Uitspraak Raad van State opnieuw uitgesteld

Op 8 oktober 2018 ontvingen wij bericht van de Raad van State dat de Afdeling voor het doen van een uitspraak in zake het gecoördineerde Bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspley Noord, omgevingsvergunning en vergunning- en ontheffing Wet natuurbescherming de termijn opnieuw met zes weken heeft verlengd.

Tijdens de zitting op 20 juli 2018 gaf de staatsraad al aan dat het ging om een complexe procedure. Door dit uitstel wordt de uitspraak nu in de tweede helft van november verwacht.

Termijn verlenging

Stichting AGA/Presikhaaf heeft van de Raad van State het bericht ontvangen dat naar verwachting niet binnen zes weken na de zitting op 20 juli 2018 uitspraak kan worden gedaan. De termijn is met zes weken verlengd.

Rectificatie van bekendmaking 17 juli 2017 gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Na de eerdere bekendmaking op 17 juli 2017 (Staatscourant 17juli 2017, nr. 41410) is gebleken dat enkele stukken niet ter inzage zijn gelegd met het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Windpark en zonneveld Koningspleij Noord” en de verleende omgevingsvergunning Windpark. Hierdoor is het noodzakelijk om het bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken opnieuw ter inzage te leggen. Het gaat om de volgende stukken: de Zienswijzennota ‘Bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord’, de ‘Lijst indieners zienswijzen en reacties’ en het ‘Wijzigingenoverzicht bestemmingsplan’.

Het bestemmingsplan, het MER, de omgevingsvergunning en de drie bovengenoemde stukken liggen met ingang van 2 augustus tot en met 12 september 2017 opnieuw ter inzage op het stadhuis, Koningsstraat 38 te Arnhem.

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend bestemmingsplan vormen zijn te vinden op https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.906-/NL.IMRO.0202.906-0301/. De digitale bestanden die gezamenlijk de juridisch geldende omgevingsvergunning vormen zijn te vinden op het webadres: https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.OGV912-/NL.IMRO.0202.OGV912-0301/

De beroepsmogelijkheden tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot verlening van de gewijzigde omgevingsvergunning zijn te lezen in de publicatie  van 1-8-2017. Iedere belanghebbende die nog geen zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen, kan tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan en/of de in de omgevingsvergunning aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning, beroep instellen. Dit kan gedurende de beroepstermijn van 2 augustus t/m 12 september 2017 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zoektocht

Het blijft een zoektocht. Er liggen weliswaar documenten van het bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord en van de omgevingsvergunning voor de bouw van vier windturbines ter inzage op het stadhuis, maar het is een gigantische hoeveelheid onontwarbare documenten. Van het ene document wordt je verwezen naar een bijlage, die ook weer een of meer bijlagen heeft en die vervolgens ook weer. Dat wordt nog lastiger omdat sommige bijlagen in de verwijzing van het ene naar het andere document een andere titel hebben gekregen dan het document oorspronkelijk als titel had.

De officiële lijsten van de ter inzage gelegde stukken waarin de documenten de ene keer met documentnamen, de andere keer met 20 cijferige getallen staan vermeld, worden zo opeens totaal veranderd in een hutsel van als bijlagen omschreven documenten. Een onontwarbaar geheel waarbij een te hulp gevraagde ambtenaar ook de weg kwijtraakte. En dan gaat het nog niet over documenten die gewoon ontbreken! En dat terwijl de gemeenteraad voor de coördinatieprocedure heeft gekozen onder andere omdat het dan voor geïnteresseerden een makkelijke en overzichtelijke procedure zou zijn met één rechtsgang. Opmerkingen van de gemeenteraad over deze onontwarbare kluwen hebben we niet gehoord!

Besluitvorming Bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord

Op 10 juli jl. heeft de gemeenteraad eerst de motie ‘Zo min mogelijk overlast’ aangenomen met 38 stemmen vóór. Vervolgens werd bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord vastgesteld ook met 38 stemmen vóór. Eén raadslid was niet aanwezig. De stemmachine weigerde tot twee keer toe deze uitslagen zichtbaar te maken! Gestemd werd bij handopsteking.

Op 16 en 17 juli 2017 is de vaststelling van het bestemmingsplan in de Staatscourant en het Gemeenteblad bekend gemaakt, evenals de concept-omgevingsvergunning die per 11 juli definitief geworden is. Vanaf 18 juli tot en met 28 augustus 2017 liggen alle stukken van het bestemmingsplan, het MER (inclusief de aanvulling) en de omgevingsvergunning ter inzage op het Stadshuis, Koningstraat 38 te Arnhem. De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldende bestemmingsplan vormen zijn te vinden op: https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.906-/NL.IMRO.0202.906-0301/    Hier vindt u de plankaart.

