Vergunning verleend voor biomassacentrale op Kleefse Waard

Zonder enig overleg met omwonenden of omgevingspartijen heeft Provincie Gelderland Veolia Industriediensten BV een omgevingsvergunning verleend voor de ‘Milieuneutrale verandering door plaatsing ketel 14 en bouw opslaggebouw biomassa’ op de Kleefse Waard.

Vanaf 3-8-2016 werd een wirwar aan berichten gepubliceerd met onduidelijke omschrijvingen zonder vermelding van de mogelijkheid met een zienswijze te reageren op de planvorming. Op onze vragen bij de ODRA, ODRN en het Loket Bouwen Wonen en Leefomgeving om duidelijkheid te geven over de lopende procedures van de biomassacentrale die wij de afgelopen tijd bij herhaling hebben gesteld, is nog altijd geen eenduidig antwoord gekomen.

Navraag bij de ODRA op 27 oktober jl. leerde ons dat er nog geen besluit genomen was en er dus geen mogelijkheid bestond om een zienswijze in te sturen. Die mogelijkheid zou te zijner tijd aangegeven worden in de publicatie.

Op 28 oktober jl. worden stukken toegestuurd inclusief het besluit van 16 september 2016 met de mededeling dat er vanaf 16-9-2016 voor een termijn van 6 weken alleen nog bezwaar gemaakt kon worden terwijl dat besluit pas 14 oktober gepubliceerd werd. Uitgaande van 16 september waren die zes weken op 28 oktober voorbij!

Zeker in het kader van ‘Van Wijken Weten’, het nieuwe beleid binnen de gemeente Arnhem waarin bewoners centraal gesteld worden, hadden wij gedacht juist samen met de gemeente te kunnen werken aan de planvorming voor het industrieterrein dat veel impact heeft op het leefmilieu van de aangrenzende woonwijken, ons leefmilieu.

De omgevingspartijen hebben met een bezwaarschrift gereageerd op deze manier van publiceren en het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Aanvraag omgevingsvergunning biomassacentrale

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben 15-8-2016 de aanvraag van Veolia gepubliceerd voor de aanleg van Ketel 14 en de bouw van een biomassa-opslag op de Kleefse Waard. De omgevingsvergunning wordt toegelicht met de volgende bijlagen: Digitaal emissieverslag 2013,Layout_niveau_4.500Verwachte_belasting_vloer, Informatie_mobiele_kraan_biomassaopslagProduct_Flow_Schema_K14, Principeschema_biomassa_opslagBouwkundige_tekening_biomassa_opslag,  1e_verdieping_gebouw_LB en de Toelichting__ketel_14.
U kunt voor meer informatie ontact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur  op telefoonnummer (026) 37 71 600 of via postbus@odra.nl.

Vergunningaanvraag biomassacentrale Kleefse Waard

In september 2012 besloot de Nuon niet langer door te gaan met het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een biomassacentrale op de Kleefse Waard. Er waren teveel onzekerheden over vergunningen en het verkrijgen van subsidie.  Nieuwe eigenaar Veolia Industriediensten B.V. heeft de plannen voor een biomassacentrale nieuw leven ingeblazen. Nu voor de bouw van een hout gestookte biomassacentrale en een houtopslag. Veolia heeft een verzoek om vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de bouw van een biomassacentrale op de Kleefse Waard ingediend bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. De aanvraag werd toegelicht in de vorm van een aantal bijlagen: digitaal emissieverslag 2013,  eMJVReport 2014A AERIUS_bijlageB AERIUS_bijlageA Revisievergunning Wet milieubeheer en WvoB Revisievergunning Wet milieubeheer 2007,

Op 1-6-2016 werd het ontwerpbesluit  daarop gepubliceerd. Omdat de zienswijzen op de plannen van de Nuon in 2012 niet beantwoord werden, hebben de omgevingspartijen van Westervoort , Stadseiland, en Presikhaaf opnieuw hun bezorgdheid in een zienswijze kenbaar gemaakt.

