Aanleg A15 gaat door

De minister van IenM, de gedeputeerde van de Provincie Gelderland en de voorzitter van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen hebben de definitieve bestuursovereenkomst over de aanleg van de A15 ondertekend. In die overeenkomst werden de financiële en organisatorische afspraken over het project vastgelegd. Ook is vastgelegd waar de A15 precies komt te liggen en waaraan de 55 miljoen euro besteed wordt die de provincie extra in het project stopt.

Het standpunt van de minister wordt nu verder uitgewerkt in een Ontwerp Tracébesluit (OTB) en er wordt gedetailleerd onderzoek gedaan naar de effecten van de aanleg van de weg.. Het OTB wordt naar verwachting na de zomer van 2014 ter visie gelegd. Dan worden er ook informatieavonden georganiseerd en kan een ieder een zienswijze indienen. Die zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het OTB. Daarna stelt de minister het Tracébesluit vast. Dat is dan de basis voor de daadwerkelijke aanleg van de A15. Tegen dat vastgestelde Tracébesluit kunnen degenen die een zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie kunt u lezen op www.via15.nl