Aanvullend TNO-rapport in PM van 6 april 2009

Het college van B&W heeft het aanvullende TNO-rapport aangeboden aan de gemeenteraad. Het rapport staat voor de Politieke Maandag van 6 april a.s. geagendeerd. Met de volgende link komt u bij de agenda van de Politieke Maandag van 6-4-2009 en alle vergaderstukken, waarbij ook de notitie met beantwoording van vragen n.a.v. het eerste TNO rapport.

Nieuwe planning procedures Bruil

Projectradar heeft een nieuwe planning voor de procedures rond de vestiging van Bruil in Arnhem opgesteld. Als eerste staat het Onafhankelijke Milieu Advies (OMA) op 6 april a.s. op de agenda van de raadscommissie VROM. Voor de nieuwe planning klikt u op: tijdbalk procedures Bruil

Brief aan college van B&W in reactie op aanvullend onderzoek TNO

Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale heeft n.a.v. het aanvullende onderzoeksrapport van TNO onderstaande brief gestuurd aan het college van B&W.       
                                                                                                                                                                                                                                              Geacht college,
Het Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale is van mening dat het aanvullende TNO-rapport niet kan dienen als basis van verdere besluitvorming en beantwoording van de vragen die ingestuurd werden naar aanleiding van het TNO-rapport van oktober 2008.

Het aanvullende rapport kan op een aantal essentiële punten niet voldoen aan minimale eisen. Het rapport is slordig en daardoor misleidend. Diverse onderdelen blijven onderbelicht of worden niet behandeld. Het gaat hierbij in een niet limitatieve opsomming over de aspecten geur, de overschrijding van fijnstofwaarden, verkeer, geluid, het toepassen van de Best Beschikbare Technieken, het gebruik van verouderde foto’s en kaarten waardoor de woonwijk Stadseiland in het rapport niet zichtbaar is en tevens te weinig onderzocht,   foutieve coördinaten, het niet beantwoorden van een aantal vragen van de ’20 puntenlijst’ en de beantwoording van vragen van bewoners zijn niet in het rapport opgenomen. Het is onduidelijk op welke wijze deze bewonersvragen beantwoord zullen worden.                                     Verbaasd zijn wij over het feit dat uit de randvoorwaarden blijkt dat een uitbreiding van 3,5 ha naar 8 ha mogelijk moet zijn voor synergie-effecten.

Voor een meer gedetailleerde reactie op het aanvullend TNO-rapportverwijzen wij u naar de bijlage bij deze brief. 

 

BIJLAGE

Toelichting op de brief aan het college van B&W dd. 10-3-2009
Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale is van mening dat het aanvullende onderzoeksrapport van TNO op de volgende punten onvolledig is.                                                                                                                                                                                        Geur

Het TNO-rapport hinkt tussen het oude (strengere) en mogelijk nieuwe Gelderse geurbeleid. Vergelijkbaar met de nestgeurproblematiek van Bruil kent bijvoorbeeld Westervoort de emissies van Hermsen die in 2008 leidde tot meer dan 70 stankoverlastincidenten. Overlast die volgens de provincie en de gebruikte modellen niet mogelijk zou mogen zijn, maar de overlast was er wel! TNO stelt dat de mate van geuroverlast niet bekend is. Toch zijn bij de wijkraad van Westervoort en de provincie alle meldingen gedocumenteerd. Met de opmerking van TNO worden deze concrete problemen die nader onderzoek vragen van tafel geveegd, zeker omdat de ontwikkelde modellen als Pluim + voor andere doelstellingen en installaties zijn ontwikkeld.

Er is geen meetpunt in Stadseiland Noord aan de rivierzijde opgenomen. Dit stadsdeel ligt het dichtst bij de locatie Bruil. Juist hier kan eventuele overlast optreden.

 

 

Overschrijding van fijnstofwaarden

De Pleyroute is, zoals blijkt uit rapportage van de provincie -zelfs zonder Bruil- een hardnekkig knelpunt met overschrijding van de PM10-waarden. Het Eindrapport Luchtkwaliteit Pleyroute 2007 geeft aan dat op diverse locaties de grenswaarden van NOx en fijnstof worden overschreden. Het nieuwe EU-beleid is er op gericht om de blootstelling van mensen aan fijnstof grootschalig terug te dringen. In 2011 zal voor het eerst moeten worden gerapporteerd over de PM2,5-concentraties in het jaar 2010. Als vanaf 2011 aan de grenswaarden voor PM10 wordt voldaan dan wordt naar verwachting ook aan de grenswaarde voor PM2,5 voldaan.

