Uitnodiging wandeling Koningspley-Noord op 26 april 13 uur

Braakliggend terrein??
Tot in de verre omtrek is het gekwaak van kikkers te horen, in de zomer vliegen er talloze libellen. Salamanders schieten er door het water en ook een trage bloedzuiger zoekt er zijn weg. Rugstreeppadjes scharrelen voor je voeten. De ijsvogel is er gewoon, ganzen en wulpen foerageren er. Langs de oude rivieroevers groeit de breedbladige wespenorchis…
Dit unieke stukje natuur vind je ingesloten tussen Pleyroute, Nieuwe Haven en Nederrijn. Zo’n 300 jaar geleden, werd het Pannerdens Kanaal aangelegd. De loop van de IJssel werd kunstmatig veranderd waardoor de oude rivierloop ongebruikt bleef liggen.

Deze eeuwenoude biotoop wordt bedreigd!! De gemeente Arnhem gaat hier samen met de industrie een asfaltcentrale bouwen. Op foto’s en plattegronden waar de plannen gepresenteerd worden, wordt steevast gesproken van een stuk braakliggend terrein.

Er ligt inmiddels kikkerdril en de eerste oeverzwaluwen vliegen over de oude rivierloop: een goed moment om te gaan wandelen in het bedreigde gebied Koningspley.

Hoe er te komen?

Als je naar de Nieuwe Havenweg in Arnhem komt, ligt er aan het einde (ter hoogte van nummer 14) een aantal schepen, waaronder atelierschip Valér. Daarvandaan gaan we per roeiboot naar de overkant om te voet verder het gebied te bekijken. 

Zaterdagmiddag 26 april 2008 om 13.00 uur bij motorschip Valér

Als je van plan bent om te komen, wil je dat dan van te voren laten weten? 06-53360742.

Hopelijk tot ziens!

Eric Janssen 

Politiek gaat voorbij aan vraag van de bevolking

 De Arnhemse politiek heeft 21 april jl. besloten om het college van Burgemeester en wethouders op te dragen zich tot het uiterste in te spannen in het bevorderen van de totstandkoming van een MER met het oog op de vestiging van de asfaltcentrale op de Koningspley-noord en tegelijkertijd om binnen drie maanden aan een onafhankelijk onderzoeksbureau, met ervaring in het opstellen van MER’s, de opdracht te geven een rapportage te laten opstellen met de kwaliteit van een MER, echter zónder onderzoek naar een alternatieve locatie, waarbij tevens een toetsing plaats vindt van de in het besluit van 25-9-2006 door de raad gestelde voorwaarden voor vestiging van Bruil (de zgn. 20 puntenlijst), en delegaties van de gemeenteraden van Arnhem en Westervoort bij de opdrachtverlening te betrekken. 

 

Waar is de Arnhemse politiek mee bezig? Bruil en de provincie hebben zich, voorafgaand aan deze besluitvorming, via de media duidelijk uitgesproken geen MER te zullen doen. Een rapportage zonder onderzoek naar een alternatieve locatie past niet bij de ‘hardheid’ van het besluit van de gemeenteraad om mee te werken aan de vestiging van Bruil dat is genomen onder de voorwaarden dat Bruil moet voldoen de zgn. 20 puntenlijst. Bij het grootste deel van deze 20 puntenlijst is de gemeente, net als nu bij de projectmer Bruil, geen bevoegd gezag. De provincie en Bruil bepalen. Aan een dergelijk rapportage is ook geen inspraakprocedure gekoppeld, dus zal het nooit de kwaliteit hebben van een officiële MER.

Wij blijven bij de gemeente aandringen op een officiële MER bij het bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord zodat de consequenties van het totale industrieterrein, en niet alleen de vestiging van Bruil, in beeld gebracht worden. Daar is de gemeente bevoegd gezag, daar hoort de gemeente haar verantwoordelijkheid te nemen.       

Ook wijken Arnhem willen MER over Bruil

Bron de Gelderlander 21 april 2008 

 

ARNHEM – Niet alleen de gemeenteraad van Westervoort, maar ook bewonersgroepen in de omliggende Arnhemse wijken zijn voorstander van een milieueffectrapportage in verband met de komst van de asfaltcentrale van Bruil van Wageningen naar Arnhem. Dat laten zij weten in een open brief, waarin zij de gemeenteraad oproepen zo’n MER te bevorderen. De provincie wil de MER niet betalen. 

