Behandeling initiatiefvoorstel ‘MER’ Bruil in raadscommissie VROM

Bedrijventerrein Arnhem noordTijdens de informatieve behandeling van het initiatiefvoorstel D66 en VVD ‘MER’ Bruil gisteravond in de raadscommissie VROM, werd ingesproken namens de hele Westervoortse raad, de Westervoortse wijkraad Mosterdhof/Struikendoorn en de Weem, Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale en een individuele burger. Raadsleden vroegen o.a. duidelijkheid over welk gebied je in de mer laat vallen en wat voor een mer gedaan zou moeten worden. Een aanwezige mer-deskundige van de provincie vond een mer nuttig maar te zwaar en het kost te veel tijd. Hij gaf de voorkeur aan onderzoek door een onafhankelijk bureau. De initiatiefnemers gaven aan dat een mer een objectief beeld geeft en daardoor bezwaren wegneemt waardoor de rest van de procedure sneller verloopt.

Er was te weinig tijd om alle vragen te stellen en de zaak te bespreken. Het onderwerp MER wordt daarom op 7 of 14 april opnieuw informatief geagendeerd.  

 

Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale, het samenwerkingsverband van bewonersgroepen uit Malburgen, Stadseiland, Presikhaaf en Westervoort, politieke partijen en milieugroepen, heeft gisteravond de onderstaande tekst ingesproken. Met de volgende links kunt u de Inspraak van wijkraad Mosterdhof, Struikendoorn en de Weem

en de verslaglegging van de raadscommissievergadering in de Gelderlander van 19-3-2008 lezen.
  

Geachte raadscommissieleden,

 

Aan de orde is avond het initiatiefvoorstel van D66 en VVD een MER te doen naar de gevolgen voor mens en milieu bij vestiging van Asfaltcentrale Bruil. Wij steunen dit voorstel.

 

De aanleiding voor de vraag een MER te doen is de voorgenomen vestiging van asfaltcentrale Bruil, als invulling van eerder genomen besluiten. Het zou nu dus moeten gaan over een projectmer. Toen in het verleden de eerste ruimtelijke besluiten voor industrieterreinen in Arnhem-noord werden genomen, werd nagelaten een Strategische Milieubeoordeling (SMB) of een planmer te doen. Er bestaat nu dus geen enkel zicht op de milieueffecten hiervan.

 

De plannen voor de Kleefse Waard – Koningspley-noord werden vervolgens gewijzigd. Er wordt nu ook hoogwaardige technologische industrie toegelaten. Tot maar liefst categorie 4 met vrijstellingsbevoegdheid tot de zwaarste categorie 5! Aan welke milieueisen moet die voldoen? Ook daarbij ontbreekt een MER. De laatste wijziging is de toevoeging van een asfaltcentrale.

Omdat in het verleden een aantal stappen zijn overgeslagen, is nu voor deze asfaltcentrale minimaal een projectmer op zijn plaats. Wij pleiten er voor om de kans te benutten een inhaalslag te maken en een planmer voor de ontwikkelingen op het gehele bedrijvencomplex van Arnhem Noord (bestemmingsplannen Kleefse Waard – Koningspley-noord, Bedrijventerrein Het Broek én Rivierzone*) uit te voeren om effecten op mens en milieu van de beoogde invulling van dit industrieterrein in TOTALITEIT in beeld te brengen.

 

Het gaat ons niet alléén om de komst van déze asfaltcentrale! Voor ons is de invloed van het TOTAAL aan zware industrie op het milieu in onze directe woon- en leefomgeving van belang. Dat hoort ook uw uitgangspunt te zijn!

Wij roepen hierbij de raadsleden van Arnhem op niet in te gaan op excuses om af te zien van een MER en te reageren op de oproep van de bevolking om in hun belang vrijwillig minimaal een planmer uit te voeren!

 

Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale,

18 maart 2008

   

*) Binnen het bestemmingsplan Rivierzone wordt eventuele vestiging van duurzame energiebronnen (windturbines, zonnepanelen) op de landtong ten zuiden van Kleefse Waard en Koningspley-noord geregeld.

  

Bijlage: Bedrijventerreinen Arnhem Noord vormen één aaneengesloten gebied. Afbeelding uit Milieuvisie 2008-2011, p.45. 

Bedrijventerrein Arnhem noord

 

 

Bedrijventerreinen Arnhem Noord

 

Berdrijventerreinen Arnhem Noord.

Desnoods naar de Hoge Raad om Bruil te voorkomen

Milieugroep Westervoort tegen komst asfaltcentrale.

