in opdracht van V.O.F. Windpark Koningspleij heeft uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet..