Persbericht

Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale heeft nav van het besluit van GS het volgende persbericht uit laten gaan.

Arnhem, 23 juni 2008.

 

AGA heeft kennisgenomen van het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland om verder te gaan met een onafhankelijk milieu advies (OMA) tav onderbrenging van Bruil. Daarbij leggen zij de motie en het verzoek van de gemeenteraden van Arnhem en Westervoort voor het uitvoeren van een MER naast zich neer .

AGA betreurt deze stap: een onderzoek als een OMA is onvoldoende en zal volgens AGA nooit volwaardig zijn 

Niet volwaardig:

·         omdat vooraf geen consequenties aan het onderzoek worden verbonden

·         omdat het niet over de volledige breedte en diepte van de problematiek wordt uitgevoerd

·         omdat er geen sprake is van echte inspraak, maar van een vrijblijvende vorm van communicatie

·         omdat er geen sprake is van een goed procedureel en gestructureerd onderzoeksproces

Daarbij worden ten onrechte voordelen van een OMA opgevoerd. Zo is het inschakelen van onderzoeksinstanties als RIVM en TNO ook mogelijk bij een MER.

Bovendien heeft het RIVM ook een tool ontwikkeld waarbij in een MER een volwaardige en geïntegreerde aanpak van de gezondheidsproblematiek plaatsvindt

 

Daarom steunt AGA het voorstel van de Westervoortse politieke partijen om door middel van een burgerinitiatief.een volwaardige milieurapport te realiseren. Via dit initiatief kan dit onderwerp worden geplaatst op de agenda van Provinciale Staten. Provinciale Staten hebben de mogelijkheid om door besluitvorming en/of een motie verandering te brengen in de huidige aanpak van dit probleem.

 

Het Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale (AGA) is een samenwerkingsverband van bewonersgroepen uit Westervoort, Stadseiland, Malburgen, Presikhaaf, politieke partijen en milieugroepen.

 

Voor meer informatie:

www.ageena.nl

ageena@hetnet.nl

Reactie Startnotitie doortrekking A15

In 2006 hebben Provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem NIjmegen en de Minister van Verkeer en Waterstaat in een bestuursovereenkomst aangegeven de verkeersproblematiek in de regio Arnhem-Nijmegen gezamenlijk te willen oplossen. In dat verband is overeengekomen om een planstudie naar de doortrekking van de A15 te starten. Hiervoor wordt de Tracé-procedure gestart. Om een tracébesluit te kunnen nemen, wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Deze startnotitie is het onderzoeksvoorstel voor de MER. De startnotitie is op te vragen bij Projectbureau ViA15, tel.nr.: 026 – 368 88 86, e-mail: info@via15.nl, www.via15.nl.
Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale heeft onderstaande brief ingestuurd als reactie op de Startnotitie “Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem – Nijmegen.
 
Geachte heer, mevrouw,

Het Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale heeft met schrik kennis genomen van het Regiocombi (structuur)alternatief als mogelijke oplossing voor de verkeersproblematiek in de regio Arnhem – Nijmegen, dit als alternatief voor de doortrekking van de A15. 

 

Het Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale is een samenwerkingsverband van bewonersgroepen uit Malburgen, Stadseiland, Presikhaaf, Westervoort, politieke partijen en milieubewegingen. Inwoners van stadsdelen en een dorp grenzend aan de Pleyroute. Als geen ander kennen wij de huidige verkeersproblematiek en de daarmee samenhangende bedreigingen voor het leefmilieu rondom die locatie.

 

In de omgeving van de Pleyroute hebben we al te maken met ernstige verontreiniging door een aantal industrieterreinen, een vuilverbrandingbedrijf en vervuiling vanuit het Ruhrgebied. Industrieterreinen die steeds verder worden uitgebreid en waarvoor tot op heden geen  gedegen en samenhangend milieuonderzoek werd gedaan, zoals een MER.

Het vuilverbrandingbedrijf waar een van de ovens nog steeds niet voldoet aan de milieuvergunning. Delen van Westervoort en Presikhaaf waar ernstige bodemvervuiling bestaat. Daar bovenop dreigt nu uitbreiding te komen van verkeersintensiteit op de Pleyroute en de A12 en zelfs tolheffing. Met tolheffing zal de verkeersproblematiek zich nog meer verplaatsen naar de secundaire wegen in de regio.

 

Het Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale vraagt u daarom samenhangend milieuonderzoek te doen in het projectgebied doortrekking A15 en de regio Arnhem – Nijmegen naar de huidige situatie van milieuverontreiniging vanuit de industrieterreinen, het Ruhrgebied en de verkeerswegen rondom de Pleyroute en de toekomstige plannen voor dat gebied in relatie tot gezondheidseffecten.

 

Graag zijn wij bereid ons standpunt nader toe te lichten.

Provincie negeert wens van raad

 

Bron: de Gelderlander 18 juni 2008

 

Gemeente wilde dat asfaltfabriek in Huissen werd uitgekocht.

 

ARNHEM – De provincie Gelderland gaat de asfaltcentrale Overbetuwe in Huissen niet opkopen. De gemeenteraad van Arnhem had ‘het streven tot uitkopen’ als voorwaarde gesteld voor medewerking aan de komst van de asfaltcentrale van Bruil naar Arnhem. Maar het provinciebestuur heeft gisteren besloten daar juist niet naar te streven. Volgens Gedeputeerde Staten heeft de asfaltfabriek in Huissen niks te maken met de centrale van Bruil.