Bron: de Gelderlander 15 maart 2008-03-17

Door Jan Wienholts

Vraag: Jan den Otter, u bent voorzitter van de milieugroep Westervoort. Wat is er mis met de asfaltcentrale Bruil?
“De ligging is een ramp. De Arnhemse Koningspleij moet een groene buffer blijven tussen woongebieden en geen terrein voor zware industrie worden. Wie is er zo gek om een veertig meter hoge fabriek te plannen tussen Westervoort, Huissen en Arnhemse woonwijken? Die ook nog eens fijnstof, stank en andere overlast produceert. Terwijl vlak in de buurt een terrein beschikbaar is dat bestemd is voor de zwaarste industrie. Ik bedoel daarmee industrieterrein Roelofshoeve Twee in Duiven.”

Vraag: Westervoort ging twee jaar geleden met de Arnhemse plannen akkoord.
“Bruil moet verplaatst worden. In Wageningen is de overlast van met name de af- en aanrijdende vrachtwagens veel te groot. Arnhem strijkt 1,7 miljoen euro van de provincie op als het aan die verplaatsing meewerkt. Bovendien wil Arnhem de hele Koni9ngspleij volbouwen met industrie. In wethouder Ciska Wobma van Westervoort en in haar kielzog de gemeenteraad ben ik diep teleurgesteld. Wobma is nota bene van GroenLinks en ging ‘onder voorwaarden’ akkoord met de komst van Bruil. Nu Bruil aan die voorwaarden, zoals afdekking en gebruik van de nieuwste technieken, heeft voldaan, staat de Westervoortse politiek machteloos. Inmiddels beginnen verschillende partijen in de gemeenteraad zich te roeren, maar het kwaad is al geschied. De hoeveelheid fijnstof die de Pleijroute omliggende bewoners oplevert, is nu nog net onder het toegestane maximum. Dat zal echt niet minder worden als Bruil naast de Pleijroute met het produceren van asfalt begint.”

Vraag: Wat kan een klein clubje van goedbedoelende milieufreaks daar nog tegen beginnen?
“De milieugroep Westervoort bestaat uit acht mensen. Dat kun je klein noemen, maar we komen op voor iedereen in Westervoort.en omgeving die in een gezonde omgeving wil wonen. In het verleden hebben we bewezen invloed uit te kunnen oefenen. Bij de Raad van State hebben we met succes het openblijven van de stortplaats van Putman voorkomen. Ook oordeelde de Raad in ’90 en ’95 positief over ons verzet tegen plannen die de gemeente Arnhem in het verleden met de Koningspleij had. We gaan desnoods tot aan de Hoge Raad om een asfaltcentrale op de Koningspleij te voorkomen.””

Vraag: Dus Arnhem kan de borst natmaken?
“Als ik zeg dat Arnhem heel blij met ons is, lieg ik.”

….

====================
Opmerking: De Milieugroep Westervoort is ook deelnemer aan het Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale, een samenwerkingsverband van bewonersgroepen uit Westervoort, Stadseiland, Malburgen, Westervoortsedijk, Presikhaaf, politieke partijen en milieugroepen.

Vrijwillige Milieu Effect Rapportage Bruil gevraagd door politiek en bewoners

Dinsdag 18 maart as wordt een intiatiefvoorstel besproken in de commissie VROM van de Arnhemse gemeenteraad. Er wordt dan een initiatiefvoorstel van D’66 en VVD besproken om door Arnhem vrijwillig een Milieu Effect Rapportage te laten uitvoeren. In een MER worden objectief de gevolgen voor mens en milieu onderzocht.Tot nu toe heeft het Arnhemse College op dit verzoek van de Westervoorste gemeenteraad niet positief gereageerd en aangegeven een eigen milieu onderzoek te willen doen. Westervoort vindt dat niet voldoende. Ze vreest dat de opdrachtgever dan te zeer de uitslag bepaalt.
U ook?
Kom dan dinsdagavond om 19:30 – 20:00 uur naar het stadhuis (Raadzaal) om de vraag van een MER te ondersteunen.
Diverse partijen zullen daar namens omwonenden het woord voeren: in elk geval Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale (namens Stadseiland, Malburgen, Presikhaaf, Westervoort) en de gemeente Westervoort.

Het initiatiefvoorstel ‘MER’ is te raadplegen op:
Initiatiefvoorstel ‘MER’

de Gelerlander schreef hierover:
Inspreken in Arnhem over Bruil

Bron: de Gelderlander

woensdag 12 maart 2008

WESTERVOORT – De Westervoortse gemeenteraad gaat in een Arnhemse commissievergadering inspreken over de komst van asfaltcentrale Bruil aan de Koningspleij, pal tegenover Westervoort.

