juli 2015

Eneco stopt investeringen in duurzame energie

Energiebedrijf Eneco investeerde als een van de eerste grote Nederlandse investeerders in windmolenparken op zee. Eneco stopt daar nu mee omdat minister Kamp wil dat de energiebedrijven zich opsplitsen in energie leverancier en netwerkbeheerder. Lees meer in de Gelderlander van 2-7-2015.

NLVOW stapt naar VN Tribunaal in Geneve

De NLVOW stapt naar het VN tribunaal in Genève. Dat schrijft zij in een persbericht dat 30-6-2015 werd uitgegeven. Zij doet dat omdat zij zich al meer dan twee jaar inzet om Den Haag en minister Kamp zo ver te krijgen dat omwonenden van (geplande) windparken op een goede manier worden geïnformeerd, dat ze mogen meedenken en meepraten bij het maken van plannen en het nemen van besluiten en dat ze, als het niet anders kan, een faire kans krijgen om bij de rechter hun gelijk te halen.

Zonneveld in weiland Elderveld

Een zonneveld met 7.500 zonnepanelen op het weiland van Hofboerderij de Stoeterij in Elderveld is de eerste van de vijf velden die er in 2020  moeten liggen. Een doelstelling die de gemeente heeft vastgelegd in de nota ‘New Energy made in Arnhem’.  Ook wordt gedacht aan de locaties Koningspleij noord, Kleefse Waard en IJsseloord II. Op elk van deze locaties wordt gedacht aan 5.000 tot 10.000 panelen. Lees meer in de Gelderlander van 4-7-2015 en het Programma New Energy made in [Arnhem] 2015-2020.

Elderveld boos over zonneveld

In de Gelderlander van 7-7-2015 wordt de reactie van bewoners in Elderveld beschreven op het plan van de gemeente Arnhem om op het weiland van de Hofboerderij De Stoeterij 7.500 zonnepanelen te plaatsen. De wijkbewoners ervaren het bericht in de media als een klap in het gezicht. Zij vinden dat het plan grote impact heeft terwijl met de wijk niet gesproken is.

Vaststelling bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Arnhem Noord

De gemeenteraad heeft 13 juli 2015 het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Arnhem-Noord vastgesteld. U kunt hier het vastgestelde bestemmingsplan en het zienswijzenrapport inzien.

Vliegbasis Deelen windmolenpark?

In de Gelderlander van 22-7-2015 wordt geschreven over de ‘  Energiepotentiekaart’ ( deel van het rapport ‘New Energy made in [Arnhem] 2015-2020 ) waarin staat dat Arnhem met 110 windmolens in theorie alle inwoners en bedrijven van de stad van genoeg energie kan voorzien. Adviesbureau Greenspread constateert dat daarvoor in het sterk verstedelijkt gebied te weinig plek is. Zij stellen voor om met Defensie te gaan praten over vliegbasis Deelen. Dat zou 1.882 hectare grond voor windturbines opleveren.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

U kunt hier de Nieuwsbrief juli 2015 van Werkgroep AGA lezen.

Geluid windturbines

De NLVOW heeft zich ingezet voor de totstandkoming van het ‘Kennisbericht Geluid van Windturbines’ , maar vindt haar inbreng daarin niet terug. Dat Kennisbericht werd opgesteld onder de regie van het “Kennisplatform Windenergie i.o.” dat bestaat uit de vier betrokken O’s:  omwonenden, ondernemers,  onderzoekers en overheden. Het werd geschreven door een projectteam bestaande uit medewerkers van het RIVM, het ECN, de GGD-GHOR Nederland en de Energy Academy Europe van de RUG. Op 22 juli zond minister Schultz het “Kennisbericht Geluid van Windturbines” naar de Tweede Kamer. Lees hierover meer in het Persbericht Kennisbericht Geluid windturbines dat de NLVOW 27-7-2015 hierover uit liet gaan.

 

juni 2015

Toekomstvisie Arnhemse bedrijventerreinen

De Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB) heeft in Maximale flexibiliteit voor economische groei‘ een toekomstbeeld voor de zes open bedrijventerreinen in Arnhem vastgelegd. Zij doet dat aan de hand van acht speerpunten die zij van essentieel belang vindt als het gaat om de Arnhemse bedrijventerreinen in de toekomst aantrekkelijk en levendig te houden en economische groei mogelijk te maken. Met deze visie wil zij bouwstenen aandragen hoe de afzonderlijke bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Lees ook de reactie op deze visie van het college van B&W aan de raad.

