Bestemmingsplan ‘Kleefse Waard 2019′ ter inzage

Er wordt weer een nieuw bestemmingsplan voor de Kleefse Waard opgesteld.

Het tot 2013 geldende zogenaamde ‘Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Industrieterrein’ der gemeente Arnhem’ van 1963 is op grond van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2013 komen te vervallen. De hierna nog geldende stedenbouwkundige bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening zijn vanaf 1 juli 2018 van rechtswege ook komen te vervallen. Vanaf dat moment bestaat er geen enkel toetsingskader meer voor bedrijven die zich op de Kleefse Waard zouden willen vestigen.

Het industrieterrein Kleefse Waard is een deel van het totale ‘Industrieterrein Arnhem Noord’ dat grenst aan het woongebied van Presikhaaf. Het is een grotendeels bestaand bedrijventerrein met nog een aantal braakliggende kavels. De maximale milieucategorie voor bedrijven op de Kleefse Waard wordt milieucategorie 4.2, zoals genoemd in de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering 2009’. Burgemeester en wethouders kunnen hier evenwel met een omgevingsvergunning vanaf wijken als een bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren in milieucategorie 4.2.

Het ontwerpbestemmingsplan en de MER (Milieu Effect Rapportage) liggen vanaf 1 maart t/m 11 april 2019 voor eenieder ter inzage op het stadskantoor, Eusebiusbuitensingel 53. Tot en met 11 april 2019 kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 6800 AB Arnhem.

Op het stadskantoor kan uw zienswijze ook door een ambtenaar worden vastgelegd die het voor u doorstuurt naar de gemeenteraad.

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend ontwerpbestemmingsplan vormen zijn ook te vinden op http://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.869-/NL.IMRO.0202.869-0201/

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Hier kunt u de Nieuwsbrief Werkgroep AGA van januari 2019 lezen.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

U kunt hier de Nieuwsbrief Werkgroep AGA van december 2018 lezen.

Zitting in beroep

Sinds het vorige bericht is op 19 januari 2018 het adviesorgaan van de Raad van State (Stab) in Arnhem geweest voor een gesprek met de verschillende partijen in de beroepsprocedure van de coördinatieprocedure voor de bouw van vier windturbines en een zonneveld op Koningspleij Noord. Op het deskundigenverslag van de Stab hebben de partijen nog kunnen reageren. Nu volgt als laatste nog de zitting bij de Raad van State op 20 juli 2018.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Hier kunt u weer de Nieuwsbrief Werkgroep AGA lezen.

Gewijzigd bestemmingplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord ter besluitvorming naar de gemeenteraad

Het college van B&W heeft 13-6-2017 besloten het gewijzigde bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord en het MER Bedrijventerrein Kleefse Waard ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Ook de twee zienswijzenrapporten en het Toetsingsadvies van de Commissie mer zullen daar besproken worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat gebeuren tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 26 juni a.s. De te behandelen stukken van bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij Noord’ kunt u vinden via de link  https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem/meeting

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw menig over deze plannen aan de gemeenteraadsleden kenbaar te maken, dan kan dat in de vergadering van de 26 juni. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij de griffie via griffie@arnhem.nl of 026 3773851.

Ingezonden brief

Dhr.Bleumink uit Westervoort stuurde ons zijn ingezonden brief aan de Gelderlander die wij graag met u delen.

Zonnevelden

Arnhem wil jaarlijks 1,5% energie besparen, en meer energie duurzaam opwekken. De stedelijke ambitie is om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld met windturbines, en zonnepanelen. Om dit te bereiken is het volgens de gemeente nodig dat in Arnhem 125.000 zonnepanelen op daken worden gelegd (het zijn er nu ca 30.000) en 40.000 grondgebonden zonnepanelen worden geplaatst. De gemeente Arnhem heeft daarom in haar programmaplan New energy made in [Arnhem] vastgelegd dat zij in ieder geval 5 zonnevelden wil realiseren voor 2020.