 

Koppeling stadsverwarming

Nuon gaat 19 miljoen euro investeren om de stadsverwarmingsnetten van Arnhem, Duiven en Westervoort te koppelen. Nog dit jaar wordt begonnen met de aanleg van de koppelleiding van de Warmte Kracht Centrale op de Kleefse Waard naar de AVR in Duiven. Eind 2014 zal de 5 km lange koppelleiding gereed zijn. Dan kunnen 4.000 extra huishoudens en 100 extra bedrijven op stadswarmte worden aangesloten. Met de koppeling hoopt Nuon de zekerheid van de levering van stadswarmte te verbeteren.

dG koppeling warmtenet regio arnhem 27-11-2013

Gedogen

Vlak voor de vakantie kregen de zogenoemde omgevingspartijen een uitnodiging van Nuon om een paar dagen later naar een informatiebijeenkomst te komen om te praten over een gedoogverzoek bij provincie Gelderland. Nuon wilde tijdens de zomermaanden ketel 13 laten draaien in plaats van de warmtekrachtcentrale (WKC) in verband met de beperkte warmtevraag in de zomer. Dat zou leiden tot CO2 reductie en kostenbesparing. In verband met de vakantieperiode werd er half augustus nog een infoavond gepland.

Waarom opeens die haast aan het begin van de vakantieperiode? En, is er voorafgaand aan de infoavond geen informatie over dat gedoogverzoek beschikbaar?

Om een lang verhaal kort te houden, tijdens de informatiebijeenkomst werd de vier aanwezigen gevraagd hoe zij over het gedoogverzoek oordeelden. En de informatie die bij stukjes en beetjes werd toegestuurd riep meer vragen op dan dat er duidelijkheid ontstond.

Tussendoor werd via de media bekend dat het niet goed gaat met Nuon en dat moederbedrijf Vattenfall Nuon wil verkopen. Duidelijk werd ook dat het niet alleen ging om een gedoogverzoek maar om een vergunningaanvraag om tot 1-1-2015 ketel 13 de zomermaanden van 2013 en 2014 te laten draaien. Daarna hoopt Nuon de installatie verkocht te hebben.

Samen met de bewonersgroepen van Stadseiland en Westervoort heeft AGA/Presikhaaf bij de Nuon, provincie Gelderland en gemeente Arnhem een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Nuon blaast bouw biomassacentrale af

In de Gelderlander van vandaag kunt u lezen over het afblazen van de bouw van een biomassacentrale door Nuon.

Nuon stopt haalbaarheidsstudie biomassacentrale

Nuon heeft 7 september bekend gemaakt dat zij besloten heeft niet langer door te gaan met het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een Bio-WWK op de Kleefse Waard. Uit dat onderzoek was tot dusverre naar voren gekomen dat er teveel onzekerheden zijn. In het bijzonder wordt de toekenning van subsidie genoemd. Met dit besluit blijven de in de zienswijzen geformuleerde vragen vooralsnog onbeantwoord. Wij wachten de reactie van gemeente Arnhem en provincie Gelderland af.

Wilgenenergieakker

In een artikel van de Gelderlander werd vandaag geschreven over een wilgenakker als bron van biomassa voor energiecentrales.

Informatiebijeenkomst

Op 28 juni jl. is er een informatiebijeenkomst van de Nuon geweest waarbij weer alleen omgevingspartijen werden uitgenodigd die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de bestemmingsplanprocedure Kleefse Waard – Koningspley-noord.  In het verslag  kunt u lezen waarover gesproken werd.

Bouwplan in Welstand

Bij toeval zagen we op de agenda van de kleine Welstandscommissie van 4 juni jl. dat tekeningen voor de bouw van een biomassacentrale op de Kleefse Waard zouden worden besproken. Wij zijn bij die vergadering geweest.

Het besproken bouwontwerp bestaat uit een overkapping van het bedrijfsproces: de technische installatie, houtaanvoer, houtopslag en rookgasreiniging. Bij het ketelhuis komt een schoorsteen van 60 meter. Voor de overkapping wordt gedacht aan duurzame materialen als accoya (hout) en cortenstaal. Is het dan toch zo dat de plannen van Nuon al in een verder gevorderd stadium zijn dan Nuon doet voorkomen?

Nuon verzocht ons de tekeningen nog niet in de openbaarheid te brengen door ze bijvoorbeeld op deze website te plaatsen. Er zou nog veel in gewijzigd kunnen worden! Ondanks dat we te maken hebben met een openbare procedure voldoen we vooralsnog aan dat verzoek. Voor meer informatie over de bouwtekeningen kunt u terecht bij het Loket Bouwen,Wonen en Leefomgeving in het Stadhuis, Koningstraat 38 in Arnhem.