Windturbines in gemeenteraad 28-11-2016

Maandag 28 november 2016 van 19:30-20:45 uur wordt in de gemeenteraad informatief / meningsvormend gesproken over de toepassing van de coördinatieprocedure voor de windturbines langs de Pleyroute. Begonnen wordt met een agenderingsverzoek van de raadsbrief ‘stand van zaken windmolens Koningspley Noord – Kleefse Waaerd’. Met deze link komt u bij de agenda en de vergaderstukken.

Vergunning verleend voor biomassacentrale op Kleefse Waard

Zonder enig overleg met omwonenden of omgevingspartijen heeft Provincie Gelderland Veolia Industriediensten BV een omgevingsvergunning verleend voor de ‘Milieuneutrale verandering door plaatsing ketel 14 en bouw opslaggebouw biomassa’ op de Kleefse Waard.

Vanaf 3-8-2016 werd een wirwar aan berichten gepubliceerd met onduidelijke omschrijvingen zonder vermelding van de mogelijkheid met een zienswijze te reageren op de planvorming. Op onze vragen bij de ODRA, ODRN en het Loket Bouwen Wonen en Leefomgeving om duidelijkheid te geven over de lopende procedures van de biomassacentrale die wij de afgelopen tijd bij herhaling hebben gesteld, is nog altijd geen eenduidig antwoord gekomen.

Navraag bij de ODRA op 27 oktober jl. leerde ons dat er nog geen besluit genomen was en er dus geen mogelijkheid bestond om een zienswijze in te sturen. Die mogelijkheid zou te zijner tijd aangegeven worden in de publicatie.

Op 28 oktober jl. worden stukken toegestuurd inclusief het besluit van 16 september 2016 met de mededeling dat er vanaf 16-9-2016 voor een termijn van 6 weken alleen nog bezwaar gemaakt kon worden terwijl dat besluit pas 14 oktober gepubliceerd werd. Uitgaande van 16 september waren die zes weken op 28 oktober voorbij!

Zeker in het kader van ‘Van Wijken Weten’, het nieuwe beleid binnen de gemeente Arnhem waarin bewoners centraal gesteld worden, hadden wij gedacht juist samen met de gemeente te kunnen werken aan de planvorming voor het industrieterrein dat veel impact heeft op het leefmilieu van de aangrenzende woonwijken, ons leefmilieu.

De omgevingspartijen hebben met een bezwaarschrift gereageerd op deze manier van publiceren en het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Stand van zaken windturbines Koningspley-Noord en Kleefse Waard

In een brief aan de gemeenteraad dd. 11-10-2016 wordt de stand van zaken van windturbines op Koningspley-Noord en de Kleefse Waard beschreven.

Bureau Waardenburg heeft een natuurtoets uitgevoerd gegeven de eisen van de Natuurbeschermingswet. Het bureau stelt in haar rapport van juni 2016 dat het windpark geen significant effect zou hebben op vogelsoorten, m.u.v. de wulp. Een vervolgonderzoek door hetzelfde bureau stelde in een zogenoemde Passende beoordeling voor om de windturbines op bepaalde tijdstippen (in totaal 1 uur rond zonsop- en ondergang) stil te zetten om zo de negatieve effecten op de wulp, als bedreigde vogelsoort te beperken. Deze aanpak zou leiden tot een circa 4% afname van de output van het beoogde windpark. Omgevingspartijen bestuderen op dit moment deze rapporten.

Start MER met Nota Reikwijdte en Detailniveau

Om de effecten van de windturbines zoals bijvoorbeeld slagschaduw, geluid en veiligheid op de omgeving in beeld te brengen zijn de initiatiefnemers van de bouw van Windturbines op de Kleefse Waard en Koningspley-Noord begonnen met een MER-procedure (Milieu Effect rapportage). De gemeente Arnhem, die een MER moet doen voor het bestemmingsplan van de Kleefse Waard en Koningspley-Noord dat begin volgend jaar in procedure komt en Pley B.V. hebben samen Tauw bv opdracht gegeven een startdocument voor de MER-procedure te schrijven over de reikwijdte en het detailniveau van de MER.

Deze Nota Reikwijdte en Detailniveau Kleefse Waard 2016 ligt vanaf woensdag 2 november 2016 gedurende vier weken tot en met woensdag 23 november 2016 ter inzage op het stadhuis, loket BWL, Koningstraat 38. Tot en met 23 november 2016 kan een zienswijze worden ingediend als u bijvoorbeeld vindt dat er nog specifieke dingen onderzocht moeten worden die niet in de nota genoemd worden.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad nu voor om de procedures die nodig zijn voor de realisatie van windturbines gelijk te starten met de bestemmingsplanprocedure voor de Kleefse Waard en Koningspley-Noord. Daarvoor moet de gemeenteraad wel een expliciet besluit nemen.

Twee uitgebreide procedures die ieder apart serieus aandacht nodig hebben. Procedures die elk apart veel impact hebben op het leefmilieu van de aangrenzende woonwijken. Opeens zoveel snelheid roept vragen op. Heeft de gemeente de afgelopen tijd niet al voor veel bedrijfsuitbreidingen op de Kleefse Waard vergunningen verleend op basis van een al jaren lang sterk verouderd bestemmingsplan? Opeens zoveel snelheid geeft ook aanleiding tot zorgen: komt het door de gemeente toegezegde overleg met omwonenden en omgevingspartijen over de plannen voor windturbines nu niet in het gedrang of wordt het zelfs volledig overgeslagen?

