Presentatie over windmolens voor omwonenden

Op zaterdag 27 september zal in zalencentrum Wieleman te Westervoort een informatiebijeenkomst over windmolens plaatsvinden. Vanaf 10.30 start de eerste korte, inleidende presentatie. Na een onderbreking voor eventuele vragen volgt de tweede presentatie. In deze presentatie wordt o.a. ingegaan op de gevolgen van windturbines voor de omwonenden.
Deze presentatie zal omstreeks 11.30 zijn afgerond. Vervolgens is er nog uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen en natuurlijk voor discussie. In principe is hiervoor tot 12.30 gelegenheid.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de wijkraad MSW uit Westervoort in samenwerking met de NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines). De presentaties  worden verzorgd door de voorzitter prof.dr. A.Koers (emeritus hoogleraar UU).

De wijkraad heeft deze bijeenkomst geïnitieerd omdat op korte termijn mogelijk beslissingen worden genomen over windturbines in deze omgeving. In de periode t/m november bereidt de provincie Gelderland de beslissing over de Gelderse windvisie voor. De gemeente Arnhem gaat de onderzoeken behandelen over de mogelijke plaatsing van windmolens langs de Pleijroute (inbegrepen KleefseWaard, Koningspleij en IJsseloord II).

Het is goed dat iedereen zich terdege en onafhankelijk laat informeren over windmolens en alle bijkomende gevolgen: deze kunnen immers variëren van overlast, gezondheidsklachten, maar ook de waardedaling van huizen. Ook is het van belang te weten hoe de procedures lopen en wat ieders rechten zijn. Om die reden heeft de wijkraad gekozen voor een onafhankelijke inleider. Het is immers niet verstandig om de voorlichting over te laten aan een organisatie die belang heeft bij de verkoop van  windturbines.
Deze bijeenkomst is ook toegankelijk voor bewoners uit Presikhaaf en Stadseiland. Zaal Wieleman is geopend vanaf 10.00.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

U kunt hier onze laatste Nieuwsbrief lezen zoals die in het Presikhaaf wijknieuws van september 2014 wordt gepubliceerd.

Startdocument mileueffectrapportage Kleefse Waard en Koningspley-noord

Het college van B&W is van plan een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor de Kleefse Waard en Koningspley-noord. Voorafgaand daaraan wordt een milieueffectrapportage opgesteld. Het college van B&W heeft daarom een Startdocoment vanaf 22 augustus tot 3 oktober 2014 ter inzage gelegd bij het Loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het stadhuis, Koningstraat 38.

In dat startdocument wordt beschreven op welke de manier de milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt uitgevoerd, welke elementen op het gebied van milieu worden beoordeeld (zoals bijvoorbeeld de effecten van het industrieterrein op de omliggende woonwijken) en welke beoordelingscriteria gehanteerd zullen worden. U kunt  reageren op dit startdocument. Als u bijvoorbeeld vindt dat er andere dingen op het gebied van mileu onderzocht zouden moeten worden dan in het stardocument staan. Uw reactie kunt u tot 3 oktober a.s. sturen aan: dhr.L.Berrevoets, Postbus 9029. 6800 EL Arnhem of leo.berrevoets@arnhem.nl