Verslag informatieavond 20-11-2008

TNO, RIVM en GGD hebben tijdens de informatieavond van 20 november jl. voor alle geïnteresseerden uit Arnhem en Westervoort de resultaten van de toetsing van de conceptaanvraag milieuvergunning en de daaraan gekoppelde milieu- en gezondheidseffecten gepresenteerd.

Ook tijdens deze presentatie was de boodschap: de bijdrage van de asfaltfabriek valt weg in de milieuvervuiling van de achtergrond, maak u geen zorgen! Hooguit één dag per jaar hinderlijke asfaltgeur in omliggende delen van Arnhem en Westervoort. Die conclusie kon niet aannemelijk gemaakt worden. Een conclusie op basis van een toetsing van berekeningen voortkomend uit een conceptaanvraag milieuvergunning! Een fabriek die vanwege de geur- en geluidsoverlast absoluut niet meer in Wageningen kan/mag blijven. Een fabriek die hier nota bene 2½ keer zo groot wordt. Voor de inwoners van Westervoort ging het nog een stapje verder: Westervoort blijkt niet opgenomen te zijn in het geluidsonderzoek. De situatie daar werd vergeleken met de overlast voor de wijk Stadseiland. Gezegd werd dat de asfaltcentrale nauwelijks voor extra lawaai zal zorgen omdat het achtergrondgeluid zal overheersen.

Tot slot bleek dat er tot de 24ste de mogelijkheid bestond om aanvullende vragen te stellen over dit TNO rapport. Gedeputeerde Verdaas gooide nog wat meer kolen op het vuur door te zeggen dat er alles aan was gedaan om mogelijke milieuhinder te onderzoeken, ‘onderzoekers kunnen het honderd keer zeggen, u neemt het niet aan. Dan houdt alles op’. ‘We moeten door met de procedure’. Vervolgens stak hij de loftrompet over de samenwerking met Bruil: ‘Alle lof voor hoe het bedrijf met ons samenwerkt. Iedere vraag heeft Bruil beantwoord’.

Op de website van Projectradar kunt u de Power Point presentaties van de bewonersavondbekijken.

Presentatie Onafhankelijk Milieu Advies (OMA) 20-11-2008

 

TNO, RIVM en GGD hebben tijdens de informatieavond van 20 november jl. de resultaten van de toetsing van de conceptaanvraag milieuvergunning en de daaraan gekoppelde milieu- en gezondheidseffecten gepresenteerd. Ook tijdens deze presentatie was de boodschap: de bijdrage van de asfaltfabriek valt weg in de milieuvervuiling van de achtergrond, maak u geen zorgen! Hooguit één dag per jaar hinderlijke asfaltgeur in omliggende delen van Arnhem en Westervoort. Die conclusie kon niet aannemelijk gemaakt worden. Een conclusie op basis van een toetsing van berekeningen voortkomend uit een concept milieu-aanvraag! Een fabriek die vanwege de geur- en geluidsoverlast absoluut niet meer in Wageningen kan/mag blijven. Een fabriek die hier nota bene 2½ keer zo groot wordt. Voor de inwoners van Westervoort ging het nog een stapje verder: Westervoort is niet opgenomen in het geluidsonderzoek. De situatie daar werd vergeleken met de overlast voor de wijk Stadseiland. Gezegd werd dat de asfaltcentrale nauwelijks voor extra lawaai zal zorgen omdat het achtergrondgeluid zal overheersen.

 

Verslag raadscommissie VROM 17-11-2008 over Bruil

De raadscommissie Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft 17 november jl. een toelichting gekregen op het TNO rapport waarin door TNO, RIVM en GGD de conceptaanvraag van de milieuvergunning getoetst wordt aan de wettelijke normen.Het TNO-rapport is het Onafhankelijke Milieu Advies (OMA). In de presentatie werd geconcludeerd dat Bruil kan voldoen aan de wettelijke grenswaarden en dat de bijdrage van Bruil in milieuvervuiling wegvalt in de achtergrond! Ons inziens is dit eerder een bewijs van het hoge niveau van achtergrondvervuiling dan van de ‘schoonheid’ van asfaltcentrale Bruil, immers een categorie 4/5 bedrijf, dwz zware industrie. TNO is wel van oordeel dat er nog een aantal aanvullende vragen beantwoord moeten worden over met name geur- en geluidshinder.

De raad vindt het onderzoek tot dusverre onvoldoende. Zij heeft besloten dat wethouder Weeda ervoor zorg moet dragen dat alle vragen van de inwoners van Arnhem en Westervoort in een aanvullend onderzoek worden beantwoord. Verder moet zij aan de raad verslag uitbrengen over de participatie van alle burgers bij het onderzoek. Een begeleidingscommissie vanuit de raadscommissie komt er niet. Lees ook Bewoners nog aan het woord over Bruil 

Informatieavond Bruil 20 november

Mededeling: Informatieavond Bruil 20 november

Op 20 november is er een informatiebijeenkomst waar belangstellenden meer informatie kunnen krijgen over het bestaande onderzoek naar de milieu- en gezondheidseffecten. Tijdens deze avond geven de betrokken onderzoeksinstituten een toelichting op de uitkomsten. Tevens wordt tijdens de avond een toelichting gegeven op aanvullende onderzoeksvragen die tot dat moment zijn ingediend. Daarnaast is er informatie over het aanvullend onderzoek waar TNO momenteel mee bezig is, de verdere planning en procedures en het burgerinitiatief. Tijdens de bijeenkomst zijn buiten de onderzoekers en projectbetrokkenen ook gedeputeerde Verdaas van de provincie Gelderland en wethouder Weeda van Arnhem aanwezig.