Dat gebeurt op verzoek van het Arnhemse D66, dat gekant is tegen de komst van de asfaltcentrale. Westervoort probeert in die Arnhemse commissie opnieuw voor elkaar te krijgen dat er een Milieu Effect Rapportage (MER) gemaakt wordt waarin objectief de gevolgen voor mens en milieu onderzocht worden. De meerderheid van de Arnhemse gemeenteraad wil geen MER. Ze wil wel een eigen milieu-onderzoek doen. Westervoort vindt dat niet voldoende. Ze vreest dat de opdrachtgever dan te zeer de uitslag bepaalt.

Het steekt de Westervoortse gemeenteraad dat ze nog steeds niet officieel van Arnhem heeft gehoord dat die gemeente geen MER wil doen. “We moeten dingen meestal uit de Gelderlander lezen”, zegt een woordvoerder.

Bewoners haken af bij Bruil

Bron: de Gelderlander, woensdag 5 maart 2008

  

  

Actiegroepen tegen asfaltcentrale komen niet naar klankbordgroep

door Francien van Zetten
Arnhem – Drie van de vier actiegroepen tegen de komst van Bruil naar industrieterrein Koningspley in Arnhem willen niet meepraten in de klankbordgroep die de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem vanavond willen oprichten.
Omwonenden verenigd in de Bewonersvereniging Stadseiland, de Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale (AGA, Presikhaaf Oost en Presikhaaf West) en de Wijkraad Mosterdhof/Struikendoorn/De Weem uit Westervoort melden dat ze vanavond niet aanwezig zijn. Alleen de Milieugroep Westervoort/Gelderse Milieufederatie is dus aanwezig.

“Jammer”, reageert milieugedeputeerde Co Verdaas van de provincie Gelderland. “De bijeenkomst vanavond gaat sowieso door. We willen ook individuele omwonenden de kans geven hun zegje te doen. Maar als er niemand in de klankbordgroep wil zitten, heeft het geen zin die op te richten.”
De actiegroepen zien deelname aan de klankbordgroep niet zitten omdat de locatie van de asfaltcentrale Bruil niet ter discussie staat. De provincie, gemeente en Bruil trekken zich volgens hen niets aan van wat omwonenden vinden.

Commentaar: Voor de klankbordgroep werden 10 organisaties uitgenodigd waaronder IPKW, OKA en Waterscouting Miguel Pro. Ook zij nemen geen deel aan de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. Er werden geen individuele bewoners uitgenodigd.

Klik op deze link voor de lijst van genodigden:
Lijst van organisaties die zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst op 5 maart

Boycot klankbordgroep over Bruil

Bron: de Gelderlander editie Liemers, dinsdag 4 maart 2008

04 mrt 2008, 16:46 – WESTERVOORT – De meeste belangengroepen die zijn uitgenodigd voor de klankbordgroep over asfaltcentrale Bruil boycotten die groep.

Dat doen ze omdat ze vrezen dat er geen wil is om serieus te kijken naar de milieueffecten. Daarnaast heeft de provincie laten weten dat de locatie voor Bruil niet ter discussie staat. Dit terwijl diverse groepen nog steeds vinden dat Bruil niet op de Koningspleij in Arnhem moet komen.

De asfaltcentrale, die nu in Wageningen voor veel overlast zorgt, komt naar de Koningspleij in Arnhem. Dat is pal tegenover Westervoort. Vrees is dat Westervoort hinder gaat krijgen en daarom is er vanuit die gemeente veel verzet tegen de komst van Bruil.

Het zijn vooral de diverse bewonersgroepen die zijn uitgenodigd voor de klankbordgroep die de boycot inzetten. Het gaat om onder meer Westervoortse en Arnhemse wijkraden. Ze krijgen bij hun actie steun van de overige Westervoortse wijkraden en de politieke partijen D66 en SP en de Arnhemse fracties van CU, VVD, Zuid Centraal en Pro Arnhem.

De groepen die de boycot inzetten stellen dat de klankbordgroep geen rol speelt in de besluitvorming, omdat de locatiekeus vastligt, en daarom geen meerwaarde heeft. Ze zien verder bij de provincie en de gemeente Arnhem ‘grote onwil om zich maar iets aan te trekken van de ideeën van de burgers’. Verder vinden ze dat het weigeren van een milieueffectrapportage (MER) doet vrezen dat er niet de wil is om serieus te kijken naar de milieueffecten. Arnhem wil alleen, zoals deze krant onlangs meldde, zelf een onafhankelijk bureau naar de milieueffecten laten kijken. “De opdrachtgever bepaalt dan wat bekeken wordt”, zeiden de Westervoortse fractieleiders Alfons Boschman (PvdA) en Arthur Boone (VVD) eerder al. Zij probeerden een MER af te dwingen.