Met dit beleid op de achtergrond is het cynisch om een stijging van het aantal fijnstof bronnen toe te staan. Het TNO-rapport heeft de invloed van het verkeer onjuist verwerkt en laat de bedrijfsmatige uitstoot van het bedrijf Bruil op locatie daarbij buiten beschouwing. Van de provinciale en lokale overheid mag worden verwacht dat zij deze waarden zo laag mogelijk krijgt en niet kijkt wat maximaal kan worden toegelaten tot de grenswaarde.

 

Verkeer

Het eerste TNO-rapport, gebaseerd op de gegevens van Bruil, spreekt over 328 vrachtauto’s. TNO verlaagt dit eigenhandig en ongemotiveerd naar 200 vrachtauto’s: dus met -  40 %. De aanvullende vraag of in de 328 vrachtauto’s een juiste aanname is gedaan voor het aantal vrachtauto’s met te recyclen asfalt, is niet beantwoord. Een juiste berekening over het verkeer met  gegevens uit officiële rapporten is nodig. De vrachtauto’s van Bruil kunnen pas na een stop bij de verkeerslichten invoegen op de Pleyroute. Bij het wachten en het optrekken van vrachtauto’s (op de Pleyroute) is de emissie voor NOx een factor 20 hoger dan voor personenauto’s en een factor 4 hoger dan voor passerende vrachtauto’s op de N-325 met 80 km/u rijden. Voor fijnstof zijn deze factoren respectievelijk 15 en 3.

Het is duidelijk dat doorrekening van deze feiten leidt tot hele andere waarden dan de 3% van TNO!

 

Geluid

TNO noemt in het rapport een aantal maximale waarden voor dag, avond en nacht die veel hoger zijn dan de formele grenswaarden voor een woonwijk. Van TNO mag worden verwacht dat zij niet slaafs ingaan op de Bruil-aanvraag maar onderzoekt of niet door toepassing van een BBT aan de grenswaarden kan worden voldaan en of bijzondere omstandigheden waarin niet aan de grenswaarden kan worden voldaan, hier wel (gemotiveerd) van toepassing zijn. Dat is echt onderzoek! De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (tekst uit de Handreiking) is opgesteld als hulpmiddel bij het voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai. Met behulp van vergunningvoorschriften kan hinder worden voorkomen en beperken. Voor de betreffende wijken zou volgens de Handreiking een (maximale) grenswaarde van 55 dBa moeten gelden. De gemeente Arnhem heeft bewoners de gewenste 40dBa toegezegd! Overigens gebruikt de gemeente bij de bespreking over het spoorlawaai in Arnhem de volgende quote: “Langdurige blootstelling aan geluid kan ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben, zo blijkt uit onderzoek. Is dat geluid boven de 60 decibel, dan is bijvoorbeeld het risico op een hartaanval bij mannen verhoogd met 50 procent.”

Het aanvullend rapport van TNO toont aan dat Bruil voor extra overlast zorgt. In het rapport is door TNO geconcludeerd dat mogelijk enkele geluidsbronnen ontbreken, zoals de lostrechter op de kade. TNO acht het echter onwaarschijnlijk dat met het toevoegen van de ontbrekende bronnen de maximale geluidsniveaus overschrijden, maar die stelling was al dubieus. De piekgeluiden afkomstig van de asfaltcentrale (dichtslaande deuren, ontluchten van vrachtauto’s, puinbreker, loskraan, shofel) kunnen volgens de GGD (met name in de avond en nacht) een belangrijke bron van hinder zijn. Ook de GGD heeft deze hinder niet kunnen onderzoeken. Waarom? Omdat er voor piekgeluiden van industrielawaai – i.t.t. piekgeluiden van spoorwegemplacementen – geen beoordelingskader voor handen is. Wat hebben wij nu aan zo’n aanvullend onderzoek. Toon aan dat de Handreiking moet worden gebruikt nadat alle BBTn voor Geluid zijn onderzocht en hanteer een 40 dBa zone voor de Koningspley!