De gemeente heeft inwoners en bedrijven gevraagd mogelijk geschikte locaties aan te dragen. Ook heeft de gemeente zelf gezocht. Deze locaties zijn getoetst aan de hand van een lijst van criteria die door de gemeenteraad van Arnhem zijn vastgesteld. Uit deze toets komt de locatie IJsseloord 2, de bult, goed uit de bus. Het volledige overzicht van de onderzochte locaties, de criteria en de procedure kunt u lezen op www.arnhem.nl/emia/zonnevelden

De gemeenteraad heeft 19 december 2016 o.a. besloten op de locaties Koningspley Noord, Akzohaven en IJsseloord 2 te starten met de ontwikkeling van zonnevelden en locatie Koningspley Noord voor minimaal 20 jaar beschikbaar te stellen als locatie voor een zonneveld. De stukken die ten grondslag liggen aan dit besluit kunt u vinden in de agenda van de gemeenteraad.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

De Nieuwsbrief van Werkgroep AGA october 2016 kunt u hier lezen

juli 2015

Eneco stopt investeringen in duurzame energie

Energiebedrijf Eneco investeerde als een van de eerste grote Nederlandse investeerders in windmolenparken op zee. Eneco stopt daar nu mee omdat minister Kamp wil dat de energiebedrijven zich opsplitsen in energie leverancier en netwerkbeheerder. Lees meer in de Gelderlander van 2-7-2015.

NLVOW stapt naar VN Tribunaal in Geneve

De NLVOW stapt naar het VN tribunaal in Genève. Dat schrijft zij in een persbericht dat 30-6-2015 werd uitgegeven. Zij doet dat omdat zij zich al meer dan twee jaar inzet om Den Haag en minister Kamp zo ver te krijgen dat omwonenden van (geplande) windparken op een goede manier worden geïnformeerd, dat ze mogen meedenken en meepraten bij het maken van plannen en het nemen van besluiten en dat ze, als het niet anders kan, een faire kans krijgen om bij de rechter hun gelijk te halen.

Zonneveld in weiland Elderveld

Een zonneveld met 7.500 zonnepanelen op het weiland van Hofboerderij de Stoeterij in Elderveld is de eerste van de vijf velden die er in 2020  moeten liggen. Een doelstelling die de gemeente heeft vastgelegd in de nota ‘New Energy made in Arnhem’.  Ook wordt gedacht aan de locaties Koningspleij noord, Kleefse Waard en IJsseloord II. Op elk van deze locaties wordt gedacht aan 5.000 tot 10.000 panelen. Lees meer in de Gelderlander van 4-7-2015 en het Programma New Energy made in [Arnhem] 2015-2020.

Elderveld boos over zonneveld

In de Gelderlander van 7-7-2015 wordt de reactie van bewoners in Elderveld beschreven op het plan van de gemeente Arnhem om op het weiland van de Hofboerderij De Stoeterij 7.500 zonnepanelen te plaatsen. De wijkbewoners ervaren het bericht in de media als een klap in het gezicht. Zij vinden dat het plan grote impact heeft terwijl met de wijk niet gesproken is.

Vaststelling bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Arnhem Noord

De gemeenteraad heeft 13 juli 2015 het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Arnhem-Noord vastgesteld. U kunt hier het vastgestelde bestemmingsplan en het zienswijzenrapport inzien.

Vliegbasis Deelen windmolenpark?

In de Gelderlander van 22-7-2015 wordt geschreven over de ‘  Energiepotentiekaart’ ( deel van het rapport ‘New Energy made in [Arnhem] 2015-2020 ) waarin staat dat Arnhem met 110 windmolens in theorie alle inwoners en bedrijven van de stad van genoeg energie kan voorzien. Adviesbureau Greenspread constateert dat daarvoor in het sterk verstedelijkt gebied te weinig plek is. Zij stellen voor om met Defensie te gaan praten over vliegbasis Deelen. Dat zou 1.882 hectare grond voor windturbines opleveren.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

U kunt hier de Nieuwsbrief juli 2015 van Werkgroep AGA lezen.

Geluid windturbines

De NLVOW heeft zich ingezet voor de totstandkoming van het ‘Kennisbericht Geluid van Windturbines’ , maar vindt haar inbreng daarin niet terug. Dat Kennisbericht werd opgesteld onder de regie van het “Kennisplatform Windenergie i.o.” dat bestaat uit de vier betrokken O’s:  omwonenden, ondernemers,  onderzoekers en overheden. Het werd geschreven door een projectteam bestaande uit medewerkers van het RIVM, het ECN, de GGD-GHOR Nederland en de Energy Academy Europe van de RUG. Op 22 juli zond minister Schultz het “Kennisbericht Geluid van Windturbines” naar de Tweede Kamer. Lees hierover meer in het Persbericht Kennisbericht Geluid windturbines dat de NLVOW 27-7-2015 hierover uit liet gaan.