Bedrijfswoningen

De gemeenteraad is 15 mei jl zonder verdere inhoudelijke discussie akkoord gegaan met het als bijlage toevoegen van de notitie van burgemeester en wethouders aan de toelichting van het in 2017 vastgestelde bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij Noord.’

De gemeenteraad is van mening dat zij dit nu wel deugdelijk hebben onderbouwd met de Notitie beheerderswoningen’ en de bijgevoegde instemmingsovereenkomsten van de huidige eigenaren, cq. bewoners en huurders.

Stand van zaken na tussenuitspraak Raad van State

Burgemeester en wethouders van Arnhem hebben 29 maart 2019 de Raad van State verzocht de hersteltermijn van 16 weken met drie weken te verlengen met als reden dat de gemeenteraad naar verwachting pas in de gemeenteraadsvergadering van 19 juni 2019 zou kunnen beslissen over een herstel van de geconstateerde gebreken.

Op 23 april 2019 heeft de Raad van State besloten de bij haar uitspraak van 13 februari 2019 bepaalde termijn te verlengen tot 1 juli 2019.

Tussenuitspraak

De Raad van State heeft 13 februari 2019 een tussenuitspraak gedaan in de procedure van  bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij Noord’ en gecoördineerde  omgevingsvergunning voor de realisatie van een windpark.

In de tussenuitspraak heeft de Raad van State een voorlopige voorziening getroffen en de gemeente Arnhem de opdracht gegeven deugdelijk te onderbouwen dat sprake is van zodanige technische, organisatorische of functionele bindingen tussen de twee woningen aan de Veerweg en het windpark dat de woningen als bedrijfswoningen moeten worden aangemerkt. Ook kan ervoor gekozen worden door nader onderzoek aan te tonen dat ter plaatse van de twee woningen voldaan kan worden aan de normen voor geluid en slagschaduw. Uiterlijk binnen 16 weken na deze tussenuitspraak moet worden voldaan aan deze opdracht.

U kunt hier de tussenuitspraak 13-2-2019  over het bestemmingsplan en gecoördineerde omgevingsvergunning en de uitspraak Wet natuurbescherming 13-2-2019  Windpark Koningspleij Noord lezen.

Nog niet alle procedures zijn doorlopen zoals vastgelegd in het coördinatiebesluit. De watervergunning, die nodig is om aan de voet van de dijk te mogen bouwen, ontbreekt nog. Die is momenteel in procedure bij het Waterschap Rijn en IJssel.

Uitspraak Raad van State opnieuw uitgesteld

Op 8 oktober 2018 ontvingen wij bericht van de Raad van State dat de Afdeling voor het doen van een uitspraak in zake het gecoördineerde Bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspley Noord, omgevingsvergunning en vergunning- en ontheffing Wet natuurbescherming de termijn opnieuw met zes weken heeft verlengd.

Tijdens de zitting op 20 juli 2018 gaf de staatsraad al aan dat het ging om een complexe procedure. Door dit uitstel wordt de uitspraak nu in de tweede helft van november verwacht.

Termijn verlenging

Stichting AGA/Presikhaaf heeft van de Raad van State het bericht ontvangen dat naar verwachting niet binnen zes weken na de zitting op 20 juli 2018 uitspraak kan worden gedaan. De termijn is met zes weken verlengd.

Raad van State

Vrijdag 20 juli 2018 heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden over het bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord en het besluit vergunning / ontheffing Wet natuurbescherming. In een circa vier uur durende zitting werden de gemeente Arnhem, provincie Gelderland en de vijf appellanten (gemeente Westervoort, drie bewonersgroepen en de Vogelwerkgroep) door drie staatsraden bevraagd over nut, noodzaak en vooral de mogelijkheid om vier windturbines en een zonneveld op Koningspleij Noord te bouwen, een locatie op korte afstand omringd door drie woonwijken in de directe nabijheid van een Natura 2000 gebied.

Wat heeft dit plan voor consequenties? Waarom zouden er persé windturbines op deze unieke locatie omringd door woonwijken moeten komen? Er bestaan zoveel andere, minder overlast gevende mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

En wordt met de manier waarop deze zogenoemde coördinatieprocedure werd gevoerd voldaan aan wet en regelgeving? De hele coördinatieprocedure is immers nog niet afgerond! Of is wet en regelgeving ondergeschikt aan energietransitie?

Wij rekenen op een wijs oordeel van de Raad van State.

Update

Werkzaamheden zijn oorzaak geweest dat onze website niet up-to-date is. Daarom nu een korte samenvatting van wat zich de afgelopen tijd heeft voorgedaan.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 23 juni de terinzagelegging van 28 juni t/m 9 augustus 2017 van ontwerpbesluit op de aanvraag om ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming bekend gemaakt om het voor belanghebbenden mogelijk te maken een zienswijze in te brengen. Deze ontheffing/vergunning maakt deel uit van de coördinatieprocedure waarvoor de gemeenteraad op 19-12-2016 een besluit heeft genomen en had gecoördineerd met alle procedures / besluiten vastgelegd in dat coördinatiebesluit, behandeld moeten worden.

Alle besluiten die in het coordinatiebesluit zijn vastgelegd moeten gelijktijdig voorbereid en in procedure worden gebracht. Een werkwijze die zorgt voor samenhang tussen de te nemen besluiten en dat maakt de procedure overzichtelijk voor zowel de initiatiefnemer als omwonenden. Coördinatie zorgt zo voor een efficiëntere procedure waarmee ook een verkorting van de beroepsprocedure bereikt kan worden. En ja, snelheid was ook geboden want de initiatiefnemer moest op tijd subsidie aanvragen om het windpark te kunnen bouwen.