De groepen die de klankbordgroep boycotten hopen dat ‘provincie, gemeente en Bruil ons signaal op de juiste waarde inschatten en nu eindelijk eens gaan luisteren naar de vele bezwaren tegen de gang van zaken rond de asfaltcentrale’. Ze willen dat een inhoudelijke discussie mogelijk wordt.

Slechts Milieugroep Westervoort en de Gelderse milieufederatie gaan wel naar de eerste bijeenkomst. “We hebben steeds gezegd dat te doen. We horen daar wat de bedoeling is en op basis daarvan beslissen we of we meedoen of niet”, zegt Jan den Otter van Milieugroep Westervoort.

 

 

Partijen NIET in klankbordgroep asfaltcentrale

De uitnodiging van de provincie Gelderland, gemeente Arnhem en Bruil Ede om zitting te nemen in een klankbordgroep heeft geleid tot het uitgeven van onderstaand persbericht.
  

PERSBERICHT

Partijen NIET in klankbordgroep asfaltcentrale

Provincie Gelderland, gemeente Arnhem en Bruil hebben diverse “omgevingspartijen” uitgenodigd om zitting te nemen in een klankbordgroep inzake de inpassing van Bruil. De eerste bijeenkomst van deze klankbordgroep staat gepland voor 5 maart aanstaande.
Veel genodigden (vooral de diverse bewonersgroepen) hebben besloten om niet deel te nemen in deze klankbordgroep.
Het gaat om:
• Bewonersvereniging Stadseiland
• Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale (AGA) (vertegenwoordigt tevens
Wijkplatform Presikhaaf Oost en Wijkplatform Presikhaaf West)
• Wijkraad Mosterdhof/Struikendoorn/ De Weem (Westervoort)

Daarnaast hebben ook andere genodigden laten weten niet naar de bijeenkomst van de klankbordgroep te gaan:
• Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA)
• IPKW (Industriepark Kleefse Waard)
• Waterscouting Miguel Pro

Slechts de milieugroep Westervoort/Gelderse milieufederatie heeft, als enige van de genodigden, aangegeven wel naar de bijeenkomst te gaan.

Diverse locale en regionale politieke partijen steunen dit initiatief:
SP Westervoort
D66 Westervoort
SP Arnhem
D66 Arnhem
SP Gelderland
D66 Gelderland
CU Arnhem
Zuid Centraal
VVD Arnhem
Pro Arnhem

Ook overige niet uitgenodigde wijkraden steunen het initiatief om niet naar de klankbordgroepvergadering te gaan:
• Wijkraad Lange Maat (Westervoort)
• Wijkraad Hoogeind (Westervoort)
• Wijkraad Broeklanden (Westervoort)
• Wijkraad De Leigraaf (Westervoort)
• Wijkraad Ganzenpoel (Westervoort)
• Wijkraad de Schans (Westervoort)

Waarom willen deze partijen niet deelnemen?

1. De klankbordgroep speelt geen rol in de besluitvorming en heeft daardoor geen meerwaarde.
2. De besluitvorming tot nu toe is ondoorzichtig.
3. Er is bij de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem en Bruil grote onwil om zich maar iets aan te trekken van de ideeën van de burgers.
4. Het weigeren van een deugdelijke milieueffectrapportage doet vrezen dat er niet de wil is om serieus te kijken naar (regionale) milieueffecten.
5. Het voor ons meest belangrijke onderwerp, namelijk de locatie van de asfaltcentrale, staat niet ter discussie.

Wij willen dat provincie, gemeente en Bruil ons signaal op de juiste waarde inschatten en nu eindelijk eens gaan luisteren naar de vele bezwaren (inhoudelijk en procedureel) tegen de gang van zaken rond de asfaltcentrale.

Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale (AGA).
p/a IJssellaan 5-2, 6825 DD Arnhem.

Het Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale (AGA) is een samenwerkingsverband van bewonersgroepen uit Westervoort, Stadseiland, Malburgen, Presikhaaf, politieke partijen en milieugroepen.

Voor meer informatie:
www.ageena.nl
ageena@hetnet.nl

Ben Penninks, voorzitter Platform AGA: 06-45138473