Veelgestelde vragen, veel herhaalde antwoorden

Een reactie op de antwoorden die de Provincie Gelderland gaf op de vragen die gesteld werden tijdens de informatieavond op 26-6-2007:

– Voor puin breken en de opslag van grondstoffen is overkapping door de gemeenteraad van Arnhem als voorwaarden gesteld. Voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een mogelijke verplaatsing van Bruil te kunnen realiseren. >>>Klik hier< <<voor de lijst met voorwaarden van de gemeenteraad. Heldere informatie over recycling van teerhoudend asfaltgranulaat ontbreekt.
– Er ligt een toezegging het verkeer via een nieuwe aansluiting op de Pleyroute te laten gaan. Nu wordt gezegd dat er een aparte aansluiting op de Westervoortsedijk komt. Als er een file op de Pleyroute staat, hebben de chauffeurs de mogelijkheid richting stadscentrum te gaan of via Presikhaaf toegang te zoeken op bijvoorbeeld de A12.
– Natuur gecombineerd met waterberging! Noch in het ontwerpbestemmingsplan, noch in de visie voor Koningspley-noord komt natuur of ruimte voor waterberging voor. In hoofdstuk 4 en 5 van het bestemmingsplan wordt wel geschreven over verhoging van het dijktracé waardoor Koningspley-noord binnendijks komt te liggen! Vervolgens wordt het binnengebied opgehoogd.
– Toepassing van de Best Beschikbare Technieken (BBT) heeft niet als resultaat dat de asfaltcentrale in milieucategorie 1 gaat vallen. De asfaltcentrale is en blijft een bedrijf dat valt in categorie 4/5. Vrijstelling door B&W voor categorie 5 is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan om de verplaatsing van de centrale mogelijk te maken. Milieuvergunningen worden per bedrijf afgegeven. De optelsom van milieuvervuiling van alle bedrijven met een milieuvergunning en de chemische reactie daarvan, is niet in wet- en regelgeving vastgelegd.

De antwoorden die Provincie Gelderland geeft (zie www.projectradar.nl ) zijn niet alleen eenzijdig maar ook misleidend en onjuist. Eenzijdig omdat het veel herhaalde nietszeggende of ontwijkende antwoorden zijn waar je alle kanten mee op kunt. Antwoorden die nieuwe vragen oproepen. Hoe betrouwbaar zijn afspraken die met de bevolking gemaakt worden? Kortom, er kan niet gezegd worden dat er open en transparant gecommuniceerd wordt met de bevolking. Communicatie kan en moet beter, ook tussen Provincie Gelderland en de gemeente Arnhem.

Asfaltcentrale Bruil mag van Provincie WEL in open lucht puin breken!

De Gelderlander van dinsdag 17-7-2007 bericht het volgende:

Asfaltcentrale Bruil mag van provincie in de open lucht puin breken
De puinbreker die asfaltcentrale Bruil bij het nieuwe bedrijf aan de Koningspleij in Arnhem gaat bouwen, hoeft van de provincie niet te worden overkapt. Omdat het breken van puin geen hoofdactiviteit voor Bruil is, vindt de provincie het overkappen van dat werk niet nodig.
De provincie eist wel dat er geen hinder van geluid en geur is.

Het volledige artikel kan >>hier< <<gelezen worden. [edit: de Gelderlander heeft het artikel van de website verwijderd, wij zullen nog een kopie scannen]

Frappant is dat de puinbreker steeds een belangrijke discussiepunt is geweest in de gemeente, aangezien deze voor aanzienlijke geluids- en stofoverlast zorgt. Vanaf het begin van het proces is er over gesproken dat deze overkapt moet worden.
Knooppunt Arnhem-Nijmegen heeft al last van stof (de reden waarom de maximum snelheid op de N325 (Pleijbrug) teruggebracht is naar 80km/u). Nu zou de overlast dus verder gaan toenemen.

Daarnaast slokt de puinbreker zonder overkapping een nog grotere geluidsruimte op binnen het industrieterrein. Het is maar de vraag hoe de overige bedrijven hierop reageren.

De eerste versoepelingen van eisen worden al voorgesteld, des te meer een reden om ons te verzetten!

Brief aan Provinciale Staten 25 juni 2007

Het Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale heeft de leden van de Provinciale Staten in een brief en per e-mail verzocht om besluitvorming over schadevergoeding aan Bruil en de gemeente Arnhem op 27-6-2007 op te schorten. Punten die in de brief aan de orde komen zijn o.a.: het gebrek aan communicatie, voorwaarden door de gemeente gesteld zijn niet ingelost, onderzoek is niet afgerond, het transportprobleem in Wageningen is binnenkort opgelost en de asfaltmarkt is zich ingrijpend aan het vernieuwen. Klik op >>deze link>> om de volledige brief te lezen.

