Reacties op Gelderse Windvisie

De verschillende bewonersgroepen van Stadseiland , Westervoort  en Presikhaaf  hebben als omwonenden van de Kleefse Waard en Koningspley-noord met een zienswijze gereageerd op de ontwerp-Windvisie van provincie Gelderland. Gedeputeerde Staten hebben hierop gereageerd met een brief waarin zij schrijven naar verwachting medio september 2014 een besluit te nemen over de beantwoording van de zienswijzen.

Verzoek aan Minister Kamp

De NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, een belangenvereniging voor omwonenden van windturbines) is van mening dat omwonenden onvoldoende worden betrokken bij het proces rond de realisatie van de doelstelling voor windenergie op land. Daarom hebben zij op 27 maart jl. een verzoek hiertoe ingediend bij Minister van Economische zaken Henk Kamp. Op http://nlvow.nl/ kunt u de briefwisseling met de minister volgen.

Wat u moet weten over windenergie

Bent u op zoek naar informatie over windenergie, lees dan basis informatie-windenergie-voor-omwonenden op de website van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines.

Westervoort wil geen windmolenpark op Koningspley-noord

In een brief aan B&W van Arnhem  en in een zienswijze op de Gelderse windvisie heeft burgemeester en wethouders van Westervoort laten weten dat een windmolenpark op de Koningspley-noord geen pas heeft. Daarnaast stoort het hen dat Koningspley-noord synoniem lijkt te zijn geworden met hapsnapbeleid. De steeds wisselende plannen veroorzaken onrust en onvrede onder de Westervoortse bevolking.

Onderzoeksvragen

Op uitnodiging van OutSmart en Energiecoorporatie Rijn en IJssel, maar zeker naar aanleiding van de windconsultaties zijn er ook vanuit bewonersgroepen uit  Westervoort en  Presikhaaf  lijsten met onderzoeksvragen ingestuurd. De toezegging werd gedaan dat alle vragen in de onderzoeken meegenomen zouden worden. Alle onderzoeksvragen zijn ook naar het college van B&W en de gemeenteraad van Arnhem gestuurd.

Windconsultaties

Na Presikhaaf werd er ook in Westervoort en Malburgen nog een Windconsultatie gehouden. De opkomst van omwonenden van de beoogde windmolenlocaties was hier groter, zo’n 45 personen.

Met name in Malburgen sprak uit de zaal een combinatie van bezorgdheid, irritatie en verzet.  Irritatie over het verloop van de avond was er met name bij aanwezigen die vonden dat hun vragen onbeantwoord bleven (geparkeerd met bijvoorbeeld een opmerking als: dit is een andere of landelijke discussie, nu gaat het om de plannen voor windenergie op de beoogde locaties in Arnhem) en dat de grote zorgen die mensen uitten niet serieus genomen werden. Dit soort geluiden is door meerdere mensen op verschillende momenten naar voren gebracht. Iemand sprak van “salamitactiek” om stap voor stap de bewoners een plan als voldongen feit voor te schotelen. Iemand anders gaf aan dat de avond slechts bedoeld was voor de “bühne”, maar dat uit de reacties van de sprekers bleek dat er met de zorgen van omwonenden toch niets gedaan zou worden. Immers: als het project rendabel blijkt en er zijn geen wettelijke obstakels dan komen de molens er (werd gesteld in woorden met deze strekking). Ook de opmerking dat draagvlak een loze kreet is, want dat is niet te meten en dat initiatiefnemers daarom liever de term “participatie” hanteren: wel te meten, namelijk allen die deelnemen/investeren in het project.

Aan het slot van de bijeenkomst werd namens de bewonersvereniging Stadseiland Arnhem bezorgdheid uitgesproken en een lijst met onderzoeksvragen over plannen voor windenergie op Kleefse Waard Koningspley Noord en IJsseloord II overhandigd aan Jan de Wit van Energie coöperatie Rijn en IJssel en Maarten de Keijzer van OutSmart.