Westervoort wint slag om Bruil

Onderstaand bericht stond 19 september 2007 op de website van de Gelderlander:

Westervoort wint slag om Bruil
Westervoort heeft het voor elkaar gekregen dat ze mag meepraten over de planvorming voor de komst van asfaltcentrale Bruil.

‘De gemeente is voortaan altijd bij het bestuurlijk overleg zodat we uit de eerste hand kunnen meepraten’, zegt wethouder Ciska Wobma. Samen met burgemeester Jos Geukers heeft ze deze slag gewonnen. Tot nu toe had Westervoort geen enkele inbreng in de plannen.
Maar inzet blijft om de komst van Bruil tegen te houden. Want daarover laten het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad geen twijfel bestaan: ze zetten alles op alles om te voorkomen dat Bruil (dat weg moet uit Wageningen omdat daar veel overlast wordt ervaren) naar de Koningspley in Arnhem komt. Dat is pal tegenover Westervoort en de gemeente vreest voor hinder in de vorm van geluid, stank en stof.

Mocht de komst van Bruil toch niet tegen te houden zijn, dan wil Westervoort dat er zodanige maatregelen getroffen worden dat haar inwoners totaal geen hinder ondervindt van de asfaltcentrale. Burgemeester Geukers: ‘We willen niets ruiken, niets horen, geen stofoverlast en als het kan ook niets zien.’

Geukers en Wobma zeggen dat de provincie zich er nu terdege van bewust is dat Westervoort absoluut geen overlast wil. ‘Anders gaan wij niet akkoord en gaan we dwarsliggen.’

Belangrijk onderdeel van maatregelen om geen overlast te krijgen is dat de activiteiten, inclusief opslag van materialen, overkapt zijn. In eerste instantie was Bruil daar geen voorstander van, maar volgens Wobma nu wel. ‘Punt is nog: wie moet betalen. Wij zullen dat niet zijn. We hebben ook aangegeven dat zo’n maatregel geen sluitstuk op de begroting mag zijn.’
Tegenslag voor Westervoort is dat er geen Milieu Effect Rapportage hoeft te komen. Een asfaltcentrale valt niet onder de normen voor zo’n groot onderzoek, waarin de gevolgen voor de omgeving worden bekeken. ‘Maar er komen natuurlijk wel onderzoeken op het gebied van milieu’, zegt Wobma.

Westervoort gaat verder in haar strijd tegen Bruil. Zo gaat Geukers in overleg met commissaris van de koningin Clemens Cornielje, om hem te wijzen op de milieudruk die er nu al is van omliggende bedrijven. Zo heeft Westervoort veel hinder van bedrijven in Huissen.

Klik op onderstaande links voor de brieven die het college van B&W van Westervoort stuurde naar de gemeente Arnhem. 

http://ageena.nl/wp-content/uploads/2007/10/brief-benw-westervoort-over-bruil-20060404.doc

http://ageena.nl/wp-content/uploads/2007/10/brief-benw-westervoort-over-bruil-20060612.doc

http://ageena.nl/wp-content/uploads/2007/10/brief-benw-westervoort-over-bruil-20060908.doc

http://ageena.nl/wp-content/uploads/2007/10/brief-benw-westervoort-over-bruil-20070703.doc

Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale, september 2007

Nieuwsbrief Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale
Om kosten te besparen geven wij niet meer met elke wijkkrant een aparte nieuwsbrief uit. Dat beperken we tot twee keer per jaar. Vanaf nu vindt u in elke wijkkrant op een vaste pagina informatie over onze acties om de komst van de asfaltcentrale te voorkomen. Voor de meest actuele berichten kunt u onze website bezoeken: www.ageena.nl Verder blijven wij bereikbaar op het voor u bekende telnr.: 06-45 13 84 73, postadres: p/a Grevelingenstraat 18 6826 EH Arnhem en e-mailadres: ageena@hetnet.nl 

