Beloften, uitspraken en zorgen…

Op de site van Projectradar staat een interviewmet adjunct-directeur Alfons van Woensel van Bruil Infra. Daarin gaat de heer Van Woensel nader in op de maatregelen die Bruil neemt om de overlast voor de omgeving te beperken. Onderstaand onze reactie hierop.

Beloften, uitspraken en zorgen…Beloften                                                                                                                                           In het proces om de verplaatsing van de asfaltcentrale heeft nu ook Bruil gesproken: dus nog maar een keer wat feiten op een rijtje.  In de video op de site van Projectradar, zegt gedeputeerde Verdaas zonder met zijn ogen te knipperen dat Bruil de schoonste asfaltfabriek van de wereld wordt. Daarna roept hij nog allerlei bezwerende zaken zodat het lijkt alsof er een broodbakkerij wordt gevestigd op de Koningspley.  Ook vertelde dezelfde gedeputeerde in een commissievergadering van de Gelderse Staten op 20 juni 2007 het volgende: “het voortstel lost een veel groter leefbaarheidsprobleem op dan er wordt gecreëerd (dus toch een leefbaarheidsprobleem) en geeft de mogelijkheid hogere eisen te stellen aan het bedrijf. De gemeente kan de randvoorwaarden opnemen in het bestemmingsplan. De provincie kan dus niet besluiten dat het anders zal gaan”. 

In samenvatting: de gemeente Arnhem kan en (hopelijk) zal in het nog te behandelen gewijzigde bestemmingsplan voorwaarden stellen zodat het inderdaad die schone fabriek van gedeputeerde Verdaas wordt, want zonder die wijziging kan Bruil in rechte geen plaatsing op de Koningspley afdwingen.

Daarbij heeft de Raad van Arnhem over dit onderwerp een motie met randvoorwaarden aangenomen. Een eerste voorbeeld wat mis kan gaan: de Arnhemse raad eiste in die motie dat een onafhankelijke instantie de BBT zal vaststellen. TNO is die instantie in ieder geval niet: in het onderzoek volgde zij slaafs de door Bruil voorgestelde technieken, gedateerd uit 2001 of eerder. Hoe wordt nu de BBT bepaald die zorgt dat de fabriek verplaatst maar de overlast niet mee verhuist.

 

Praktijk

In het interview met de heer van Woensel (Bruil) stelt Projectradar op haar site: “In de communicatie naar de omgeving stelt de overheid dat zij Bruil formeel niet tot meer maatregelen kan dwingen dan nodig zijn om binnen de wettelijke normstellingen te blijven. Dat maakt de vraag interessant wat Bruil zelf extra gaat doen boven wat wettelijk is voorgeschreven om overlast te voorkomen.“  

Heeft Verdaas nu de Staten in 2007 en in de video uit 2008 de betrokken bewoners valselijk voorgelicht en is de Raad van Arnhem bezig ritueel zijn handen in onschuld te wassen? Het antwoord van Alfons van Woensel: “Volgens uitspraken van de Raad van State voldoe je aan de zogeheten Best Beschikbare Technieken (BBT) als je de regels van de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) toepast. Je mag echter wel meer maatregelen nemen dan in de NeR staat. Dat doet Bruil ook. Extra maatregelen die wij nemen zijn bijvoorbeeld dat de centrale volledig wordt omkast, de buitenopslag deels wordt overkapt en de schoorsteen wordt met 45 meter aanmerkelijk hoger. En vervolgens: “We zouden in theorie bijvoorbeeld een rookgasreiniger kunnen plaatsen bij de schoorsteen, die ook wordt toegepast bij afvalverbrandingsinstallaties. Maar wij stoten geen stoffen uit die bij afvalverbranding vrijkomen, dus zo’n rookgasreiniger heeft geen zin.” En ook “Best Beschikbare Technieken betekent niet dat we in de hele wereld gaan zoeken naar de allerbeste maatregelen”.  

Voor omwonenden blijft dan de vraag waar dan de stankoverlast in Wageningen vandaan komt. De vraag wat dan acceptabele overlast is, wordt dan heel bedreigend.

 

Geloofwaardig

Zo vertelt de heer van Woensel ook hoe omgevingsgericht hij bezig wil zijn, maar is de firma Bruil echt zo onbaatzuchtig?