Communicatie

Belanghebbenden zouden door de gemeente geïnformeerd worden over het ter inzage leggen van de Nota Reikwijdte en Detailniveau en de mogelijkheid daar tot en met 23 november 2016 op te reageren. Dat liep echter anders. Een bewonersbrief werd her en der bezorgd. Veel belanghebbenden werden niet op de hoogte gebracht en missen zo een deel van de inspraakmogelijkheden voor plannen die invloed hebben op hun leefomgeving

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

De Nieuwsbrief van Werkgroep AGA october 2016 kunt u hier lezen

Aanvraag omgevingsvergunning biomassacentrale

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben 15-8-2016 de aanvraag van Veolia gepubliceerd voor de aanleg van Ketel 14 en de bouw van een biomassa-opslag op de Kleefse Waard. De omgevingsvergunning wordt toegelicht met de volgende bijlagen: Digitaal emissieverslag 2013,Layout_niveau_4.500Verwachte_belasting_vloer, Informatie_mobiele_kraan_biomassaopslagProduct_Flow_Schema_K14, Principeschema_biomassa_opslagBouwkundige_tekening_biomassa_opslag,  1e_verdieping_gebouw_LB en de Toelichting__ketel_14.
U kunt voor meer informatie ontact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur  op telefoonnummer (026) 37 71 600 of via postbus@odra.nl.

Vergunningaanvraag biomassacentrale Kleefse Waard

In september 2012 besloot de Nuon niet langer door te gaan met het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een biomassacentrale op de Kleefse Waard. Er waren teveel onzekerheden over vergunningen en het verkrijgen van subsidie.  Nieuwe eigenaar Veolia Industriediensten B.V. heeft de plannen voor een biomassacentrale nieuw leven ingeblazen. Nu voor de bouw van een hout gestookte biomassacentrale en een houtopslag. Veolia heeft een verzoek om vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de bouw van een biomassacentrale op de Kleefse Waard ingediend bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. De aanvraag werd toegelicht in de vorm van een aantal bijlagen: digitaal emissieverslag 2013,  eMJVReport 2014A AERIUS_bijlageB AERIUS_bijlageA Revisievergunning Wet milieubeheer en WvoB Revisievergunning Wet milieubeheer 2007,

Op 1-6-2016 werd het ontwerpbesluit  daarop gepubliceerd. Omdat de zienswijzen op de plannen van de Nuon in 2012 niet beantwoord werden, hebben de omgevingspartijen van Westervoort , Stadseiland, en Presikhaaf opnieuw hun bezorgdheid in een zienswijze kenbaar gemaakt.

 

Verwarring over brief van Windpark Koningspley in gemeente enveloppe

Het is al weer enige tijd geleden, maar 28 juni jl. werd in delen van Westervoort, Malburgen en Presikhaaf huis-aan-huis een brief bezorgd van de initiatiefnemer van Windpark Koningspley in een gemeente envelop. Daarmee werd de schijn gewekt dat het ging om een communicatie van de gemeente. Uit het logo van Windpark Koningspley boven de brief en de handtekening van de directeur van het windpark onder de brief bleek dat dit niet zo was. De inhoud van de brief gaf lezers de indruk dat het plan voor windturbines al een voldongen feit was. Maar niets is minder waar! Er is nog een lange weg te gaan voor Windpark Koningspley gerealiseerd kan worden. Zo moeten er nog verschillende onderzoeken in het kader van de Milieu Effect Rapportage uitgevoerd worden. Het aantal, de hoogte en de locatie van de turbines staat nog allemaal niet vast. En de bestemmingsplannen moeten nog in procedure gebracht worden.

Met de volgende links kunt u meer over dit voorval lezen:verwarring-mogelijk-windmolenpark-gebruik-envelop-gemeente-arnhemWindmolens-en-wulpen-dat-is-geen-goede-combinatiewindmolens-koningspleij-stap-dichterbij. Tot slot de links naar de natuurtoets en quickscan die Bureau Waardenburg bv . in opdracht van V.O.F. Windpark Koningspleij heeft uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet..

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

De Nieuwsbrief Werkgroep AGA van juni 2016 kunt u hier lezen.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Hier kunt u de Nieuwsbrief Werkgroep AGA april 2016 lezen.

VN Tribunaal neemt klacht van NLVOW in behandeling

De commissie van Toezicht van het verdrag van Aarhus in Genève heeft 19 december 2015 de klacht van de NLVOW ontvankelijk verklaard. De commissie gaat de klacht nu inhoudelijk beoordelen. Professor Koers die de klacht namens de NLVOW indiende en die in Genève aanwezig was: “Het is eigenlijk te gek voor woorden dat je in dit land naar een internationaal tribunaal moet stappen om dit soort zaken voor elkaar te krijgen. De verantwoordelijke bewindslieden zouden zich hiervoor moeten schamen.” In het Persbericht  dat de NLVOW uitgaf kunt u lezen hoe het proces verder verloopt en wat de gevolgen zijn van een positieve uitslag.