Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord

Onderstaande zienswijze werd ook als aparte brief ingestuurd namens de ruim 600 bewoners van wie wij de afgelopen tijd een adhesiebetuiging hebben ontvangen.  

Gemeenteraad gemeente Arnhem
Postbus 99
6802 EG Arnhem

Ons kenmerk : WAgeenA/gemA/B/09112007
Onderwerp     : Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kleefse Waard –
                           Koningspley-noord
Uw kenmerk  :
Datum             : 9 november 2007

Geachte gemeenteraadsleden,

De inhoud van het ontwerpbestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord is reden hiervover onze zienswijze te geven. Onze zienswijze betreft de volgende punten:

– Wij maken ernstig bezwaar tegen de mogelijkheid om in het gebied Kleefse Waard – Koningspley-noord bedrijven te realiseren tot en met milieucategorie 5. De milieuvervuiling in en rondom de bestemmingsplanlocatie is al groot door de nu aanwezige industrie, het verkeer, de vuilverbrandingsoven en alle luchtvervuiling vanuit het Ruhrgebied. Deze optelsom van vervuiling is een ernstige bedreiging voor onze gezondheid en ons woon- en leefgebied.
– Een containerterminal die op een andere locatie zou worden gerealiseerd, blijkt nu op dit industrieterrein zijn bestemming te krijgen. Het weer in gebruik nemen van de goederenspoorlijn ten behoeve van die containerterminal zal ook de nodige extra milieubelasting veroorzaken.
– Door de mogelijkheid om bedrijven in milieucategorie 5 toe te staan wordt de vestiging van nieuwe, milieuvriendelijkere bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven ernstig beperkt. Er zal een cumulatie van gelijksoortige bedrijven ontstaan die niet gewenst is. De voorgestelde invulling van het terrein is sowieso zeer milieubelastend.
– De effecten van dit bestemmingsplan op het milieu in en rondom de bestemmingsplanlocatie zijn nooit onderzocht. Een MER rapport, noodzakelijk bij de aanleg van bedrijventerreinen, ontbreekt bij de stukken. De inhoud van de MAS is slechts een aanname omdat de invulling van de bestemmingsplanlocatie niet bekend is.
– Dit bestemmingsplan voldoet niet aan de flora- en faunawet, het Structuurplan Arnhem 2010 en het Groenplan Arnhem.
– Door het niet toepassen van de natuurbeschermingswet zal het flora- en faunabestand ernstige nadelige gevolgen ondervinden.
– Hoe verhoudt dit bestemmingsplan zich tot het Gelders Milieuplan ?
– Waarop is de stelling gebaseerd dat in 2010 de luchtverontreiniging daalt, gelet op de toename van milieubelastende bedrijven en de achterblijvende milieuwet-aanpassingen in de buurlanden?
– Hoe kan het gemeentebestuur op blz. 31 schrijven: ‘Een leefbare stad is een schone stad met volop groen. Het Arnhemse milieubeleid beoogt de kwaliteit van het milieu dusdanig te bewaken en te verbeteren dat bestaande en nieuwe gezondheidsrisico’s worden beperkt respectievelijk worden voorkomen’? Deze woorden zijn niet te rijmen met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan.
– Bedrijvenlijst milieucategorie 5 ontbreekt bij de stukken.
– Wat wordt verstaan onder ‘best beschikbare technieken’?
– Kan aangetoond worden waarom het absoluut noodzakelijk is dat Bruil vanuit Wageningen naar Arnhem verplaatst zou moeten worden? Welk algemeen belang is daarbij doorslaggevend?
– Verplaatsing van Bruil, inclusief 8 man personeel, naar de Koningspley-noord levert voor 3 ha bedrijventerrein geen arbeidsplaatsen op. Kunt u dit verantwoorden? Uitvoer van dit bestemmingsplan zal zeker geen bijdrage leveren om op korte termijn het werkloosheids-percentage te verminderen. Zeker niet gezien de bovenmatig hoge investeringen die realisatie van dit bestemmingsplan vereisen.
– De Kleefse Waard – Koningspley-noord is niet het laatste beschikbare bedrijventerrein. Binnen het woongebied van Presikhaaf 1 is een nieuw industrieterrein in ontwikkeling.
– Uit het bovenstaande en het feit dat een aantal bedrijven zullen vertrekken als bedrijven in milieucategorie 5 zich kunnen vestigen op de bestemmingsplanlocatie, is invulling van dit bestemmingsplan financieel onverantwoord voor de gemeente Arnhem als eigenaar van een groot deel van het bestemmingsplangebied.
– De ontsluitingswegen voor dit grote industrieterrein zijn niet in dit bestemmingsplan opgenomen.
– Wij maken ernstig bezwaar tegen de overwegingen om een asfaltcentrale in het voorliggende bestemmingsplan in te passen, omdat niet duidelijk is of voldaan wordt aan de voorwaarden in de ’20 puntenlijst’ van de gemeenteraad en omdat de asfaltcentrale niet past binnen het Masterplan Kleefse Waard, noch in de visie ‘Koningspleyn’ (bestemmingsplan pag. 43).
– Opnieuw een asfaltcentrale toevoegen aan het aantal bestaande centrales binnen een straal van 60 km, is volstrekt overbodig en in alle opzichten onverantwoord. Technische ontwikkelingen maken het mogelijk dat Bruil vanuit haar nieuwe asfaltcentrale in Harderwijk de regio Arnhem van asfalt kan voorzien.
– De financiële onderbouwing van het te realiseren industrieterrein is onvoldoende onderbouwd en gebaseerd op fictie. Het zal een zware financiële last worden voor de gemeente Arnhem.