Stemmingmakerij Co Verdaas

 

Reactie op artikel in de Gelderlander van 19 april 2008

Niet alleen vanuit Westervoort klinkt de roep om een MER, ook de inwoners van de omliggende woonwijken rond de beoogde locatie voor asfaltcentrale Bruil zijn van mening dat vóór de komst van welke fabriek dan ook, er een MER gedaan moet worden gekoppeld aan het bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord. Dat bestemmingsplan is in procedure en zonder goedkeuring daarvan door de gemeenteraad van Arnhem kan geen enkel bedrijf zich op de Koningspley-noord vestigen.

Het is ongepast dat, nog voordat de gemeenteraad het besluit genomen heeft om de provincie te vragen mee te werken aan de uitvoering van een MER voor alleen Bruil, Co Verdaas door een woordvoerder laat zeggen dat noch Bruil, noch de provincie daaraan meewerkt. Het kan inderdaad gezien worden als beïnvloeding van besluitvorming aanstaande maandag door de Arnhemse gemeenteraad. Het getuigt van ruggengraat als de gemeenteraad van Arnhem gaat voor onafhankelijke besluitvorming in het belang van haar eigen inwoners en die van buurgemeenten.

Bruil en provincie willen geen MER

 

Bron de Gelderlander van zaterdag 19 april 2008 

 

ARNHEMHet Edese bedrijf Bruil is niet van plan een milieueffectrapportage (MER) te laten maken voor de vestiging van een asfaltcentrale in Arnhem. De provincie is niet bereid zo’n MER te betalen.

Vooral vanuit Westervoort klinkt de roep om een MER, die duidelijk zou moeten maken of het dorp iets te vrezen heeft van de komst van de fabriek naar het Arnhemse bedrijventerrein Koningspleijn. Maar Gelders gedeputeerde Co Verdaas laat via zijn woordvoerder weten een dergelijk tijdrovend en kostbaar onderzoek onnodig te vinden. Volgens hem wordt de centrale op het terrein zodanig ingepast dat de overlast minimaal is. Een MER zelf zou niet alleen veel geld kosten, maar zou Bruil ook veel renteverlies (op het oude en het nieuwe terrein) bezorgen. De totale kostenpost zou ongeveer een miljoen bedragen. De provincie is wel voorstander van een – minder kostbaar – onderzoek door een onafhankelijk bureau. Ook mogen de Westervoortse gemeenteraad en een nog op te richten klankbordgroep de gegevens zelf door een bureau laten bekijken.

Arthur Boone ( VVDWestervoort) noemt Verdaas’ opmerkingen ‘stemmingmakerij’. „ De provincie heeft haast. Maar wij vinden een MER nog steeds de beste manier.”

 

 

 

 

 

Politiek bang voor MER?

Alle politieke partijen, zowel in Arnhem als Westervoort, dringen aan op een gedegen onderzoek naar de milieueffecten van een asfaltcentrale op de Koningspley-noord. Die duidelijkheid was er gisteren tijdens de meningsvormende behandeling van het initiatiefvoorstel D66 en VVD MER Bruil. Vraag blijft in welke vorm en omvang en onder verantwoordelijkheid van wie dat onderzoek gedaan moet worden. Wordt er een standaard MER uitgevoerd -al dan niet op vrijwillige basis door Bruil of de provincie- of wordt het een ‘onafhankelijk’ onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Arnhem? In het laatste geval is de zogenoemde 20-puntenlijst onderdeel van dat onderzoek (zie bij 19-7-2006 Veel gestelde vragen, veel herhaalde antwoorden). De coalitiepartijen zijn daar voorstander van. Enkele oppositiepartijen maakten kenbaar zich daarbij aan te sluiten ervan uitgaande dat dat het hoogst haalbare alternatief is om de milieueffecten in beeld te krijgen.  

