Wetenswaardig!

Lees op http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Projecten/Kleefse_Waard_Koningspleij_Noord  de laatste stand van zaken van het ontwerpbestemmingsplan Kleefse Waard – Komningspley-noord! Wij horen graag uw mening op ageena@hetnet.nl

Ontwerp-bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord ter inzage

De Raad van State heeft 16 mei 2012 het besluit tot goedkeuring van het bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten van Gelderland  vernietigd. Het college van B&W heeft nu met ingang van 2 mei 2013 tot en met 12 juni 2013 opnieuw een ontwerp-bestemmingsplan voor de Kleefse Waard – Koningspley-noord ter inzage gelegd op het stadshuis, Koningstraat 38 bij het Loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving.
Vanaf 2 mei jl. tot 12 juni kan een ieder een schriftelijke of mondelinge reactie (zienswijze) op het ontwerp-bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 6800 AB  Arnhem.
Voor informatie over het ontwerp-bestemmingsplan en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met dhr.A.Meijers, tel.nr.: 026-3773697.
Met de onderstaande links kunt u het ontwerp-bestemmingsplan en de bijlagen lezen.  
Plankaart
www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/PDF/KWK/Kaart.pdf
Regels
www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/PDF/KWK/Regels.pdf  
Bijlage 1: Bedrijvenlijst
www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/PDF/KWK/RegelsBijlage1Bedrijvenlijst.pdf
Bijlage 2: Geluidverkavelingskaart
www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/PDF/KWK/RegelsBijlage2Geluidverkavelingskaart.pdf
Bijlage 3: Toetsingstabellen
www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/PDF/KWK/RegelsBijlage3Toetsingstabellen.pdf
Toelichting
www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/PDF/KWK/Toelichting.pdf