New energy made in Arnhem

Gemeente Arnhem heeft in New Energy made in [Arnhem] Programma 2015-2020 ambitieuze doelen vastgelegd om te komen tot energieneutraliteit in 2050.

mei 2015

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) stelt voor dat het Rijk in samenwerking met alle betrokken partijen overgaat tot het inrichten van een landelijk ‘Waarborgfonds Windenergie’. Het waarom leest u in de blog ‘Minimale kosten en grote maatschappelijke baten’.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Hier kunt u de Nieuwsbrief van Werkgroep AGA van mei 2015 lezen.

april 2015

Besluit tolheffing op verlengde A15

De ministerraad heeft 2 pril 2015 besloten tijdelijk tol te heffen op de verlengde A15. Het toltarief wordt € 1,18 voor personenauto’s en € 7,11 voor vrachtauto’s. De verlengde A15 kost in totaal € 840 miljoen. Als de tolopgave van € 287 miljoen bij elkaar is, wordt de tolheffing stopgezet. De weg moet in 2021 klaar zijn. Lees meer hierover in de ViA15 Nieuwsbrief van april 2015.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

U kunt hier de Nieuwsbrief van Werkgroep AGA van april 2015 lezen.

Onrust over gevaarlijke stoffen

De provincies Gelderland en Overijssel vragen staatssecretaris Mansveld er voor te zorgen dat er niet meer transporten met gevaarlijke stoffen door de twee provincies gaan dan is afgesproken. Lees meer in de Gelderlander van 16-4-2015.

1,64 miljard voor het Derde spoor

De aanleg van het Derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen is na 23 jaar praten van start gegaan. Het spoor, als onderdeel van de goederencorridor Rotterdam-Genua, moet de groei van het aantal goederen treinen opvangen en gaat in totaal 4,7 miljard euro kosten. Van het circa 76 km lange traject wordt 3 km aangelegd tussen Zevenaar en de Duitse grens. Dat traject zal in 2018 klaar zijn. De overige 73 km liggen op Duits grondgebied en zal in 2022 klaar zijn. Tot die tijd worden goederentreinen van en naar Duitsland omgeleid via Venlo of Oldenzaal. Lees meer op rijksoverheid.nl en in de Gelderlander van 14-4-2015.

maart 2015

Geld maakt meer kapot dan je lief is. De strijd om de grond

In de blog van 5 maart 2015 schrijft de NLVOW over de consequenties van vergoeding aan grondeigenaren als kostenpost opgevoerd in de SDE+ subsidieregeling en de vergoeding aan omwonenden die door de exploitant van een windmolenpark zelf moet worden betaald.

Chloortreinen over Betuweroute

De fabriek van AkzoNobel in de Botlek ligt stil en dat is de reden dat tot eind april het vervoer van 5.400 ton chloor vanuit het Duitse Ibbenbüren via de Betuweroute naar Rotterdam gaat. Lees er hier meer over in de Gelderlander van 21-3-2015

februari 2015

Ontwerpbestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Arnhem Noord ter visie

Omdat met de vaststelling van bestemmingsplan Vluvium een deel van het industrieterrein geen onderdeel meer uitmaakt van het gezoneerde industrieterrein Arnhem Noord, ging ook bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Arnhem Noord op 6-2-2015 in procedure. Als u in de Publicatie van het ontwerp bestemmingsplan geluid Bedrijventerrein Kleefse Waard-Koningspleij Noord  onder: Het bestemmingsplan is tevens te downloaden in PDF-formaat klikt op Plankaart, Regels + Toelichting komt u bij de inhoud van het bestemmingsplan. Ook de zienswijzen vanuit Westervoort, Stadseiland en Presikhaaf zijn in te zien.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

U kunt hier de Nieuwsbrief februari 2015 van Werkgroep AGA lezen.

Aanleg Derde spoor

In de Nieuwsbrief februari 2015 van het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) wordt informatie gegeven over de aanleg van het Derde spoor.

januari 2015

Kollumerland

In de Blog ‘De kronkelwegen van de gemeente Kollumerland’  schrijft de Nederlands Vereniging Voor Omwonenden(NLVOW) hoe de gemeente Kollumerland omgaat met de klachten van bewoners die op 170 meter van een windturbine wonen.

Zorg over drukke Pleyroute

De Verkeersinformatiedienst (VID) heeft geconstateerd dat de verkeersdruk tussen het Nijmeegseplein en het Velperbroekcircuit het afgelopen jaar tweeënhalf keer hoger is geworden. Provincie Gelderland doet onderzoek naar de oorzaak. Wethouder Mink spreekt zijn zorg uit over de toekomst als er tol geheven wordt op de A15. De Pleyroute zit aan de maximale capaciteit. Als daar iets mis gaat komt al het verkeer over de Pleyroute en over gemeentelijke wegen in de stad, zoals Westervoortsedijk en Over het Lange Water. Een tolvrije A15 zou veel verkeer schelen op de Pleyroute. Meer kunt u lezen in de Gelderlander van 8-1-2015.