Met name de 20-puntenlijst staat ter discussie omdat juist op het gebied van milieu de gemeente niet het bevoegd gezag is maar de provincie. Laat staan dat de gemeente iets te zeggen heeft over de bedrijfsvoering van Bruil! De verantwoordelijkheid van de gemeente ligt bij het bestemmingsplan. Daar is zij bevoegd gezag. De gemeente Arnhem kan zelf het initiatief nemen om vrijwillig een MER te laten uitvoeren bij het bestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord. Daarmee kan zij laten zien dat zij zich echt zorg maakt over de onrust die bestaat onder de bevolking over de komst van Bruil. Bruil is ook niet de enige fabriek in milieucategorie 5 die zich op de Kleefse waard en Koningspley-noord gaat vestigen. Voordeel van deze MER is dat de milieueffecten van het totale industrieterrein in beeld gebracht worden, evenals eventuele alternatieven. De procedure van de MER wordt gecontroleerd door de MER commissie en er is een inspraakprocedure aan gekoppeld. Een procedure waar de bevolking om vraagt, waar de bevolking vertrouwen in heeft. Waarvoor is de politiek bang?

 

 

MER over Bruil is toch weer onzeker

Bron de Gelderlander van 8 april 2008. 

door Piet Venhuizen

ARNHEM - Het is toch weer onzeker of er een milieueffectrapportage wordt gemaakt die de gevolgen van de komst van asfaltfabriek Bruil naar Arnhem in beeld brengt. De gemeente heeft er namelijk niets over te zeggen. Dit werd gisteravond duidelijk tijdens de wekelijkse Politieke Maandag in Arnhem. Het is immers niet Arnhem, maar Bruil zelf dat opdracht zou moeten geven tot het maken van de MER, die immers een vrijwillig karakter heeft. Of het bedrijf dat zal doen, is de vraag. Het uitvoeren van een MER komt de verhuizing van het bedrijf vanuit Wageningen namelijk op een jaar à anderhalf jaar uitstel te staan. Dat is het klaatste wat Bruil wil. “Ik heb nog niet met ze gepraat, maar wel een mailtje van ze gekregen, waaruit zorg sprak over de MER-plannen”, vertelde gisteravond wethouder Rita Weeda (PvdA).

Dat Bruil opdracht moet geven, en niet Arnhem, is het gevolg van het feit dat sprake is van een inrichtings-MER. Anders dan bij een locatie-MER wordt niet gekeken naar de beste plek voor een milieubelastende activiteit, maar naar slechts één plek. Een medewerker van wethouder Weeda kwam gisteravond op de proppen met deze zowel voor de Arnhemse als voor de Westervoortse gemeenteraad nieuwe informatie. De Arnhemse coalitiepartijen PvdA, CDA en GroenLinks hadden vorige week juist hun verzet opgegeven tegen het initiatiefvoorstel van D66 en de VVD om toch een MER te laten maken. Voor de Westervoortse delegatie op de tribune was het nieuws een grote tegenvaller. Het dorp vreest overlast van Bruil. 

 

 

Tijdens de Politieke Maandag van 14 april a.s. van 22.00 tot 22.45 uur wordt het initiatiefvoorstel D66 / VVD MER Bruil meningsvormend behandeld (Stadhuis, commissiekamer 1).

 

 

 

Arnhem staat toch MER toe over Bruil

Bron de Gelderlander van woensdag 2 april 2008

ARNHEM – Arnhem is toch bereid een milieueffectrapportage (MER) te laten maken met het oog op de komst van de asfaltfabriek Bruil naar de stad. Voorwaarde is wel dat de provincie, die Arnhem heeft verzocht het bedrijf uit Wageningen over te nemen, aanzienlijk bijdraagt in de kosten.

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen PvdA, CDA en GroenLinks, die samen een meerderheid hebben in de raad, zijn met elkaar tot overeenstemming gekomen onder druk van de gemeenteraad van Westervoort. Aanvankelijk had de Arnhemse PvdA-leider Rudi Rikken het idee geopperd een extern bureau een onderzoek te laten doen naar de milieueffecten van de komst van Bruil. Maar voor Westervoort was dit niet genoeg. “Daarom stemmen we nu in met de MER”, zegt Rikken.