Uitspraak Raad van State opnieuw uitgesteld

Op 8 oktober 2018 ontvingen wij bericht van de Raad van State dat de Afdeling voor het doen van een uitspraak in zake het gecoördineerde Bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspley Noord, omgevingsvergunning en vergunning- en ontheffing Wet natuurbescherming de termijn opnieuw met zes weken heeft verlengd.

Tijdens de zitting op 20 juli 2018 gaf de staatsraad al aan dat het ging om een complexe procedure. Door dit uitstel wordt de uitspraak nu in de tweede helft van november verwacht.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

U kunt hier de Nieuwsbrief Werkgroep AGA van september 2018 lezen.

Termijn verlenging

Stichting AGA/Presikhaaf heeft van de Raad van State het bericht ontvangen dat naar verwachting niet binnen zes weken na de zitting op 20 juli 2018 uitspraak kan worden gedaan. De termijn is met zes weken verlengd.

Raad van State

Vrijdag 20 juli 2018 heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden over het bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord en het besluit vergunning / ontheffing Wet natuurbescherming. In een circa vier uur durende zitting werden de gemeente Arnhem, provincie Gelderland en de vijf appellanten (gemeente Westervoort, drie bewonersgroepen en de Vogelwerkgroep) door drie staatsraden bevraagd over nut, noodzaak en vooral de mogelijkheid om vier windturbines en een zonneveld op Koningspleij Noord te bouwen, een locatie op korte afstand omringd door drie woonwijken in de directe nabijheid van een Natura 2000 gebied.

Wat heeft dit plan voor consequenties? Waarom zouden er persé windturbines op deze unieke locatie omringd door woonwijken moeten komen? Er bestaan zoveel andere, minder overlast gevende mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

En wordt met de manier waarop deze zogenoemde coördinatieprocedure werd gevoerd voldaan aan wet en regelgeving? De hele coördinatieprocedure is immers nog niet afgerond! Of is wet en regelgeving ondergeschikt aan energietransitie?

Wij rekenen op een wijs oordeel van de Raad van State.

Zitting in beroep

Sinds het vorige bericht is op 19 januari 2018 het adviesorgaan van de Raad van State (Stab) in Arnhem geweest voor een gesprek met de verschillende partijen in de beroepsprocedure van de coördinatieprocedure voor de bouw van vier windturbines en een zonneveld op Koningspleij Noord. Op het deskundigenverslag van de Stab hebben de partijen nog kunnen reageren. Nu volgt als laatste nog de zitting bij de Raad van State op 20 juli 2018.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Hier kunt u weer de Nieuwsbrief Werkgroep AGA lezen.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

U kunt hier de Nieuwsbrief Werkgroep AGA van april 2018 lezen.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

De Nieuwsbrief Werkgroep AGA van januari 2018 kunt u hier lezen.

Update

Werkzaamheden zijn oorzaak geweest dat onze website niet up-to-date is. Daarom nu een korte samenvatting van wat zich de afgelopen tijd heeft voorgedaan.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 23 juni de terinzagelegging van 28 juni t/m 9 augustus 2017 van ontwerpbesluit op de aanvraag om ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming bekend gemaakt om het voor belanghebbenden mogelijk te maken een zienswijze in te brengen. Deze ontheffing/vergunning maakt deel uit van de coördinatieprocedure waarvoor de gemeenteraad op 19-12-2016 een besluit heeft genomen en had gecoördineerd met alle procedures / besluiten vastgelegd in dat coördinatiebesluit, behandeld moeten worden.

Alle besluiten die in het coordinatiebesluit zijn vastgelegd moeten gelijktijdig voorbereid en in procedure worden gebracht. Een werkwijze die zorgt voor samenhang tussen de te nemen besluiten en dat maakt de procedure overzichtelijk voor zowel de initiatiefnemer als omwonenden. Coördinatie zorgt zo voor een efficiëntere procedure waarmee ook een verkorting van de beroepsprocedure bereikt kan worden. En ja, snelheid was ook geboden want de initiatiefnemer moest op tijd subsidie aanvragen om het windpark te kunnen bouwen.

De gemeente is echter op een andere manier te werk gegaan. Besluiten werden niet gecoördineerd. Er zijn op het moment dat dit geschreven wordt zelfs nog een aantal procedures die nog gestart moeten worden, terwijl er al een beroepsprocedure loopt voor het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en apart daarvan nu een beroepsprocedure voor de ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming.

Dat alles heeft er toe geleid dat zowel de inhoud van de ter inzage gelegde stukken als de manier waarop de gemeente met de coördinatieprocedure is omgegaan tot gevolg heeft gehad dat er vijf beroepschriften zijn ingestuurd. Een daarvan is van Stichting AGA/Presikhaaf. Verder zijn er een privépersoon, twee stichtingen en de gemeente Westervoort die argumenten hebben om verder te  gaan in de beroepsprocedure.

Op 15 november 2017 hebben Gedeputeerden Staten van Gelderland de ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming verleend en vervolgens van 20 november 2017 t/m 2 januari 2018 opengesteld voor beroep. Van die mogelijkheid hebben drie stichtingen gebruikt gemaakt.

Kort samengevat: er is een onoverzichtelijke situatie ontstaan waarbij de vraag gesteld kan worden of deze werkwijze nog wel voldoet aan de juridische eisen die aan een coördinatiebesluit gesteld worden.

De Raad van State heeft inmiddels de Stichting advisering bestuursrechtspraak (een adviesorgaan van de Raad van State) gevraagd een onderzoek in te stellen.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

De Nieuwsbrief Werkgroep AGA van november 2017 kunt u hier lezen.