Er is geen enkel meetpunt in de woonwijk Stadseiland, de woonwijk die toch het dichtst bij de voorgenomen vestigingslocatie van asfaltfabriek Bruil ligt (zie figuur 1).

 

Best Beschikbare Technologie (BBT)

Gedeputeerde Verdaas heeft toegezegd dat: “Bruil wordt de schoonste en modernste fabriek van Europa”. En Gedeputeerde Staten heeft daar aan toegevoegd: De BBT wordt door een onafhankelijke instantie vastgesteld. Het TNO-rapport zegt dat de door Bruil toegepaste technieken behoren tot de groep van BBTn, maar dat er meer technisch mogelijkheden zijn om de overlast te reduceren en stelt tevens dat er soms bedrijfseconomische redenen zijn om een BBT niet te gebruiken. Of dat hier van toepassing is, heeft TNO niet onderzocht! TNO heeft ook niet onderzocht of de door Bruil toegepaste techniek de overlast minimaliseert, maar alleen of de standaardmaatregelen worden toegepast. De vraag blijft wie de onafhankelijke instantie is die de minst vervuilende BBT bepaalt. Kennelijk mag Bruil de BBTn en de mate van vervuiling zelf bepalen.

 

Daarbij is het goed te realiseren dat de provincie en Bruil een contract zijn overeengekomen dat aan Bruil geen eisen worden gesteld die niet aan bestaande installaties worden gesteld: Zo wordt de bewoners een rad voor ogen gedraaid: dat moet anders!

 

Verouderde foto’s en kaarten

Ondanks herhaalde opmerkingen over het gebruik van oude foto’s en kaarten waarop de woonwijk Stadseiland niet te zien is, worden deze oude foto’s en kaarten nog steeds gebruikt. De woonwijk is daardoor in het aanvullende Onafhankelijk Milieu Advies niet zichtbaar. Deze slordigheid wekt op zijn minst bezorgdheid.

Ook de onderzochte woonlocaties voor het geluidsonderzoek worden getoond op een oude luchtfoto, waarop Stadseiland niet als woonwijk zichtbaar is, maar als zandvlakte. Al in voorjaar 2006 vestigden zich de eerste bewoners in Stadseiland!

 

figuur-14

Figuur 1.

De relevante woonlocaties voor het geuronderzoek worden op kaarten weergegeven die de situatie aangeven van vóór de dijkverlegging in 2000. Sportpark Bakenhof ligt nog op de oude plaats en van Stadseiland is nog geen spoor zichtbaar!

 

figuur-34

Figuur 3.

Locatie 7 in bijlage C is geen woonlocatie en zeker geen Dijkwoning Bakenhof, zoals in Tabel 1 wordt aangegeven.  

 

Tot slot, de kwalificaties slordig, onjuist, onvolledig en misleidend zijn op het aanvullende TNO-rapport van toepassing. Niet alle vragen van de ’20 puntenlijst’ worden beantwoord. Ook beantwoording van vragen van omwonenden blijft uit. En wat te denkenvan de afspraak dat voor Bruil uitbreiding van 3,5 naar 8 ha mogelijk moet zijn voor synergie-effecten. Dat kan zo maar een betonfabriek betekenen met nog meer vrachtauto’s, enz.

 

Conclusie

Dit alles wekt bij ons geen vertrouwen en neemt onze bezorgdheid over de voorgenomen vestiging van asfaltcentrale Bruil bepaald niet weg. Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale verwacht dat al deze tekortkomingen zullen worden verholpen vóórdat dit aanvullende onderzoeksrapport van TNO aan de Arnhemse gemeenteraad ter bespreking wordt aangeboden.

 

Door te klikken op de volgende links kunt u de reactie Westervoort op aanvullend TNO-rapport , reactie stadseiland aanvullend TNO-rapportcommentaar Milieugroep Westervoort en GMF op aanv.rapport TNO en de brief gemeente Westervoort aan GS  in afschrift aan de gemeente Arnhem lezen.