PERSBERICHT

Onderstaand het persbericht dat het Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale uit heeft laten gaan als reactie op het persbericht van de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem over de locatie van Bruil en het instellen van een klankbordgroep.

PERSBERICHT Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale

Het platform Arnhem Geen Asfaltcentrale heeft het verzoek ontvangen om zitting te nemen in een klankbordgroep. In het persbericht wordt echter op voorhand een tweetal uitgangspunten geponeerd:
• de komst van de asfaltcentrale Bruil en
• de fysieke locatie van de centrale.
Deze uitgangspunten worden als niet onderhandelbaar aan de leden van de klankbordgroep gepresenteerd, ondanks het feit dat er nog geen sprake is van een wettig en onherroepelijk bestemmingsplan voor het vestigingsgebied op de Koningspleij-noord.
Bovendien hebben wij een aantal vragen waarmee wij de zin en toegevoegde waarde van onze deelname willen toetsen:
1. Bij de aankondiging wordt aangegeven dat de klankbordgroep spreekt over de inpassing van de asfaltcentrale, die moet voldoen aan de gestelde milieu-technische en ruimtelijke voorwaarden. Het is daarbij niet duidelijk wat de inbreng van de klankbordgroep is op “de gestelde milieu-technische en ruimtelijke voorwaarden”. Dit suggereert dat deze twee voorwaarden al buiten de klankbordgroep om definitief zijn vastgelegd.
2. Als uitgangspunt wordt genoemd “het optimaal gebruik maken van de inbreng van belangengroeperingen, inzicht krijgen in elkaars problemen en knelpunten en het aandragen van ideeën en oplossingen”. Hier geldt als eerste vraag: wat is de status of consequentie van onze inbreng. Ten tweede wat is de strekking van het begrip ‘elkaars problemen’, daar waar de problemen van de belangengroepen juist de uitgangspunten betreffen, zijnde plaatsing en locatie.
3. Een volgende vraag is de beleidsruimte die gekoppeld is aan een andere, door provincie en gemeente genoemde inbreng van de klankbordgroep: het aandragen van ideeën en oplossingen. Daarbij wordt enerzijds gerefereerd aan de voorwaarden in vraag 1 en anderzijds aan de financiële ruimte voor dergelijke ideeën en oplossingen.
4. Tot slot is het van belang te weten of in het overleg met de klankbordgroep duidelijke en bindende afspraken zijn vast te leggen over de handhaving van de milieuvergunning.
In dit kader hebben wij behoefte aan een oriënterend gesprek over de uitgangspunten en bovenstaande vragen. Afhankelijk van dit gesprek zullen wij ons standpunt bekend maken. Bovendien zijn wij geïnteresseerd welke positie B&W van Westervoort innemen in dit proces.

Mogelijk onderzoek naar hinder van Bruil voor Westervoort

Bron: de Gelderlander, donderdag 24 januari 2008

  

Arnhem wil misschien toch onderzoek doen naar mogelijke overlast.

ARNHEM/WESTERVOORT  – De Arnhemse gemeenteraad gaat bespreken of ze alsnog een milieu effect rapportage (MER) laat doen naar de gevolgen van de komst van asfaltcentrale Bruil, pal tegenover Westervoort. Dat hebben de fractieleiders in de gemeenteraad van Westervoort in een besloten bijeenkomst voor elkaar gekregen.
De Arnhemse coalitiepartijen PvdA, CDA en GroenLinks wilden tot nu toe geen milieu effect rapportage laten uitvoeren. Met de opmerking vanuit Westervoort dat het belang van die gemeente niet vergeten moet worden, zijn die partijen over de streep getrokken om alsnog een MER te overwegen.

De Westervoortse VVD-leider Arthur Boone – op zijn initiatief was de gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd – heeft kunnen vaststellen dat in ieder geval de oppositiepartijen in Arnhem wel oren hebben naar een MER. In zo’n onderzoek wordt precies vastgesteld wat de effecten van de asfaltcentrale op de omgeving zijn.
Westervoort heeft grote vrees voor stof- en geluidshinder, omdat Bruil pal tegenover die gemeente komt te liggen en de wind meestal richting Westervoort staat. De cruciale rol in Arnhem ligt bij de PvdA, die drie wethouders en een derde van de raadszetels.

Westervoorts PvdA-fractieleider Alfons Boschman: “Ik ga m’n Arnhemse collega heel goed duidelijk maken wat er bij ons speelt. Het is een zwaktebod als Arnhem geen MER wil.” Boone en Boschman stellen dat de MER nodig is, omdat dan objectief de mate van hinder van de asfaltcentrale wordt vastgesteld. “Dat is zuiverder naar de mensen toe.” Als blijkt dat er geen overlast komt, is dat duidelijk, stellen ze. “Maar als veel hinder te verwachten is, moet Bruil niet op de Koningspley. “Gebeurt dat dan toch, dan gaat Westervoort dwars liggen.