In de NeR staat dat de algemene uitgangspunten voor het vaststellen van het acceptabel hinderniveau zijn: het voorkomen van (nieuwe) hinder. Maar die zelfde NeR vermeldt ook dat situaties waarin sprake is van ernstige hinder voor 2010 moeten worden gesaneerd en dit houdt in dat ook de schoorsteen in Wageningen zou moeten worden verhoogd. Bovendien stelt de NeR dat bestaande asfaltcentrales voor respectievelijk 2010 en 2014 nog aan diverse extra eisen moeten voldoen. Dus het is helemaal niet zo onbaatzuchtig als Bruil doet voorkomen. Zij zouden de komende jaren in Wageningen behoorlijk wat extra verplichte investeringen moeten doen, waaronder het verhogen van de schoorsteen.

 

Feiten

Van Woensel spreekt over de bescheiden vergoeding die de firma ontvangt, maar nu de feiten: Bruil verplaatst niet zijn asfaltcentrale; aan de Koningspley wordt een bijna twee keer zo grote asfaltcentrale gepland. Daarmee valt zeker een aanmerkelijk deel van de extra kosten weg tegen de voordelen van deze capaciteitsuitbreiding. En verder: Bruil ontvangt een bijdrage van € 4.5 miljoen (prijspeil 2002) met vanaf 2003 een jaarlijkse verhoging van 2,5% samengestelde rente.

Ook betaalt de Gemeente Wageningen en de Provincie mee aan een aanvullende bijdrage als de grondprijs ex BTW hoger is dan €110 p/m2 (tot het meerdere met een maximum grondprijs van € 162,50 per m2).

Tot slot zullen Provincie en gemeente Wageningen zich inspannen voor het verkrijgen van een rijksbijdrage voor de verplaatsing van € 1,4 miljoen (prijspeil 2002).

 

Vergeten zaken

Overigens wordt weinig gesproken over de puinbreker. Deze lijkt nu geluidloos mee te komen, maar eenmaal aan het werk zal dat geluidloze wel veranderen, want deze voert zijn werk niet geheel overkapt uit . Bovendien trekt de puinbreker extra vrachtverkeer aan.

In de beantwoording van de aanvullende vragen bleek dat 50 % van het te produceren asfalt gerecycled is en dat deze grondstof met een totaal van 250.000 ton per as wordt aangevoerd.

Dit betekent dat naast de 400 vrachtautobewegingen voor de asfaltproductie er nog eens 200 extra bijkomen voor deze aanvoer van deze grondstoffen. Bovendien levert de betoncentrale (ja die ook) en de overige aanvoer nog eens 156 vrachtautobewegingen en dat gedurende 220 dagen per jaar. Deze 756 vrachtautobewegingen lijken weinig te betekenen op de 60.000 voertuigbewegingen op de Pleyroute maar het betekent wel een toename van 30 % van het zware vrachtverkeer op deze weg (rapport Pleyroute 2007).

 

Wat gebeurt er nu verder

De raad van Arnhem zal de informatieve behandeling voortzetten. Misschien dat de Raadsleden aan de wethouder kunnen vragen wat er nog waar is van het stuk waarmee de besluitvorming is ingeleid. Zowel bij het BBT-verhaal als de toen aangegeven 175 (ipv de huidige 756 ) verkeersbewegingen zijn om te beginnen zeker kritische vragen te stellen.

De bewoners kunnen alleen maar hopen dat bestuurders en politiek zich zullen houden aan de beloften en uitspraken waarmee zij dit proces zijn gestart.

Tot slot nog een zorgpunt: Bruil heeft in de randvoorwaarden zowel met de provincie als de gemeente Arnhem laten opnemen dat uitbreiding van het bedrijfsterrein naar 8 hectare (een ruime verdubbeling van wat nu nodig is voor de asfaltcentrale) mogelijk moet zijn voor synergie-effecten. Bij bestudering van de producten van KWS-Bruil levert dat weinig verrassende mogelijkheden (beton, asfalt en grondstoffenoverslag), maar wel extra zorgen voor de omgeving op!

Vervolg behandeling OMA in raadscommissie

Van de griffie van de gemeente Arnhem kregen wij het bericht dat de Agendacommissie heeft besloten de behandeling van het OMA niet komende dinsdag (14 april), maar in de meicyclus voort te zetten. Dat zal vrijwel zeker 11 mei gaan worden. Wij houden u op de hoogte van het exacte tijdstip.

Insprekers laten niets heel van onderzoek

Met bovenstaande tekst als kop deed de Gelderlander verslag van de behandeling van het TNO-rapport in de raadscommissie VROM. Omdat na een presentatie van TNO en zes insprekers geen tijd voor de raadscommissieleden overbleef om informatieve vragen te stellen, werd besloten om volgende week dindag 14 april het onderwerp nog een keer informatief te agenderen.  Met de volgende link komt u bij alle inspraakteksten.