Besluit Windvisie Gelderland niet goed

Gedeputeerde Staten hebben minister Kamp om advies gevraagd over het besluit van de Windvisie dat Provinciale Staten genomen heeft. In zijn reactie geeft de minister aan dat een verzoek tot het maken van een inpassingsplan op grond van de Elektriciteitswet 1998 inderdaad niet geweigerd mag worden enkel vanwege het ontbreken van draagvlak. GS leggen Provinciale Staten (PS) nu voor het amendement in te trekken of zodanig te wijzigen dat het niet in strijd is met de wet. Meer kunt u lezen op http://www.gelderland.nl/4/Nummer-2,-29-januari-2015/Voorstel-uitvoering-amendement-Windvisie.html?highlight=windenergie.

Meer goederentreinen over IJssellijn

De gemeenteraad van Rheden heeft een fictief scenario over de gevolgen van een botsing van een vrachtauto op een trein met 25 wagons vol giftige brandbare stoffen uit laten werken in een film. Daarmee wil zij het protest kracht bijzetten tegen extra goederentreinen over de IJssellijn. Gepleit wordt voor het beter benutten van de Betuweroute en vervoer over water. Lees er meer over in de Gelderlander van 15-1-2015.

Omleiding vrachttreinen op Betuweroute via Arnhem

Op 17-4-2015 start de aanleg van een derde spoor tussen Zevenaar / Emmerich en Oberhausen. De aanleg zal volgens planning acht jaar duren. Een deel van de treinen wordt omgeleid vanaf Elst via Arnhem en Deventer vanuit en naar Noord- en Oost Duitsland en Scandinavië. Treinen met gevaarlijke stoffen gaan zoveel mogelijk over de Betuweroute van en naar Zevenaar rijden. Dit kan echter niet worden afgedwongen. Treinen van en naar Duitsland en Italië worden zoveel mogelijk via Breda en Venlo omgeleid. U kunt hierover meer lezen in de Gelderlander van 22-1-2015.

Meer kolenstroom dan ooit

Uit berekeningen die de Gelderlander maakte op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de Nederlandse energiebedrijven in de eerste drie kwartalen van 2014 15 procent meer kolen verstookten dan in dezelfde periode van 2013. In de Gelderlander van 22-1-2015 en in Kolencentrales zijn erfenis uit verleden kunt u hierover meer lezen.

Visie Vogelwerkgroep op windmolenplan Kleefse Waard / Koningspleij

In een brief aan de gemeenteraadsleden schrijft Vogelwerkgroep Arnhem e.o. dat de Kleefse Waard en Koningspleij-Noord niet zonder meer geschikt zijn voor plaatsing van windmolens. De locatie is door Vogelbescherming Nederland aangewezen als gebied dat in principe windmolenvrij moet blijven, omdat plaatsing van windmolens op deze locatie hoge risico’s voor vogels met zich meebrengt. De locatie is het toevluchtsoord van honderden wulpen en grenst direct aan Natura 2000-gebied Rijntakken. De vogelwerkgroep adviseert er voor te zorgen dat de windmolens minimaal 200 meter van de pendelroutes tussen slaapplaats en foerageergebied staan.

Niet gerust op windmolens langs de Pleyroute

De PvdA heeft antwoord gekregen van het college van B&W op vragen over communicatie met omwonenden over mogelijke plaatsing van windmolens langs de Pleyroute. Hier leest u er meer over.

december 2014

Ervaringen van voorstanders windenergie

De Nederlandse Vereniging Van Omwonenden Windturbines (NLVOW) schreef 2 december 2014 in een blog over de ervaringen van twee voorstanders van duurzame energie in Kollumerland die sinds 1998 op 170 meter afstand van een windturbine wonen. De blog heeft als titel ‘En men vraagt zich af waarom er geen draagvlak is voor wind op land’

Verkeerd besluit Provinciale Staten over Windvisie

In december ontstond er misverstand over de vaststelling van de Windvisie Gelderland door  Provinciale Staten. De Gelderlander schreef daar 5-12-2014 een artikel over met de kop: Gedeputeerde gaf verkeerde uitleg over windmolens.

Ingezonden brief

De inhoud van het artikel in de Gelderlander van 27-11-014, ‘Windmolens dichter bij Westervoort’, was voor Lex Achterstraat, vertegenwoordiger van Bewonersvereniging Stadseiland Arnhem, aanleiding in een ingezonden brief een toelichting te geven op dat artikel. De brief werd geplaatst in de Gelderlander van 6-12-2014.