Eenieder kan op de avond zelf of t/m 24 november aanvullende onderzoeksvragen indienen.  

De informatieavond is toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over Bruil. De avond wordt gehouden op 20 november vanaf 19.30 uur in Presikhaaf Bedrijven, Driepoorten 35, 6827 BP Arnhem. Het programma start om 20.00 uur. Er is parkeergelegenheid.

 

 

Politieke maandag 17 november 21.15uur Asfaltcentrale Bruil

Asfaltcentrale Bruil

In april heeft de gemeenteraad van Arnhem besloten dat als een MER (Milieu Effect Rapportage) niet mogelijk is er een onafhankelijk milieu advies (OMA) moet komen naar aanleiding van de vestiging van de asfaltcentrale van Bruil.

Tijdens de Politieke Maandag van 17 november zal TNO het advies presenteren. De commissie beoordeelt vervolgens of zij vindt dat hiermee aan de opdracht uit april is voldaan of dat er nog aanvullend onderzoek nodig is.

Onlangs vond bij de provincie de behandeling plaats van het burgerinitiatief over de uitvoering van een volledige MER (Milieu Effect Rapportage) naar aanleiding van de komst van de asfaltcentrale. Provinciale Staten hebben op 29 oktober besloten dat er geen MER wordt uitgevoerd. De Staten onderschrijven de zorgen van de inwoners, maar konden niet instemmen met een MER. Het Onafhankelijk Milieuadvies, dat nu wordt uitgevoerd, is volgens de meerderheid van de Staten een goed alternatief. Gedeputeerde Verdaas zegde toe dat er voor de omgeving van de Pleij een milieu-informatiesysteem wordt gerealiseerd.

Bron: http://www.arnhem.nl/content.jsp?objectid=62535

=========================================================

Inmiddels  is bekend dat de bespreking in de commissie VROM plaats zal vinden om 21.15 uur in de Statenzaal  van het Provinciehuis, Markt 11,  Arnhem. Klik voor de agenda 17 november 2008

 Als het kan: toon je belangstelling/bezorgdheid en kom naar deze bespreking.

Informatieavond asfaltcentrale Bruil op 20 november

Er is een informatiebijeenkomst op 20 november over de inpassing van de asfaltcentrale op de Koningspley-noord. Daar zal ook een toelichting gegeven worden op het TNO onderzoek. Klik hier voor de uitnodiging 20 nov. 2008.

Terugblik Politieke Maandag 3 november 2008

De Arnhemse gemeenteraad werd tijdens de Politieke Maandag op 3 november jl. geïnformeerd over de opdrachtverlening en uitvoering van het Onafhankelijk Milieu Advies (OMA).  Er waren vier insprekers namens de verschillende bewonersgroepen uit Arnhem en Westervoort. De insprekers waren kritisch over het door TNO, GGD en RIVM uitgebrachte adviesrapport.  Rode draad van de kritiek: het rapport is slechts gericht op voldoen aan wettelijke normen in plaats van maximale beperking van schade voor milieu en gezondheid, de vraagstellingen zijn onvolledig, de beantwoording is soms misleidend en het rapport is niet gelijkwaardig aan de zo gewenste Milieu Effect Rapportage (MER). Klik hier voor de inspraakteksten 3 nov. 2008 .

De raadscommissieleden waren geïnformeerd middels een collegebrief. Tijdens de vergadering bleek dat zij niet in het bezit waren en dus geen kennis hadden kunnen nemen van het TNO-rapport. Onduidelijkheid bestond over de wijze waarop dit agendapunt behandeld zou moeten worden, puur informatief of ook besluitvormend, omdat er toch ook een besluit genomen moest worden over het samenstellen van een raadsdelegatie die de onderzoeksvraag beoordeelt en mogelijk kan aanvullen. Afgesproken werd eerst TNO te vragen een toelichting te komen geven op het TNO rapport.

Wethouder Weeda maakte bekend dat er een uitnodiging is verstuurd voor een informatiebijeenkomst op 20 november over de inpassing van de asfaltcentrale op de Koningspley-noord. Daar zal ook een toelichting gegeven worden op het TNO onderzoek. Klik hier voor de uitnodiging 20 nov. 2008.

Provinciale Staten wijzen burgerinitiatief af

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 29 september jl. werd het burgerinitiatief afgewezen. Ad Bleumink gaf voorafgaand aan de bespreking een toelichting op het burgerinitiatief . Ondanks dat werd er gediscussieerd over een vrijwillige en verplichte MER, het Onafhankelijk Milieu Advies (OMA), het voornemen een milieu-informatiesysteem op te zetten en nog zo een aantal zaken, maar niet over de inhoud van het burgerinitiatief.

