Bedrijfswoningen

De gemeenteraad is 15 mei jl zonder verdere inhoudelijke discussie akkoord gegaan met het als bijlage toevoegen van de notitie van burgemeester en wethouders aan de toelichting van het in 2017 vastgestelde bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij Noord.’

De gemeenteraad is van mening dat zij dit nu wel deugdelijk hebben onderbouwd met de Notitie beheerderswoningen’ en de bijgevoegde instemmingsovereenkomsten van de huidige eigenaren, cq. bewoners en huurders.

Stand van zaken na tussenuitspraak Raad van State

Burgemeester en wethouders van Arnhem hebben 29 maart 2019 de Raad van State verzocht de hersteltermijn van 16 weken met drie weken te verlengen met als reden dat de gemeenteraad naar verwachting pas in de gemeenteraadsvergadering van 19 juni 2019 zou kunnen beslissen over een herstel van de geconstateerde gebreken.

Op 23 april 2019 heeft de Raad van State besloten de bij haar uitspraak van 13 februari 2019 bepaalde termijn te verlengen tot 1 juli 2019.

Bestemmingsplan ‘Kleefse Waard 2019′ ter inzage

Er wordt weer een nieuw bestemmingsplan voor de Kleefse Waard opgesteld.

Het tot 2013 geldende zogenaamde ‘Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Industrieterrein’ der gemeente Arnhem’ van 1963 is op grond van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2013 komen te vervallen. De hierna nog geldende stedenbouwkundige bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening zijn vanaf 1 juli 2018 van rechtswege ook komen te vervallen. Vanaf dat moment bestaat er geen enkel toetsingskader meer voor bedrijven die zich op de Kleefse Waard zouden willen vestigen.

Het industrieterrein Kleefse Waard is een deel van het totale ‘Industrieterrein Arnhem Noord’ dat grenst aan het woongebied van Presikhaaf. Het is een grotendeels bestaand bedrijventerrein met nog een aantal braakliggende kavels. De maximale milieucategorie voor bedrijven op de Kleefse Waard wordt milieucategorie 4.2, zoals genoemd in de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering 2009’. Burgemeester en wethouders kunnen hier evenwel met een omgevingsvergunning vanaf wijken als een bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren in milieucategorie 4.2.

Het ontwerpbestemmingsplan en de MER (Milieu Effect Rapportage) liggen vanaf 1 maart t/m 11 april 2019 voor eenieder ter inzage op het stadskantoor, Eusebiusbuitensingel 53. Tot en met 11 april 2019 kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 6800 AB Arnhem.

Op het stadskantoor kan uw zienswijze ook door een ambtenaar worden vastgelegd die het voor u doorstuurt naar de gemeenteraad.

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend ontwerpbestemmingsplan vormen zijn ook te vinden op http://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.869-/NL.IMRO.0202.869-0201/

Tussenuitspraak

De Raad van State heeft 13 februari 2019 een tussenuitspraak gedaan in de procedure van  bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij Noord’ en gecoördineerde  omgevingsvergunning voor de realisatie van een windpark.

In de tussenuitspraak heeft de Raad van State een voorlopige voorziening getroffen en de gemeente Arnhem de opdracht gegeven deugdelijk te onderbouwen dat sprake is van zodanige technische, organisatorische of functionele bindingen tussen de twee woningen aan de Veerweg en het windpark dat de woningen als bedrijfswoningen moeten worden aangemerkt. Ook kan ervoor gekozen worden door nader onderzoek aan te tonen dat ter plaatse van de twee woningen voldaan kan worden aan de normen voor geluid en slagschaduw. Uiterlijk binnen 16 weken na deze tussenuitspraak moet worden voldaan aan deze opdracht.

U kunt hier de tussenuitspraak 13-2-2019  over het bestemmingsplan en gecoördineerde omgevingsvergunning en de uitspraak Wet natuurbescherming 13-2-2019  Windpark Koningspleij Noord lezen.

Nog niet alle procedures zijn doorlopen zoals vastgelegd in het coördinatiebesluit. De watervergunning, die nodig is om aan de voet van de dijk te mogen bouwen, ontbreekt nog. Die is momenteel in procedure bij het Waterschap Rijn en IJssel.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

Hier kunt u de Nieuwsbrief Werkgroep AGA van januari 2019 lezen.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

U kunt hier de Nieuwsbrief Werkgroep AGA van december 2018 lezen.

Uitspraak Raad van State opnieuw uitgesteld

Op 8 oktober 2018 ontvingen wij bericht van de Raad van State dat de Afdeling voor het doen van een uitspraak in zake het gecoördineerde Bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspley Noord, omgevingsvergunning en vergunning- en ontheffing Wet natuurbescherming de termijn opnieuw met zes weken heeft verlengd.

Tijdens de zitting op 20 juli 2018 gaf de staatsraad al aan dat het ging om een complexe procedure. Door dit uitstel wordt de uitspraak nu in de tweede helft van november verwacht.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

U kunt hier de Nieuwsbrief Werkgroep AGA van september 2018 lezen.

Termijn verlenging

Stichting AGA/Presikhaaf heeft van de Raad van State het bericht ontvangen dat naar verwachting niet binnen zes weken na de zitting op 20 juli 2018 uitspraak kan worden gedaan. De termijn is met zes weken verlengd.

Raad van State

Vrijdag 20 juli 2018 heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden over het bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord en het besluit vergunning / ontheffing Wet natuurbescherming. In een circa vier uur durende zitting werden de gemeente Arnhem, provincie Gelderland en de vijf appellanten (gemeente Westervoort, drie bewonersgroepen en de Vogelwerkgroep) door drie staatsraden bevraagd over nut, noodzaak en vooral de mogelijkheid om vier windturbines en een zonneveld op Koningspleij Noord te bouwen, een locatie op korte afstand omringd door drie woonwijken in de directe nabijheid van een Natura 2000 gebied.

Wat heeft dit plan voor consequenties? Waarom zouden er persé windturbines op deze unieke locatie omringd door woonwijken moeten komen? Er bestaan zoveel andere, minder overlast gevende mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

En wordt met de manier waarop deze zogenoemde coördinatieprocedure werd gevoerd voldaan aan wet en regelgeving? De hele coördinatieprocedure is immers nog niet afgerond! Of is wet en regelgeving ondergeschikt aan energietransitie?

Wij rekenen op een wijs oordeel van de Raad van State.