Bruil op agenda Politieke Maandag 3 november

De gemeente Arnhem heeft een uitnodiging gestuurd met de vergaderstukken van de commissie VROM  voor de Politieke Maandag van 3 november a.s. Gesproken gaat worden over vervolgstappen en het samenstellen van een raadsdelegatie die aanvullende onderzoeksvragen formuleert voor het OMA

Vaststelling bestemmingsplan in december

Zoals het er nu naar uitziet schuift de vaststelling van het bestemmingsplan op naar december. De gemeente Arnhem werkt op dit moment aan een nieuwe planning van de procedures van het bestemmingsplan en het uitwerkingsplan van de Koningspleij met asfaltcentrale. Als die nieuwe planning gereed is, zal Projectradar een geactualiseerd overzicht Planning procedures presenteren.Voor meer informatie: Gemeente Arnhem, dhr. R. Slippens, afdeling Ruimtelijke Juridische Zaken, tel. 026 – 377 34 09

Brief aan leden van Provinciale Staten

Onderstaande brief is vandaag verstuurt naar de leden van Provinciale Staten

 

Aan de leden van Provinciale Staten van Gelderland

 

 

 

Geachte Statenleden,

 

Bij de behandeling van het burgerinitiatief in de commissie Ruimte, Water en Milieu (RWM) van 22 oktober jl. viel op dat er uitgebreid gesproken werd over een verplichte MER en het standpunt dat een verplichte MER niet mogelijk en niet nodig nu er een vergelijkbaar milieuonderzoek gedaan is. Gedoeld werd op het Onafhankelijk Milieu Advies (OMA).

De naam zegt het al, het is een advies waaraan ook geen bindende consequenties verbonden kunnen worden. Van onderzoek is ook geen sprake geweest. TNO heeft de concept-milieuaanvraag van Bruil getoetst aan de wettelijke regels. Vervolgens hebben het RIVM en de GGD gekeken wat daar de gevolgen van zijn voor de volksgezondheid. Resultaat: in bepaalde gevallen kan er geur- en geluidshinder ontstaan. Op drie vragen daarover moet nu door TNO en RIVM een antwoord geformuleerd worden.

Duidelijk mag zijn dat een MER een veel uitgebreider onderzoek is. Een MER neemt niet alleen de voorgestelde ruimtelijke ontwikkeling in beschouwing, maar ook alternatieven komen aan de orde en de MER kijkt integraal naar milieuthema’s. Het is een onderzoek dat moet voldoen aan wettelijke regels, een onafhankelijke commissie m.e.r. ziet toe op de kwaliteit van de MER, er is een inspraakprocedure aan gekoppeld en de uitkomst is bindend.

 

Dan hebben we het nog niet over wat voor soort MER er gedaan zou moeten worden. Een projectMER, een planMER? Voor de industrieterreinen Kleefse Waard – Industrieterrein het Broek, de aangrenzende industrieterreinen in Westervoort, de A12 en de Pleyroute is nog nooit samenhangend milieuonderzoek gedaan. De milieuvergunningen van de verschillende bedrijven voldoen ieder voor zich aan wettelijke normen, net zoals Bruil nu kennelijk ook. Maar als een bedrijf eenmaal draait en er bij het productieproces overschrijdingen worden geconstateerd, wordt er niet gehandhaafd. Als voorbeeld noemen we de AVR.

Wij zijn van mening dat voordat er nog meer bedrijven aan het gebied worden toegevoegd, er eerst samenhangend milieuonderzoek gedaan moet worden. Een MER is daarvoor het geëigende instrument.

 

De volhardende discussie over een verplichte MER in vergelijking met het gelegenheidsinstituut OMA lijkt de plaats in te nemen van de discussie die werkelijk gevoerd dient te worden, namelijk de discussie over de inhoud van het burgerinitiatief. Een groot deel van de bevolking aan weerszijden van de Pley staat achter dit burgerinitiatief.

 

Wij gaan er vanuit dat Provinciale Staten 29 oktober a.s. de inhoud van het burgerinitiatief alsnog bespreken en een besluit nemen rekening houdend met het grote aantal ondertekenaars van dit burgerinitiatief. Provinciale Staten heeft hier een morele verplichting.

 

 

Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale

27-10-2008

 

 

Berichten in de media na behandeling burgerinitiatief

 

 

Het onderstaande bericht werd 23-10-2008 in de Gelderlander gepubliceerd.

Actie tegen fabriek strandt

Arnhem – Er komt geen milieueffectenrapportage voor de komst van de asfaltfabriek van Bruil naar Arnhem. Provinciale Staten gaan volgende week een burgerinitiatief verwerpen dat daartoe opriep. Een actiecomité uit Westervoort had 3.000 handtekeningen ingezameld om zo’n milieurapport te laten maken. Ze vrezen stank, fijnstof en geluidsoverlast.

De Staten lieten gisteren tijdens een vergadering over dat verzoek in grote meerderheid weten daar geen behoefte aan te hebben. Er zijn al veel milieuonderzoeken gehouden en een MER zou er niets aan toevoegen. Bovendien is het wettelijk niet eens mogelijk.

De Gelderse gedeputeerde Verdaas liet gisteren merken dat hij zich zeer gestoord heeft aan de opstelling van degemeenteraad van Westervoort. Die wist volgens hem goed dat een MER onmogelijk is, maar stelde zich toch op achter de actievoerders.