Tot slot willen wij ons het recht voorbehouden gronden aan te vullen.

Hoogachtend,
Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale,
Voor dezen,

Ing. B.W.Penninks,
Voorzitter.

Westervoort wil onderzoek naar Bruil

Bron: de Gelderlander, woensdag 14 november 2007

 

Westervoort – Op initiatief van fractieleider Arthur Boone van de VVD gaat Westervoort in gesprek met de Arnhemse gemeenteraad om te proberen een milieu-effect-rapportage (MER) voor de komst van asfaltcentrale Bruil te laten houden. Volgens de regels is zo’n MER (waarin de gevolgen voor de woonomgeving worden onderzocht) niet nodig. Westervoort wil toch graag een MER omdat de gemeente bang is voor overlast. Bruil komt in de Koningspley in Arnhem, pal tegenover Westervoort. Er is vrees voor stof en geluid. Westervoort heeft al laten weten alleen akkoord te gaan met de asfaltcentrale als duidelijk is dat er geen overlast te verwachten is. De provincie stelt dat de asfaltcentrale zodanig strenge regels krijgt opgelegd dat er van hinder nauwelijks sprake kan zijn.

Nieuwe bedrijfsterreinen niet allemaal nodig

Bron: de Gelderlander, woensdag 14 november 2007

 

Kamer van Koophandel stelt voor om enkele terreinen te schrappen.

door Rob Berends

Arnhem – De Kamer van Koophandel Centraal-Gelderland wil dat veel plannen voor industrieterreinen niet doorgaan. Volgens de Kamer willen gemeenten te veel en loopt de behoefte terug.

De Kamer heeft onderzoek laten doen naar de behoefte aan industriegrond. Daaruit blijkt dat plannen waarvoor nu de bestemmingsplanprocedure niet is begonnen, niet meer aangelegd hoeven worden. Dat betekent dat drie grotere terreinen in de buurt van Nijmegen niet hoeven te worden aangelegd. Het gaat om de bedrijvenparken Dannenberg en De Grift langs de snelweg A15 en de uitbreiding van het Nijmeegse industrieterrein Bijsterhuizen.
Ook de aanleg van een nieuw regionaal industrieterrein van tachtig hectare bij Doetinchem is volgans de Kamer overbodig. De resultaten van het onderzoek worden later deze maand officieel gepresenteerd. De conclusies van de Kamer van Koophandel komen overeen met bevindingen, die de provincie Gelderland gisteren presenteerde.

Ook Gelderland concludeert dat er veel minder behoefte is aan industriegrond dan eerst gedacht. Twee jaar geleden werd nog gedacht dat in Gelderland tot 2020 nog behoefte was aan 1.817 hectare, nu blijft zelfs de meest optimistische prognose daar nog 300 hectare bij achter. In het ‘middenscenario’ rekent Gelderland nog op een behoefte van 75 hectare. Net als de Kamer van Koophandel denkt de provincie dat de terugloop het sterkst is in de regio Arnhem-Nijmegen. Werd eerst nog gedacht dat er behoefte was aan 646 hectare, nu zou dat afhankelijk van de economische groei nog maar tussen 195 en 400 hectare zijn.
De provincie gaat daarom nu het Streekplan, waarin de bestemming van grond tot 2015 is vastgelegd, officieel herzien. Een dergelijke procedure is zeldzaam. In het komend jaar wil gedeputeerde Co Verdaas samen met de gemeenten bepalen door welke terreinen een streep kan worden gezet. Ook komt er een onderzoek naar leegstand op bestaande industrieterreinen.

Bezwaar maken.

De termijn voor het insturen van een ‘zienswijze’ tegen het bestemmingsplan Kleefse waard – Koningspley-noord sluit 14 november a.s.

Bent u tegen de komst van een asfaltcentrale op de Koningspley-noord, maak dan bezwaar tegen dit bestemmingsplan. Een voorbeeld ‘zienswijze’ staat op deze website onder het kopje Bezwaar maken, 13 oktober. Als u de zienswijze per e-mail instuurt, bevestig die dan schriftelijk. Voor het geval er iets mis gaat.

STUUR UW BEZWAAR IN, DOE HET NU!

Inloopavond bestemmingsplan in Westervoort

De extra inloopavond die de provincie, gemeente Arnhem en Bruil 1 november j.l. organiseerden in Westervoort, trok veel belangstellenden. Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale heeft met veel mensen gesproken en informatie uitgewisseld. We hebben een flink aantal schriftelijke steunbetuigingen gekregen.

Ook hier weer waren het de drie belanghebbende partijen, provincie-gemeente-Bruil, die samen een toelichting gaven op het bestemmingsplan. En ook hier weer geen informatie over de verkeersafwikkeling en de locatie van Bruil, laat staan over de milieueffecten.