Effect subsidie duurzame energie

Rekenkamer-Oost heeft onderzoek gedaan naar de effecten van verstrekte subsidies voor duurzame energie. Daaruit bleek dat de provincie Gelderland niet of slecht bijhoudt wat de effecten zijn. De Rekenkamer deed onderzoek omdat de doelstellingen voor duurzame energie in Gelderland niet gehaald worden. De provincie Gelderland geeft 48 miljoen euro uit voor hoogrendementsketels op groen gas en voor zonnepanelen. Daarnaast gaat 70 miljoen euro naar corporaties om woningen energiezuiniger te maken. Een artikel hierover kunt u lezen in de Gelderlander van 18-12-2014.

november 2014

Advies over reikwijdte en detailniveau milieueffectrapport

De commissie voor de milieueffectrapportage heeft 10-11-2014 een advies uitgebracht over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport voor bestemmingsplan Kleefse Waard-Koningspleij-Noord. Daarin adviseert de commissie te onderzoeken hoe het bestaande en nieuwe bedrijventerrein zo ingericht kunnen worden dat geluidhinder en andere gevolgen voor omwonenden zo klein mogelijk zijn. Onderzoek hoe de gevolgen voor natuur voorkomen kunnen worden. Bijvoorbeeld effecten van uitlaatgassen op de natuur op De Veluwe en slachtoffers van windturbines zoals vogels en vleermuizen.

Molens op Koningspley-Noord stap dichterbij

In de Gelderlander van 11-11-2014 wordt geschreven dat energie coöperatie Rijn en IJssel en Pley bv na onderzoek concluderen dat windmolens langs de Pleijroute een goede investering zijn. De bezwaren van omwonenden in Malburgen, Presikhaaf en Westervoort worden door Rijn IJssel en Pley bv afgedaan als ‘geen objectiveerbare bezwaren en niet gebaseerd op feiten’. De directeur van Pley bv., Maarten de Keijzer, heeft als uitgangspunt: ‘We moeten ons gewoon houden aan de wettelijke normen voor geluidshinder en slagschaduw en gaan dat ook doen’. De plannen worden in het voorjaar van 2015 gepresenteerd.

Windvisie Gelderland vastgesteld

Op 12-11-2014 heeft Provinciale Staten een besluit genomen over de Windvisie Gelderland. Hier kunt u de vastgestelde Windvisie en het zienswijzenrapport lezen.

Plan voor windturbines na jaar nóg vaag

In de Gelderlander van 12-11-2014 laten de woordvoerders van de omliggende wijken in Malburgen, Presikhaaf en Westervoort weten dat zij na een jaar onderzoek meer duidelijkheid hadden verwacht over de voorgenomen bouw van windturbines op Koningspleij-Noord. Zelfs de precieze locaties zijn nog niet bekend. Het onderzoek en het bouwplan wordt pas in het voorjaar van 2015 gepresenteerd. Zij zijn van mening dat het al met al een onbeholpen en weinig doortastende indruk maakt. De grootste ergernis is het gebrek aan contact met omwonenden.

Provincies boos op gewiekste windboer

Een maas in de subsidiewet maakt het lucratief om goed functionerende windmolens te vervangen door nieuwe molens. U kunt hierover lezen in de Gelderlander van 18-11-2014.

Verlenging intentieovereenkomst

Het college van B&W heeft 25-11-2014 besloten de intentieovereenkomst van 1-10-2013 inzake gronduitgifte ten behoeve van plaatsing van windturbines in het gebied Koningspleij-Noord met 12 maanden te verlengen.

Lijnopstelling ipv driehoeksopstelling

Op 27-11-2014 werd in de Gelderlander geschreven dat nu het plan is om drie of vier turbines in een lijnopstelling langs de Pleyroute te zetten in plaats van in een driehoeksopstelling op Koningspleij Noord. Pley bv. laat weten dat er geen onoverkomelijke belemmeringen zijn maar dat er wel meer onderzoek nodig is. Hier kunt u het artikel  lezen en luchtfoto’s bekijken waarop de afstanden worden aangegeven vanuit woonbebouwing tot de mogelijke locaties van de windturbines in lijnopstelling.

Oktober 2014

Steun van gemeenteraden nodig bij windmolens.

Tijdens de behandeling van de Windvisie Gelderland op 1-10-2014  in Provinciale Staten deed VVD-statenlid Chris van den Bosch heldere uitspraken over windenergie in Gelderland. ‘ Windenergie blokkeert echte innovatie. Windenergie is het koekoeksjong van de energietransitie’. VVD en CDA willen alleen instemmen met de bouw van tientallen windturbines in Gelderland als ook de gemeenteraden er voor zijn. Lees meer in de Gelderlander van 16-10-2014. U kunt daar doorklikken naar andere artikelen over de verwarring die ontstond na de besluitvorming van PS over de Windvisie Gelderland.