PERSBERICHT

Onderstaand persbericht ontvingen wij als gezamenlijk
persbericht van de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem
 

Klankbordgroep op komst voor asfaltcentrale Bruil

Huidige Akzohavenmond Arnhem-Koningspley nieuwe locatie Wagenings bedrijf

De gemeente Arnhem, provincie Gelderland en onderneming Bruil betrekken belangengroeperingen nadrukkelijk bij de verdere uitwerking van de vestiging van asfaltcentrale Bruil op de Koningspley in Arnhem. Daarvoor stellen zij een klankbordgroep in. Niet ter discussie staan de komst van de asfaltcentrale en de aangewezen locatie: de hoek van de huidige havenmond van de Akzohaven. De klankbordgroep spreekt wel over de inpassing van de asfaltcentrale, die moet voldoen aan de gestelde milieu-technische en ruimtelijke voorwaarden.

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Kleefsewaard-Koningspley’ – momenteel in procedure – maakt de vestiging van de centrale op de Koningspley in een zone langs de kade van de Malburgerhaven mogelijk.
De asfaltcentrale van Bruil is nu nog gevestigd in Wageningen. Al in september 2006 heeft de Arnhemse gemeenteraad, onder een aantal voorwaarden, met de komst van de asfaltcentrale ingestemd.
Instelling klankbordgroep
Bij de verdere uitwerking van deze locatie willen de gemeente Arnhem, de provincie Gelderland en Bruil de bewoners en andere belanghebbenden in de omgeving bij het proces betrekken. Zij zullen binnenkort worden uitgenodigd om zitting te nemen in een klankbordgroep, waarmee gemeente, provincie en Bruil regelmatig van gedachten willen wisselen over de inpassing van Bruil op de Koningspley. Partijen die worden uitgenodigd zijn onder andere de bewonersvereniging Stadseiland uit Arnhem, de Milieugroep uit Westervoort en de Gelderse Milieufederatie. In totaal is een tiental belangengroeperingen betrokken bij de komst van Bruil. Uitgangspunten voor de bijeenkomsten van de klankbordgroep, los van de formele procedures en inspraakmomenten, zijn: optimaal gebruik maken van de inbreng van belangengroeperingen, inzicht krijgen in elkaars problemen en knelpunten en het aandragen van ideeën en oplossingen.
De komst van Bruil en de locatiekeuze staan niét ter discussie. In de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep zal de gekozen locatie worden toegelicht. De milieuvergunning van Bruil wordt een belangrijk onderwerp van bespreking in de klankbordgroep.
De verwezenlijking van asfaltcentrale Bruil op de Koningspley maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Koningspleijn en voorziet verder in de ontwikkeling van de Akzohaven, Koningpley-Noord, Oude Veerweg en het voormalige Basf-terrein in samenwerking met IndustriePark Kleefse Waard (IPKW) tot één groot bedrijventerrein.
Noot voor de redactie/niet voor publicatie:
Meer informatie: Sjaak Aarden (communicatie gemeente Arnhem): 026 – 377 47 20 of Chris Verhoeven (communicatie provincie Gelderland), tel. 026 – 359 90 28. Een locatieschets is bijgesloten.

Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale, januari 2008

De afgelopen periode heeft voornamelijk in het teken gestaan van de zienswijzen voor de bestemmingsplanprocedure. De gemeente heeft nog steeds geen reactie gegeven op de ingestuurde bezwaren. Wel heeft de gemeente en de provincie te kennen gegeven een klankbordgroep in het leven te willen roepen bij het opstellen van een milieuvergunning voor Bruil. Maar de Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale is tegen de komst van Bruil als bedrijf in milieucategorie 5. Daar brengt een klankbordgroep milieuvergunning geen verandering in! We hebben de mogelijkheid om op het gebied van onder andere de milieuwetgeving een beroep te doen op een expert. In de volgende nieuwsbrief komen we hierop terug.

Begin januari is Bruil overgenomen door Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS). Dit bedrijf heeft, ondanks het feit dat het al diverse asfaltcentrales bezit, laten weten dat er door deze verkoop geen wijzigingen zullen plaatsvinden in de plannen voor Arnhem.

De werkgroep beraadt zich op meer (ludieke) acties om bekendheid te geven aan de plannen van de gemeente en de provincie om deze zwaar milieuvervuilende industrie zich in Arnhem te laten vestigen. Heeft u ideeën om de komst van de asfaltcentrale tegen te houden? Laat het ons weten. U kunt ons mailen via info@ageena.nl
Bezoek ook eens onze website: www.ageena.nl

Heeft u nog geen strookje ingestuurd? Doe het nu! Samen zijn we sterk!

Ondergetekende, 

Naam:…………………………………………………………………

Adres:…………………………………………..Postcode…………

maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen komst van de asfaltcentrale op de Koningspley, aangezien deze vestiging een ernstige bedreiging voor de gezondheid van ons als omwonenden betekent.

Handtekening:……………………………………………………….

Werkgroep

Arnhem Geen Asfaltcentrale

p/a Grevelingenstraat 18

6826 EH Arnhem

tel.nr.: 06 – 45 13 84 73

e-mailadres: ageena@hetnet.nl

www.ageena.nl