Brief aan leden van Provinciale Staten
De werkgroep heeft, voorafgaande aan de Statenvergadering van 27 juni jl., de Statenleden verzocht besluitvorming over het verlenen van schadevergoeding op te schorten omdat er nieuwe feiten en omstandigheden zijn. Besloten werd over 6,6 miljoen euro voor Bruil en 1 miljoen euro voor de gemeente Arnhem ter compensatie van het exploitatieverlies op het bedrijventerrein Koningspley. Het ging om de volgende feiten:
– De gemeenteraad van Arnhem heeft onder veel voorwaarden met een krappe meerderheid een principebesluit genomen de locatie Koningspley beschikbaar te stellen. Maar de voorwaarden zijn niet ingelost en alle onderzoeken naar de milieueffecten en de planologische inpassing lopen nog of moeten nog gestart worden. Alleen op basis van feitelijk informatie kan een goede afweging worden gemaakt tussen alle gevolgen van verplaatsing afgezet tegen een investering van ruim 7.500.000, = euro. Duidelijk moet zijn dat vanuit aspecten van milieu, natuurlandschap, stedenbouw en maatschappelijk effecten een verplaatsing positief afsteekt t.o.v. het handhaven op de huidige locatie. (bijv.: binnen een vergelijkbare straal wonen hier veel meer mensen)
– Het probleem van verkeerafwikkeling in Wageningen is daar binnenkort opgelost met de aanleg van een nieuwe zuidwestelijke ontsluitingsweg. Dit belangrijkste verplaatsingsargument uit het verleden is daarmee anno 2007 niet meer van doorslaggevend belang. Verplaatsing is slechts een deeloplossing omdat er in Wageningen nog een betonfabriek functioneert.
– De Nederlandse asfaltmarkt is zich ingrijpend aan het vernieuwen. Nieuwe technieken vergroten de actieradius van het bedieningsgebied significant. Er zullen minder asfaltcentrales nodig zijn (er is er al één in Huissen!) en meer aanbieders kunnen vanuit 1 centrale werken. Bruil kan vanuit haar nieuwe centrale in Harderwijk in de regio Arnhem werken. Niet elke aannemer heeft zijn eigen fabriek nodig. De marktwerking neemt toe. De investeringen dienen tegen deze ontwikkelingen af gezet te worden.
De volledige brief kunt u lezen op www.ageena.nl 

Hebt u nog geen strookje ingestuurd? Doe het nu! Samen zijn we sterk!

Ondergetekende,

Naam: …………………………………………………

Adres ………………………………… Postcode ……
maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen komst van de asfaltcentrale op de Koningspley, aangezien deze vestiging een ernstige bedreiging voor de gezondheid van ons als omwonenden betekent.
Handtekening: ………………………………………………

Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale
p/a Grevelingenstraat 18, 6826 EH Arnhem
Telnr.: 06 – 45 13 84 73
e-mailadres: ageena@hetnet.nl
www.ageena.nl

B&W akkoord met terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord

Het college van B&W heeft 11 september jl. besloten dat het ontwerpbestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspley-noord vanaf 4 oktober 2007 zes weken ter inzage wordt gelegd. De gemeenteraadsleden van de commissie VROM worden hiervan officieel op 26 september a.s. per brief op de hoogte gesteld. Het is aan de gemeenteraadsfracties of het ontwerpbestemmingsplan geagendeerd wordt voor de Politieke Maandag van 8 oktober a.s. Om de Collegenota en de brief aan de gemeenteraad te lezen, klik op:  http://www.arnhem.nl/bi_brondoc/BW/2007/09/11/2007.0.075.738%20Nota%20terinzagelegging%20ontwerpbestemmingsplan%20Kleefsewaard-Koningspley.pdf

Bruil werkt samen met provincie Gelderland en gemeente Arnhem aan volgende stappen

Bruil, provincie Gelderland en gemeente Arnhem hebben in de vakantiemaanden samen gewerkt aan de verdere uitwerking van de milieuvergunning, de locatie voor de asfaltcentrale (langs de kade, tegen het talud van de Pleyroute of langs de kade nabij de havenmond van de Akzohaven) en het bestemmingsplan.

Als alles volgens de planning van de drie partijen verloopt, besluit het college van B&W 11 september a.s. of het bestemmingsplan 24 september a.s. op de agenda van de Politieke Maandag kan komen. Als dat gebeurt, wordt het vanaf 1 oktober a.s. voor zes weken ter inzage gelegd bij het Loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Eusebiusbuitensingel 49 (geopend: ma t/m vr 9.00 – 16.00 uur). In die zes weken kan iedereen die tegen de komst van de asfaltcentrale is daartegen bezwaar maken. De milieuvergunning gaat waarschijnlijk aan het einde van dit jaar in procedure.

Geen van de partijen rept over het voorstel voor de inrichting van de Kleefse Waard / Koningspley-noord van de ondernemers van Industrie Park Kleefse Waard (IPKW). Zo blijft ook de ’20 puntenlijst’ van de politiek onbesproken. En wij wachten nog altijd op een inhoudelijke reactie van de gemeente op onze mening van 6 juni 2006 over het voorontwerpbestemmingsplan. De termijn daarvoor is al ruimschoots overschreden.