Het burgerinitiatief beoogde drie zaken:

1.       Een goed onderzoek naar nieuwe bedrijfsactiviteiten aan weerzijde van de Pleij. Met als overweging dat de Pleyroute ondanks alle voorgestelde maatregelen in Provinciale stukken staat aangeduid als een hardnekkig knelpunt voor overlast van fijnstof en NOx. Dit zal zo blijven tot ten minste 2015. Daarom moeten alle nieuwe activiteiten die direct of indirect een extra bijdrage leveren aan deze milieuproblemen via een MER worden onderzocht. Bruil is het eerste bedrijf wat daarvoor in aanmerking komt . Bovendien veroorzaakt Bruil geur- en geluidsoverlast. Daarom moet het gebied aan weerszijden van de Pleij worden aangewezen als gebied in het kader van WM art 7.6.

2.       Als de uitkomst van een MER nieuwe bedrijven toelaat of als Bruil straks aan deze strenge toets kan ontsnappen, dan is er extra aandacht nodig voor het proces van de milieuvergunning. Daarom vroeg het burgerinitiatief dat Gedeputeerde Staten geen beslissing op de bezwaarschriften neemt dan nadat Provinciale Staten in dit kader is gehoord. De Provinciewet maakt deze beperking mogelijk. Het is een belangrijk aspect want daarmee wordt voorkomen dat zaken als de extra voorwaarden die de gemeenteraad van Arnhem heeft gesteld door Gedeputeerde Staten worden weggepoetst. Alle mogelijkheden ten spijt maakt het immers niet uit of wordt deelgenomen aan de klankbordgroep of niet: Gedeputeerde Staten luistert niet naar onwelgevallig commentaar over dit proces. Bovendien staat in de overeenkomst tussen de provincie en Bruil dat deze alleen aan de minimum standaardeisen hoeft te voldoen: dus overlast is in de prijs inbegrepen.

3.       Het laatste aspect is de behandeling van overlast als die zich voordoet. Iets wat met deze industrie een bekend verschijnsel is (zie asfaltcentrale Utrecht 2007). Op dit moment worden in Gelderland klachten van de bewoners nauwelijks serieus behandeld. De voortdurende geuroverlast van Hermsen leidt niet tot actie of reactie. Het burgerinitiatief vroeg om een adequate reactie bij overtredingen. Dit systeem moet leiden tot stillegging van het proces totdat wordt voldaan aan de eisen van de milieuvergunning. Dat een bedrijf als AVR mag doorwerken zonder dat aan alle emissie-eisen wordt voldaan is tekenend voor het huidige beleid. Het spreekt overigens van zelf dat deze reactie niet bedoeld is voor een enkelvoudig incident of een enkele menselijke vergissing maar de voorbeelden van AVR en Hermsen zijn juist de basis voor de zorg van de bewoners.

 

Bij de behandeling in Provinciale Staten is het volgende onomstotelijk vastgesteld:

- Bij de voorgenomen inpassing van Bruil heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar de milieueffecten in Arnhem en Westervoort. Dit staat in de stukken over dit onderwerp.

Bovendien is steeds uitgegaan van de verplaatsing van de centrale van Wageningen naar Arnhem en niet van de oprichting van een ruim tweemaal zo grote mega-asfaltcentrale met daarbij ook een ruim tweemaal zo grote belasting met zwaar vrachtverkeer. De emissies stijgen daarbij navenant.

- Het is een van de aspecten die pas langzaam duidelijk worden. Ook is er geen sprake van een zo schoon mogelijke asfaltcentrale. Het TNO-rapport onderzoekt alleen maar of voldaan wordt aan de minimum eisen. Bij dit onderzoek geeft TNO aan dat bepaalde zaken op het gebied van geur en geluid en emissies niet geheel compleet zijn beschreven. Er is dus nog werk aan de winkel.

 

- Het uitgebreide commentaar van de Gelderse Milieu Federatie is daarvoor maatgevend, maar van inspraak is geen sprake: in de klankbordgroep wordt nooit geluisterd naar de belangengroepen.

- Bij de behandeling van het burgerinitiatief leek de dossierkennis erg beperkt. In een aantal gevallen spraken fracties zich uit tegen een vrijwillige MER, waar dit zeker niet de vraag is van het burgerinitiatief.

 

De Arnhemse gemeenteraad wordt tijdens de Politieke Maandag van 3 november geïnformeerd over de opdrachtverlening en uitvoering van het Onafhankelijk Milieu Advies (OMA). Verder wordt er een besluit genomen over het samenstellen van een raadsdelegatie die de onderzoeksvraag beoordeelt en mogelijk kan aanvullen.

Een en ander wordt besproken in de Statenzaal in het Provinciehuis, Markt 11, van 20.30 en 21.00 uur. De mogelijkheid bestaat om voorafgaand aan de bespreking in te spreken. Aanmelding hiervoor is mogelijk tot uiterlijk maandag 3 november 12.00 uur bij de griffie, tel.nr.: 377  45 11.