Gedragscode

Windmolenexploitanten verenigd in de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), storten jaarlijks 3000 euro per windmolen in een zgn. omgevingsfonds dat bedoeld is voor de lokale gemeenschap. Te denken valt aan een speeltuin of een natuurpark. Deze plannen staan in een nieuwe gedragscode die de NWEA tekende. De overheid heeft deze gedragscode niet ondertekend.

De NOS  (nos.nl/artikel/690453-vergoeding-omwonenden-windpark.html) besteedde er 24 augustus jl. in het journaal aandacht aan. De directeur van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) verwoordde daarin de mening van de vereniging: “We vinden dat omwonenden recht hebben op een fatsoenlijke compensatie voor bijvoorbeeld de waardedaling van hun woningen. Dat is in deze code niet geregeld”. De 3000 euro noemen de omwonenden “spiegeltjes en kraaltjes”. Ze wijzen erop dat de bedrijven meer dan tien keer zo veel geld uittrekken voor pacht aan grondeigenaren.

De NLVOW (nlvow.nl)   heeft inmiddels zelf een concept Gedragscode Windenergieprojecten opgesteld.

Windmolens, die zie je inderdaad

In een artikel in de Gelderlander van 26 juli jl. reageerde Maarten de Keijzer van OutSmart B.V. met deze uitspraak op vragen die hem gesteld werden over o.a. het protest van het college van B&W van Westervoort tegen het plan om windmolens te bouwen op de Koningspley-noord en IJsseloord II. Op basis van de locaties genoemd in het KEMA onderzoek bekijkt OutSmart momenteel de precieze plaats en de soorten turbines. In september worden de resultaten gepresenteerd.

Maarten de Keijzer gaat er in het interview vanuit dat er meestal maar een klein groepje tegen windmolens is. Hij gaat dan wel voorbij aan de hier gekozen locaties zo dicht bij woonwijken en de daarmee gepaard gaande overlast en hoe vaak de molens daarom stilgezet moeten worden, de geringe windsnelheden en daaraan gekoppeld de geringe opbrengst en de grote hoeveelheden subsidie die er voor nodig is. Subsidie die wij eerst met onze energierekening op moeten brengen. Dan zou er ook nog moeten worden geïnvesteerd in windaandelen om na 15 jaar als de subsidie stopt voor de kosten van onderhoud en/of sloop van de molens op te draaien. Dan hebben we het nog niet over de milieuaspecten van de bouw en sloop van de turbines. Voor meer info hierover verwijzen wij u naar Basisinformatie-windenergie en http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/wetten-en-regels

ambtenaar

Foto: Windmolen ‘De Ambtenaar’ even buiten Medemblik, genoemd naar een oude draaimolen die er ooit stond en bijna nooit draaide.