Kort verslag Statenvergadering

27 juni jl. heeft de Provinciale Staten besloten over een bijdrage in de schadevergoeding aan Bruil van 6,6 miljoen euro en 1 miljoen euro aan de gemeente Arnhem ter compensatie van het exploitatieverlies op het bedrijventerrein Koningspley. Wat tijdens de bespreking over deze schadevergoeding opviel was dat de Provinciale Staten zich slecht voorbereid hadden. Zij gingen er bijvoorbeeld vanuit dat de asfaltcentrale past in het huidige bestemmingsplan van de Koningspley. De Koningspley heeft echter een agrarische bestemming, zonder bebouwing. Daarin past dus zeker geen zware industrie die valt in milieucategorie 4/5.

En de 76 e-mailtjes die de laatste dagen voor de Statenvergadering bij de Provinciale Staten binnen kwamen, hebben geen enkele invloed gehad op hun vooringenomen standpunt. Hoopvol in de tekst van het drie en een halve pagina’s tellende vergaderstuk van de Provinciale Staten is dat: ‘In de met Bruil en de gemeente Wageningen gesloten overeenkomst is overigens de mogelijkheid opgenomen dat Bruil de asfaltactiviteiten naar een andere locatie kan verplaatsen dan de Koningspley’ en dat het verzet tegen de mogelijke verplaatsing naar Arnhem groeit en groeit.

De Statenvergadering is te bekijken op www.gelderland.nl , Provinciale Staten – Staten live – agendapunt 14.

Nieuwsbrief Bruil April 2007

Geen Asfaltcentrale bij Presikhaaf!

Dit is een uitgave van Wijkplatform Presikhaaf west en Wijplatform Presikhaaf oost

De bewoners van Presikhaaf zeggen in groten getale NEE tegen het voornemen van de gemeente Arnhem op de Koningspley een asfaltcentrale te vestigen. De werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale heeft meer dan driehonderd adhesiebetuigingen gekregen naar aanleiding van haar oproep. En er komen nog steeds reacties binnen. Ook vanuit de politiek en het bedrijfsleven. De bewoners van Stadseiland en Malburgen hebben informatie van onze werkgroep op hun website gezet. Adhesiebetuigingen komen nu ook van die kant binnen. Het protest tegen de mogelijke komst van de asfaltcentrale verspreidt zich als een olievlek over Arnhem. Met al deze adhesiebetuigingen ontstaat er een breed draagvlak. Het motiveert de werkgroep om door te gaan met het onder de aandacht brengen van de nadelige gevolgen van de eventuele komst van een asfaltcentrale zoals de coalitiepartijen van de gemeente Arnhem voorstaan.

Een greep uit de vele reacties
– Onze longen door de AKZO ooit verpest! Doet de asfaltcentrale nu de rest?
– Arnhem Absoluut Geen Asfaltcentrale.
– Complimenten voor de informatiefolder. Ziet er goed en professioneel uit en geeft bondige en toegankelijke informatie over historie Bruil naar Arnhem, fijnstof en luchtkwaliteit!
– Laten de bedenkers die asfaltcentrale maar voor hun eigen deur plaatsen.
– Er is hier in de wijk al luchtverontreiniging genoeg!
– Ga zo door, wij staan achter jullie.
– Ben tegen de komst van de asfaltcentrale. De gezondheid is belangrijker.

De laatste ontwikkelingen
De afgelopen twee maanden zijn we bezig geweest om samenwerking te zoeken met bewonersorganisaties in de directe omgeving van de Koningspley. Een gezamenlijk overleg wordt georganiseerd met ondernemersorganisaties zoals het Ondernemers Kontact Arnhem (OKA), Industrie Park Kleefse Waard (IPKW), politiek en milieuorganisaties.

We hebben gereageerd op het Voorbereidingsbesluit dat 31 januari jl. door de gemeenteraad werd genomen, voor wat betreft het onderdeel Kleefse Waard – Koningspley-noord. Juridische ondersteuning bij de komende procedures, hebben wij gezocht en gevonden. De Arnhemse media hebben wij onze informatiefolder toegestuurd.

Waar wil de gemeente de asfaltcentrale bouwen?
Het gebied dat nu Koningspley wordt genoemd, staat, volgens de gegevens van de gemeente, op oude kaarten als ‘De Pleij’ of ‘Op den Pleij’ vermeld. Het waren uitgestrekte uiterwaarden. Op een kaart uit 1635 is te zien dat ‘Op den Pleij’ aan de noordzijde wordt begrensd door de IJssel. Deze stroom staat op de kadastrale minuut van 1832 als ‘Oude IJssel’ vermeld. Ten noorden hiervan ligt in 1635 de Kleefse Waard.

(more…)