 

De volgende artikelen werden achtereenvolgens geplaatst op

23-10-2008:  De provincie Gelderland gaat de komende jaren extra aandacht geven aan het milieu in Westervoort en het gebied rond de Pleijroute.

24-10-2008  Westervoorter Ad Bleumink strijdt verder tegen Bruil

25-10-2008  Maximale zorgvuldigheid Bruil , geschreven door Volkert Vintges, directeur Gelderse Milieufederatie.

 

 

Toelichting burgerinitiatief door Ad Bleumink in commissie RWM

de commissie Ruimte, Wonen en Milieu (RWM) van 22 oktober jl. heeft Ad Bleumink, initiatiefnemer van het burgerinitiatief,  deze tekst uitgesproken  om het burgerinitiatief ‘Realisatie van een goed leefmilieu aan weerszijden van de Pley’ toe te lichten aan de leden van Provinciale Staten.

Voorafgaand daaraan hebben vertegenwoordigers van een aantal bewonersgroepen, de Westervoortse gemeenteraad en bewoners op persoonlijke titel de statenleden toegesproken.

Lex Achterstraat namens  de Bewonersvereniging Stadseiland 

Bep Boerboom namens de beide Wijkplatforms Presikhaaf
Arthur Boone namens de gemeenteraad van Westervoort
Nico Donker namens de Wijkraad de Weem
Thea Kok namens de Wijkraad Mosterdhof
Piet Schreuder en Ben Penninks op persoonlijke titel

 

Laatste discussies in de media voor behandeling burgerinitiatief

 
 

 

In een artikel in de Gelderlander met de kop: “Europa’s ‘Schoonste’ asfaltfabriek is onwelkom” geeft de Gelderlander op de dag dat het burgerinitiatief behandeld wordt in de commissie RWM van Provinciale Staten een samenvatting van meningen over de mogelijke komst van Bruil naar Arnhem die diametraal tegenover elkaar staan. Verder meldt het RIVM dat het onduidelijk is of een asfaltcentrale in Arnhem schade aan de gezondheid toebrengt bij omwonenden.

 

 

Behandeling in commissie RWM bekijken

De behandeling van het burgerinitiatief “Een gezond leefmilieu aan beide zijden van de Pleij” op 22 oktober jl. is door de provincie live uitgezonden en te bekijken viawww.prv.gelderland.nl/statenlive

Eindrapport TNO

Op 21 oktober jl. werd het eindrapport van hetTNO-onderzoek naar de milieu- en gezondheidseffecten van de vestiging van de asfaltcentrale van Bruil op de Koningspleij Noord.openbaar.

Dezelfde dag heeft de provincie Gelderland naar aanleiding van de resultaten van het TNO rapport in een tweede Bewonersbriefaanvullend onderzoek aangekondigd. In dat aanvullende onderzoek komt aan de orde welke geurhinder overdag en met name in de nacht in de omgeving kan optreden, gekeken wordt wat  het omgevingsgeluid is met en zonder asfaltcentrale en of er sprake zal zijn van piekgeluiden en hoe de hinder daarvan beoordeeld moet worden.

Conceptrapport TNO

Het vroegtijdig uitkomen van het conceptrapport van TNO was voor de provincie reden om op 7-10-2008 een  Bewonersbriefuit te laten gaan. Diezelfde dag werd een Reactie van Gedeputeerde Staten op het burgerinitiatiefvoorstel “Realisatie van een goed leefmilieu aan weerszijden van de Pleij”.als advies gestuurd naar de Provinciale Staten.

De initiatiefnemer van het burgerinitiatief, Ad Bleumink, geeft in het artikel van 13 oktober jl. in de Gelderlander Kritiek op rapport over Bruil zijn oordeel over de bekendgemaakte resultaten van het conceptrapport van TNO. Evenals bewonersvereniging Stadseiland sluiten wij ons aan bij zijn kritiek op dit rapport. Het onderzoek van TNO is gebaseerd op een toetsing van de concept-milieuaanvraag aan de wettelijke norm. Onderzoek op locatie gebeurt niet. RIVM en GGD gaan dit conceptrapport op risico’s voor de gezondheid toetsen. Dit conceptrapport zegt niets over wat de gevolgen zullen zijn voor de bewoners in de omliggende wijken van Arnhem en Westervoort. Reden om alles in het werk te blijven stellen een MER tot stand te laten komen.

 

Het Artikel Gelderlander RIVM en GGD aan de slag maakte 14 oktober jl. melding van het feit dat de RIVM en GGD de tweede en tevens laatste stap gaan zetten in een proces dat moet leiden tot een onafhankelijk milieuadvies (OMA)

Vervolg discussie voorafgaand aan behandeling Provinciale Staten

De statenfracties van D66 en SP vermoeden dat er in 2006 een deal is gesloten tussen Gelders gedeputeerde Theo Peters en toenmalig wethouder Sander van Bodegraven.

D66-fractieleider Martijn Leisink en SP-leider Eric van Kaathoven hebben schriftelijke vragen gesteld over de zaak vanwege het Westervoortse burgerinitiatief tegen de asfaltcentrale. Het artikel hierover in de Gelderlander is te lezen door te klikken op: D66 en SP: akkoord over Bruil en Rijnboog 

ViaSchriftelijke vragen fracties SP en D66 komt u bij de brief die SP en D66 aan de voorzitter van de Provinciale Staten stuurden.