Persbericht

Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale is zeer teleurgesteld over het aanvullende onderzoeksrapport van TNO. Het rapport geeft nog steeds geen antwoord op de vele vragen die gesteld zijn. Bovendien is het volslagen onduidelijk wie deze vragen wel zal beantwoorden en op welke termijn.
 

 

De constatering dat ‘Bruil geen kwaad kan’ (quote Gelderlander) betekent niet dat de verhuizing van Bruil van Wageningen naar Arnhem geen overlast oplevert. Het rapport sluit niet uit dat gedurende 44 dagen per jaar in delen van Arnhem en in Westervoort geuroverlast kan optreden. Dit staat op gespannen voet met de uitspraak van B&W van Westervoort: de fabriek verplaatst, maar de overlast niet! Bovendien hinkt het TNO-rapport tussen het oude (strengere) en het mogelijk nieuwe Gelderse geurbeleid.

TNO baseert zich bij het onderdeel geluid geheel op de handreiking industrielawaai. TNO stelt dat met gebruikmaking van de ontheffing voor geluidsoverlast aan de 70 dBa-norm kan worden voldaan. Dit is wel heel ver verwijderd van de gewenste 40 dBa norm die de gemeente Arnhem de bewoners heeft beloofd! De consequenties van Bruil voor de Pleyroute worden onjuist ingeschat. De initiële aanvraag van Bruil leidt tot ruim 650 vrachtautobewegingen en niet de 400 die TNO gebruikt. De gegevens van de provincie wekken ook verbazing. In 2008 meldde de provincie dat de Pleyroute (zonder Bruil) tot 2015 een hardnekkig knelpunt zou zijn voor fijnstof en NOx. Het TNO-rapport omzeilt daarbij bovendien de PM2.5 problematiek.

Tot slot de BBT-paragraaf (Best Beschikbare Technieken). Gedeputeerde Verdaas beloofde gesteund door de Staten de schoonste centrale van Europa. TNO heeft niet onderzocht of de door Bruil toegepaste techniek de overlast minimaliseert, maar alleen of de standaardmaatregelen zijn toegepast. Het onderzoek zou moeten aangeven welke BBT de overlast zou minimaliseren. Dit aspect laat TNO nu in het midden. Het kan toch niet zo zijn dat bedrijfseconomische overwegingen leiden tot onnodige overlast, alleen omdat de provincie en Bruil zijn overeengekomen dat aan Bruil geen extra eisen in dit kader mogen worden gesteld.

Voorlopig wachten we nog op heel veel antwoorden.

 

 

25 februari 2009.

 

 

Door te klikken op: aanvullende rapportage TNO kunt u het rapport lezen.

 

Met de onderstaande links klikt u door naar de berichtgeving van De Gelderlander op 24-2-2009 over het uitkomen van het aanvullend onderzoek van TNO.

- Bruil kan geen kwaad, zeggen onderzoekers

ARNHEM – Onderzoeksinstituut TNO, het RIVM en de GGD verwachten dat de vestiging van de asfaltcentrale van Bruil op de Koningspleij-Noord in Arnhem geen negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid van omwonenden.

- TNO wil aanvullend onderzoek geurhinder

ARNHEM – Bewoners in de omgeving van de in Arnhem geplande asfaltcentrale van Bruil kunnen incidenteel geurhinder ervaren’. Dat stelt TNO in het onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van de verhuizing van de puinbreker van Wageningen naar Arnhem.

 

Aanvullend TNO-onderzoek afgerond

In een bericht op Projectradar wordt bekend gemaakt dat TNO klaar is met het aanvullend onderzoek over de inpassing van Bruil in Arnhem. In het aanvullend onderzoek gaan TNO, RIVM en GGD in op de vragen van omwonenden en andere betrokkenen naar aanleiding van het eerste TNO-rapport.

Het aanvullend onderzoek wordt op dinsdag 24 februari ter kennisgeving aangeboden aan de colleges van Arnhem en Gelderland. Daarna is het rapport openbaar. De inhoudelijke behandeling volgt later. Het aanvullend onderzoek zal tevens op de Projectradar Bruil verschijnen, zodat iedereen er kennis van kan nemen.

Na publicatie van het aanvullend onderzoek stelt Projectradar een nieuwe planning op van alle procedures die vervolgens worden doorlopen.