Coalitiepartners willen windmolenpark

De onderhandelaars voor de nieuwe coalitie van SP, D66, Groen Links en CDA in Arnhem hebben besloten de weg vrij te maken voor een windmolenpark. De aanleg daarvan zal ‘zo veel mogelijk regionaal en in samenwerking met andere overheden’ worden opgezet.

Wethouder van Milieu Margreet van Gastel besloot in 2012, na verzet van omwonenden in Westervoort, Presikhaaf, en Stadseiland én verzet in de gemeenteraad, dat windmolens bij de Koningspley en IJsseloord er alleen mogen komen bij voldoende draagvlak onder omwonenden. Zij stellen namelijk dat er betere plekken in Nederland te vinden zijn voor windmolens. Zo is er op deze locatie een te geringe windsnelheid. En binnen de contouren van 12 x de diameter van de wieken (de minimale afstand van windmolens tot huizen) liggen drie woonwijken, met alle consequenties van dien als geluidsoverlast, slagschaduw en waardedaling van woningen.

Oktober vorig jaar is er een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Arnhem en Pley B.V. inzake gronduitgifte ten behoeve van windmolens op Koningspley-noord. Daarin werd vastgelegd dat Pley B.V. eerst onderzoek zal doen naar de feitelijke en bedrijfseconomische haalbaarheid van haar plannen voor de bouw van maximaal drie windmolens tussen de Pleyweg en de Westervoortsedijk. De gemeente beloofde alleen ambtelijke ondersteuning voor het project.

Locaties voor windmolens Gelderland ter visie

De provincie heeft het afgelopen jaar in overleg met Gelderse regio’s en gemeenten locaties gevonden waar windmolenparken mogelijk zijn. De door de gemeenten aangedragen geschikte gebieden voor windenergie heeft de provincie ruimtelijk vastgelegd in de Ontwerp-Windvisie Gelderland. Deze Ontwerpvisie ligt van 24 april tot 27 juni 2014 ter inzage. Tot 27 juni 2014 kunt u daarop een reactie insturen.

Met onderstaande linken komt u bij de ter visie gelegde stukken.

Beleidstekst Windvisie Gelderland (1e actualisering Omgevingsvisie), Bijlagen bij de Beleidstekst Windvisie Gelderland (1e actualisatie Omgevingsvisie), Kaart Windvisie Gelderland – (1e actualisering Omgevingsvisie), Vragen en antwoorden windenergie

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Met een klik op Nieuwsbrief april 2014 kunt u onze laatste nieuwsbrief lezen.

Bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord opgeknipt

Het college van B&W heeft 25 februari jl. besloten de lopende bestemmingsplanprocedure Kleefse Waard – Koningspley-noord op te schorten. Dit besluit werd genomen omdat de grondverkoop stagneert.

Er wordt nu eerst een PlanMER gedaan en een herijking uitgevoerd van Koningspley-noord. De AKZO-haven wordt voorlopig niet gedempt. In de vervolgprocedure zal het bestemmingsplan in twee delen in procedure worden gebracht: het bestaande bedrijventerrein Kleefse Waard en de nieuw te ontwikkelen Koningspley-noord en AKZO-haven.

In de collegenota 25-2-2014 leest u meer informatie over dit besluit.