Zitting verzoek Voorlopige voorziening bij Raad van State

Vrijdag 29 october is het verzoek om voorlopige voorziening van de Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale behandeld door de Raad van State. Tijdens deze zitting gaf de werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale  een toelichting op haar verzoek.  Gedeputeerde Staten van Gelderland en de gemeente Arnhem gaven aan waarom zij tegen het treffen van een voorziening zijn.

Uit de beantwoording van vragen van Staadsraad Van Sloten werd duidelijk dat de gemeente Arnhem werkt aan een uitwerkingsplan voor de AKZO-haven en Koningspley Noord. Dat plan zal midden volgend jaar tot uitvoer worden gebracht.  Haast is dus geboden om het terrein op te hogen. Daarmee wilde de gemeente naar eigen zeggen volgend jaar februari/maart beginnen. Met deze informatie kon de spoedeisendheid voor een voorlopige voorziening niet meer ontkend worden.  

Met het uitwerkingsplan zal er ook duidelijkheid komen over welke bedrijven zich waar kunnen gaan vestigen. Namens de gemeente werd gezegd dat asfaltcentrale Bruil niet zal komen en dat het bestemmingsplan een asfaltcentrale uitsluit. Maar, een eenvoudige vrijstelling maakt het wel mogelijk dat er zich, zonder inspraakprocedure, een milieucategorie 5 bedrijf en dus een asfaltcentrale kan vestigen. B&W zijn bevoegd vrijstelling te verlenen voor ‘een bedrijf dat niet in de bedrijvenlijst voorkomt, mits: door vestiging van het desbetreffende bedrijf, in vergelijking met bedrijven die wel in de bedrijvenlijst zijn opgenomen, geen blijvend onevenredige aantasting van het woon- en leefmilieu zal plaatsvinden’. Wat de gemeente met deze prachtige volzin bedoelt, kon zij niet duidelijk maken aan de staadsraad.

De gemeente Arnhem en Gedeputeerde Staten van Gelderland hadden er veel werk van gemaakt om de werkgroep niet ontvankelijk te laten verklaren. Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale is namelijk geen werkgroep zonder status, zoals zij wilden doen geloven, maar slechts de werknaam waaronder de beide Wijkplatforms van Presikhaaf alles in werk stellen om de komst van een asfaltcentrale op de Koningspley Noord tegen te gaan.  Al op 12-4-2006 en 6-6-2006  hebben Wijkplatform Presikhaaf West en Wijkplatform Presikhaaf Oost brieven geschreven naar het college van B&W naar aanleiding van krantenartikelen over de komst van de asfaltcentrale. Toen duidelijk werd dat het bestemmingsplan gewijzigd zou worden om de komst van de asfaltcentrale mogelijk te maken, hebben de beide wijkplatforms op 8-11-2006  in overleg bijeen (met 32 stemmen vóór en 1 stem neutraal) besloten ´om de weg af te leggen die nodig is om de plaatsing van Bruil Asfaltcentrale tegen te houden´. Vereniging PresikGaaf is de rechtspersoon van de beide Wijkplatforms en bestaat slechts uit personen die deel uitmaken van deze Wijkplatforms. Beiden maken deel uit van het wijkgericht werken van de gemeente Arnhem en worden ook gesubsidieerd door de gemeente. Saillant detail daarbij is dat de gemeente tijdens de zitting riep niet te weten hoe de werkgroep en/of  het wijkgericht werken georganiseerd is. En als het gaat om ontvankelijkheid, Werkgroep Woonomgeving Presikhaaf 1 als onderafdeling van het Wijkplatform heeft, met Vereniging PresikGaaf als rechtspersoon, op 27-10-2008 wel een voorlopige voorziening toegewezen gekregen. Die uitspraak is onder zaaknummer 200805961/2 in te zien op www.raadvanstate.nl

De Raad van State doet binnen twee à drie weken uitspraak.

Door te klikken op de Raad van State kan ophoging Koningspley nog tegenhouden  kunt u het artikel lezen waarin de Gelderlander verslag doet van de zitting.

Vervolg bestemmingsplanprocedure

Er zijn vijf partijen die een beroepschrift ingediend hebben bij de Raad van State:  Gemeente Westervoort deel 1deel 2, deel 2a, deel 3,  deel 4deel 4a, deel 4b, deel 5 (het bestand was veel te groot om in een keer te uploaden),  Bewonersvereniging Stadseiland Arnhem,  Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale, Industrie Park Kleefse Waard en Stichting Wijkraad Mosterdhof, Struikendoorn en de Weem.

Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale heeft ook een voorlopige voorziening gevraagd (een tijdelijke regeling voor de periode dat de beroepschriften nog in behandeling zijn). Dit hebben we gedaan omdat het enige tijd duurt voordat in beroep uitspraak wordt gedaan. Gedurende die periode geldt het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland.  Het bestemmingsplan zou dus al tot uitvoer gebracht kunnen worden, want het instellen van beroep schort de werking van het besluit van Gedeputeerde Staten niet op. Met de vraag een voorlopige voorziening te treffen proberen we onherstelbare gevolgen te voorkomen. Daarvoor moet wel aangetoond worden dat de situatie niet toelaat dat kan worden gewacht op de definitieve uitspraak op de beroepschriften. Wij doen ons best.

Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale

Door op nieuwsbrief Arnhem Geen Asfaltcentrale  te klikken kunt u de nieuwsbrief van october 2010 lezen