De digitale bestanden die gezamenlijk de juridisch geldende omgevingsvergunning vormen zijn te vinden op: https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.OGV912-/NL.IMRO.0202.OGV912-0301/

Vervolg informatieve behandeling raadsvergadering 3 juli 2017  

Nadat op 26 juni 19 personen over de hele ‘bandbreedte’ van de plannen voor windturbines langs de Pleijroute hadden ingesproken, was er één raadslid die vragen stelde. Een ander raadslid wilde in een amendement vastleggen dat het aantal ernstig gehinderden door windturbines aantoonbaar zoveel mogelijk wordt beperkt. Discussie ontstond waarin het zo hoog mogelijke rendement van de turbines en het behalen van duurzaamheidsdoelstelling van 14% voor 2020 kwam te staan tegenover zo min mogelijk overlast die een grote groep omwonenden zal ondervinden. U kunt het concept amendement ‘Zo min mogelijk overlast’ en de aanpassing daarvan in de concept motie ‘Gemeente sluit aan’  en alle vergaderstukken lezen op https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem

Informatieve behandeling Windpark en zonneveld Koningspleij in de raadsvergadering 26 juni 2017

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26-6-2017 werd niet vergaderd maar ingesproken door 19 insprekers. Vier insprekers gerelateerd aan het initiatief om windturbines langs de Pleijroute te bouwen, 15 insprekers die namens omwonenden hun zorgen uitspraken over de consequenties van windturbines voor hun leefomgeving. Onderzoeken kunnen dan wel aangeven dat de overlast binnen wettelijke normen blijft, maar dat betekend zeker niet dat omwonenden geen overlast hebben. De voorzitter riep de raadsleden op geen vragen te stellen zodat alle insprekers hun zegje konden doen. En dat gebeurde binnen de vastgestelde 90 minuten. Tijd voor vragen stellen was er niet meer. De teksten van alle insprekers kunt u lezen op https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem  Bij de vervolgbehandeling wordt gestart met het stellen van vragen door raadsleden aan de insprekers.

Gewijzigd bestemmingplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord ter besluitvorming naar de gemeenteraad

Het college van B&W heeft 13-6-2017 besloten het gewijzigde bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord en het MER Bedrijventerrein Kleefse Waard ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Ook de twee zienswijzenrapporten en het Toetsingsadvies van de Commissie mer zullen daar besproken worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat gebeuren tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 26 juni a.s. De te behandelen stukken van bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij Noord’ kunt u vinden via de link  https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem/meeting

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw menig over deze plannen aan de gemeenteraadsleden kenbaar te maken, dan kan dat in de vergadering van de 26 juni. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij de griffie via griffie@arnhem.nl of 026 3773851.

Advies Commissie mer

De Commissie voor de milieurapportage heeft 6-6-2017 advies uitgebracht. Kort samengevat wordt geadviseerd het rapport aan te vullen met een beschrijving van de hinder door nachtelijke verlichting op de windturbines en de mogelijkheden om deze hinder te beperken en speciale aandacht te besteden aan de effecten van de windturbines op vogels, vleermuizen en slagschaduwhinder. In het Persbericht en het Toetsingsadvies kunt u meer lezen over de uitgebrachte adviezen.

Aanvullende studie

Vier dagen na de sluiting van de inzagetermijn van bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord, MER bestemmingsplan Kleefse Waard en de omgevingsvergunning hebben een groep mensen die een zienswijze hadden ingestuurd een email gekregen met nog een aanvullende studie . Zij konden daarop tot uiterlijk 22 mei met een zienswijze reageren. Een aantal mensen kreeg de aanvullende studie een aantal dagen later toegestuurd en zij konden nà 22 mei nog een zienswijze insturen.

Zeker voor een coördinatieprocedure een heel bijzondere actie. De aanvullende studie moet op zijn minst openbaar gepubliceerd worden zodat ook mensen die tot nu toe geen aanleiding zagen te reageren, de mogelijkheid hebben dat na deze aanvullende studie wel te kunnen doen. De omgevingspartijen hebben daarom niet alleen een zienswijze (Stadseiland, Wijkraad Westervoort en Stichting AGA/Presikhaaf), maar opnieuw een bezwaarschrift (Wijkraad WestervoortStichting AGA/Presikhaaf) ingestuurd over de manier waarop de coördinatieprocedure wordt uitgevoerd.