De provincie zegt dat er geen milieuredenen zijn om het Huissense bedrijf te kopen. ‘Er is ook geen wettelijke grondslag of onteigeningstitel, nog los van de kosten die hier mee gemoeid zouden zijn.’ Beide onderwerpen waren door de Arnhemse gemeenteraad gekoppeld omdat bewoners van Westervoort vrezen voor dubbel last, vanuit Huissen en vanuit Arnhem. Arnhem krijgt ook op een ander punt nul op het rekest. De gemeenteraad had de provincie gevraagd een milieueffectenrapportage (mer) te houden voor de komst van Bruil. Daarvoor bestaat geen verplichting, maar Arnhem vroeg de provincie en Bruil om vrijwillig mee te werken. Maar de provincie gaat dat niet doen en ook Bruil is niet bereid mee te werken. De provincie wijst erop dat zo’n mer enkele tonnen kost en dat zou verspilling van gemeenschapsgeld zijn. In zo’n rapportage zouden bovendien alternatieve locaties onderzocht moeten worden. En van zo’n onderzoek kan geen sprake zijn, vindt de provincie, die stelt dat al definitief is besloten dat Bruil in Arnhem zal neerstrijken. Daarnaast komt er al een onafhankelijk gezondheidsonderzoek, dat uitgevoerd wordt door TNO, RIVM en GGD. Dat is volgens de provincie voldoende.

 

 

Volledig onderzoek naar Bruil

Bron: de Gelderlander 10 juni 2008
GGD: gezondheid kan nu breder bekeken worden dan bij MER.

 

ARNHEM/WESTERVOORT – Het Onafhankelijk Milieu Advies (OMA) dat door Arnhem voor de komst van asfaltcentrale Bruil wordt opgesteld wordt een volledig onderzoek. Volgens de Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst (GGD) biedt OMA zelfs meer kansen om het gezondheidsaspect te bekijken dan een Milieu Effect Rapportage (MER). “In een MER zit het gezondheidsaspect namelijk maar matig verweven”, zegt GGD-arts en milieuonderzoeker Rik van der Weerdt.
Het OMA wordt uitgevoerd door gerenommeerde instellingen. Naast de GGD gaat het om wetenschappelijk onderzoeksbureau TNO en het Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Onderdeel van het onderzoek is beoordelen of de technieken die Bruil wil toepassen daadwerkelijk de best beschikbare technieken zijn om overlast te voorkomen. Daarnaast worden alle vragen van milieugroepen en wijkplatforms onder de loep genomen.
Binnen het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar Bruil, die aan de Koningspleij in Arnhem moet komen, pal tegenover Westervoort. Omdat de asfaltcentrale in een gebied komt waar al meer milieubelastende elementen zijn wordt binnen het onderzoek een totaal milieuplaatje gemaakt. 

Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale juni 2008

 

 

In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over het initiatiefvoorstel van D66 en de VVD om een MER (Milieu Effect Rapportage) te doen met het oog op de vestiging van de asfaltcentrale Bruil op de Koningspley-noord. De Arnhemse politiek heeft inmiddels op 21 april jl. besloten om het college van Burgemeester en wethouders op te dragen zich tot het uiterste in te spannen in het bevorderen van de totstandkoming van een MER. Tegelijkertijd is een tweede besluit genomen om binnen drie maanden aan een onafhankelijk onderzoeksbureau, met ervaring in het opstellen van MER’s, de opdracht te geven een rapportage te laten opstellen met de kwaliteit van een MER, waarbij een toetsing plaats vindt van de in het besluit van 25-9-2006 door de raad gestelde voorwaarden voor vestiging van Bruil (de zgn. 20 puntenlijst) en om delegaties van de gemeenteraden van Arnhem en Westervoort bij de opdrachtverlening te betrekken. Echter zónder onderzoek naar een alternatieve locatie.

 

Waar is de Arnhemse politiek mee bezig? Bruil en de provincie hebben zich, voorafgaand aan deze besluitvorming, via de media duidelijk uitgesproken geen MER te zullen doen. Een rapportage zonder onderzoek naar een alternatieve locatie past niet bij de ‘hardheid’ van het besluit van de gemeenteraad om mee te werken aan de vestiging van Bruil. Dat besluit is genomen onder de voorwaarden dat Bruil moet voldoen aan de zgn. 20 puntenlijst. Bij het grootste deel van deze 20 puntenlijst is de gemeente echter, net als nu bij de projectmer Bruil, geen bevoegd gezag. De provincie en Bruil bepalen. Aan een dergelijk rapportage is ook geen inspraakprocedure gekoppeld, dus zal het nooit de kwaliteit hebben van een officiële MER.

 

Net als voor ons is het voor de politieke partijen in Westervoort een halszaak dat er een MER uitgevoerd wordt. Daarom gaan zij daarover in gesprek met de fractieleiders van de politieke partijen van de provincie. Ook wij beraden ons op actie in de richting van de provincie. Verder blijven wij bij de gemeente aandringen op een officiële MER bij het bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord zodat de consequenties van het totale industrieterrein, en niet alleen de vestiging van Bruil, in beeld gebracht worden. Daar is de gemeente bevoegd gezag. Daar hoort de gemeente haar verantwoordelijkheid te nemen.