De gemeente is echter op een andere manier te werk gegaan. Besluiten werden niet gecoördineerd. Er zijn op het moment dat dit geschreven wordt zelfs nog een aantal procedures die nog gestart moeten worden, terwijl er al een beroepsprocedure loopt voor het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en apart daarvan nu een beroepsprocedure voor de ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming.

Dat alles heeft er toe geleid dat zowel de inhoud van de ter inzage gelegde stukken als de manier waarop de gemeente met de coördinatieprocedure is omgegaan tot gevolg heeft gehad dat er vijf beroepschriften zijn ingestuurd. Een daarvan is van Stichting AGA/Presikhaaf. Verder zijn er een privépersoon, twee stichtingen en de gemeente Westervoort die argumenten hebben om verder te  gaan in de beroepsprocedure.

Op 15 november 2017 hebben Gedeputeerden Staten van Gelderland de ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming verleend en vervolgens van 20 november 2017 t/m 2 januari 2018 opengesteld voor beroep. Van die mogelijkheid hebben drie stichtingen gebruikt gemaakt.

Kort samengevat: er is een onoverzichtelijke situatie ontstaan waarbij de vraag gesteld kan worden of deze werkwijze nog wel voldoet aan de juridische eisen die aan een coördinatiebesluit gesteld worden.

De Raad van State heeft inmiddels de Stichting advisering bestuursrechtspraak (een adviesorgaan van de Raad van State) gevraagd een onderzoek in te stellen.

Rectificatie van bekendmaking 17 juli 2017 gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Na de eerdere bekendmaking op 17 juli 2017 (Staatscourant 17juli 2017, nr. 41410) is gebleken dat enkele stukken niet ter inzage zijn gelegd met het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Windpark en zonneveld Koningspleij Noord” en de verleende omgevingsvergunning Windpark. Hierdoor is het noodzakelijk om het bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken opnieuw ter inzage te leggen. Het gaat om de volgende stukken: de Zienswijzennota ‘Bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord’, de ‘Lijst indieners zienswijzen en reacties’ en het ‘Wijzigingenoverzicht bestemmingsplan’.

Het bestemmingsplan, het MER, de omgevingsvergunning en de drie bovengenoemde stukken liggen met ingang van 2 augustus tot en met 12 september 2017 opnieuw ter inzage op het stadhuis, Koningsstraat 38 te Arnhem.

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend bestemmingsplan vormen zijn te vinden op https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.906-/NL.IMRO.0202.906-0301/. De digitale bestanden die gezamenlijk de juridisch geldende omgevingsvergunning vormen zijn te vinden op het webadres: https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.OGV912-/NL.IMRO.0202.OGV912-0301/

De beroepsmogelijkheden tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot verlening van de gewijzigde omgevingsvergunning zijn te lezen in de publicatie  van 1-8-2017. Iedere belanghebbende die nog geen zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen, kan tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan en/of de in de omgevingsvergunning aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning, beroep instellen. Dit kan gedurende de beroepstermijn van 2 augustus t/m 12 september 2017 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zoektocht

Het blijft een zoektocht. Er liggen weliswaar documenten van het bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord en van de omgevingsvergunning voor de bouw van vier windturbines ter inzage op het stadhuis, maar het is een gigantische hoeveelheid onontwarbare documenten. Van het ene document wordt je verwezen naar een bijlage, die ook weer een of meer bijlagen heeft en die vervolgens ook weer. Dat wordt nog lastiger omdat sommige bijlagen in de verwijzing van het ene naar het andere document een andere titel hebben gekregen dan het document oorspronkelijk als titel had.

De officiële lijsten van de ter inzage gelegde stukken waarin de documenten de ene keer met documentnamen, de andere keer met 20 cijferige getallen staan vermeld, worden zo opeens totaal veranderd in een hutsel van als bijlagen omschreven documenten. Een onontwarbaar geheel waarbij een te hulp gevraagde ambtenaar ook de weg kwijtraakte. En dan gaat het nog niet over documenten die gewoon ontbreken! En dat terwijl de gemeenteraad voor de coördinatieprocedure heeft gekozen onder andere omdat het dan voor geïnteresseerden een makkelijke en overzichtelijke procedure zou zijn met één rechtsgang. Opmerkingen van de gemeenteraad over deze onontwarbare kluwen hebben we niet gehoord!

Besluitvorming Bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord

Op 10 juli jl. heeft de gemeenteraad eerst de motie ‘Zo min mogelijk overlast’ aangenomen met 38 stemmen vóór. Vervolgens werd bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord vastgesteld ook met 38 stemmen vóór. Eén raadslid was niet aanwezig. De stemmachine weigerde tot twee keer toe deze uitslagen zichtbaar te maken! Gestemd werd bij handopsteking.

Op 16 en 17 juli 2017 is de vaststelling van het bestemmingsplan in de Staatscourant en het Gemeenteblad bekend gemaakt, evenals de concept-omgevingsvergunning die per 11 juli definitief geworden is. Vanaf 18 juli tot en met 28 augustus 2017 liggen alle stukken van het bestemmingsplan, het MER (inclusief de aanvulling) en de omgevingsvergunning ter inzage op het Stadshuis, Koningstraat 38 te Arnhem. De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldende bestemmingsplan vormen zijn te vinden op: https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.906-/NL.IMRO.0202.906-0301/    Hier vindt u de plankaart.

De digitale bestanden die gezamenlijk de juridisch geldende omgevingsvergunning vormen zijn te vinden op: https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.OGV912-/NL.IMRO.0202.OGV912-0301/