Zonnevelden

Arnhem wil jaarlijks 1,5% energie besparen, en meer energie duurzaam opwekken. De stedelijke ambitie is om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld met windturbines, en zonnepanelen. Om dit te bereiken is het volgens de gemeente nodig dat in Arnhem 125.000 zonnepanelen op daken worden gelegd (het zijn er nu ca 30.000) en 40.000 grondgebonden zonnepanelen worden geplaatst. De gemeente Arnhem heeft daarom in haar programmaplan New energy made in [Arnhem] vastgelegd dat zij in ieder geval 5 zonnevelden wil realiseren voor 2020.

De gemeente heeft inwoners en bedrijven gevraagd mogelijk geschikte locaties aan te dragen. Ook heeft de gemeente zelf gezocht. Deze locaties zijn getoetst aan de hand van een lijst van criteria die door de gemeenteraad van Arnhem zijn vastgesteld. Uit deze toets komt de locatie IJsseloord 2, de bult, goed uit de bus. Het volledige overzicht van de onderzochte locaties, de criteria en de procedure kunt u lezen op www.arnhem.nl/emia/zonnevelden

De gemeenteraad heeft 19 december 2016 o.a. besloten op de locaties Koningspley Noord, Akzohaven en IJsseloord 2 te starten met de ontwikkeling van zonnevelden en locatie Koningspley Noord voor minimaal 20 jaar beschikbaar te stellen als locatie voor een zonneveld. De stukken die ten grondslag liggen aan dit besluit kunt u vinden in de agenda van de gemeenteraad.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

De Nieuwsbrief van Werkgroep AGA januari 2017 kunt u hier lezen.

Besluit coördinatieprocedure

De gemeenteraad van Arnhem heeft 19 december 2016 het amendement ‘Bewoner praat mee’ aangenomen met 38 stemmen vóór en 1 stem tegen. Daarna besloten zij een versnelde procedure (coördinatieprocedure) voor het bestemmingsplan Kleefse Waard en de vergunningen voor een windturbinepark op Koningspley Noord van toepassing te laten zijn. Dat gebeurde met 36 stemmen vóór en 2 tegen.

De agenda en alle stukken kunt u hier inzien.

De officiële procedure van het bestemmingsplan en het windturbinepark start volgens planning op 15 januari 2017 met het ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan en de aanvragen van de initiatiefnemers en alle onderzoeken. De initiatiefnemer heeft toegezegd dat de onderzoeken vanaf 3-1-2017 beschikbaar komen.

Woensdag 11 januari 2017 is er een bijeenkomst over de afsluiting van de windconsultatie in Showroom Arnhem, Langstraat 20, Arnhem. De inloop is vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur. Belanghebbenden en bezoekers van de windconsultaties in Presikhaaf, Westervoort en Malburgen worden hiervoor uitgenodigd. Daarnaast willen wij iedereen oproepen de bijeenkomst bij te wonen en van de gelegenheid gebruik te maken vragen te stellen dan wel opmerkingen te maken over de plannen. Alle reacties worden in de verdere planvorming meegenomen.

Resultaat behandeling coördinatieprocedure windturbines Pleijweg

De gemeenteraad heeft 12 december kort informatief en vervolgens meningsvormend gesproken over het toepassen van een versnelde procedure (coördinatieprocedure) voor het bestemmingsplan Kleefse Waard en de vergunningen voor een windpark op Koningspley Noord. Initiatiefnemer dhr. De Keijzer en de voorzitter van de Rijn en IJssel energiecoöperatie mw. Van Woerden kregen de mogelijkheid om alsnog in te spreken.

Omdat bij toeval was gebleken dat technisch onderzoeksbureau Solidwinds in zijn portfolio meldt dat zij voor de Wind project-site Arnhem (Nederland) t.b.v. OutSmart B.V. (Nederland) in het derde kwartaal 2014! een studie uitvoerden t.a.v. lange-termijn opbrengstvoorspelling en een risico analyse, geluid en slagschaduw en daarna in het 4de kwartaal 2015 o.a. geluidsberekeningen uitvoerde voor Windpark Koningspleij, heeft Stichting AGA/Presikhaaf spreektijd gevraagd om de gemeenteraad om opheldering te vragen. Juist dit zijn een aantal van de belangrijkste onderwerpen voor omwonenden. Juist over deze onderzoeken is nooit met ons gecommuniceerd.

De vragen gesteld tijdens de windconsultatie in 2014 zijn ook nog altijd niet beantwoord. De wethouder schrijft daarover in een memo dat tijdens de consultaties is afgesproken dat na afronding van de onderzoeken deze vragen begin dit jaar beantwoord worden. Die afspraak is nieuw! Alle relevante informatie die deze consultatie heeft opgeleverd zal, zo schrijft de wethouder, verwerkt worden in de Milieu Effect Rapportage die gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Op de zienswijzen op nog maar het concept van de startnotitie m.e.r. zou uiterlijk op 12 december 2016 door de gemeente een reactie gegeven worden. Ook dat is niet gebeurd.

De gemeenteraad werkt aan een amendement met als doel de communicatie met omwonenden te verbeteren.

Zienswijzen start m.e.r. bestemmingsplan Kleefse Waard

De omgevingspartijen uit WestervoortStadseiland en Presikhaaf hebben een reactie ingestuurd op het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de start van de m.e.r. van het bestemmingsplan  Kleefse Waard.

Vervolg behandeling windturbines in gemeenteraad op 12-12-2016

Maandag 12 december 2016 van 20.45 tot 21.45 uur wordt in de gemeenteraad verder gesproken over de toepassing van de coördinatieprocedure voor de windturbines langs de Pleyroute. Vorige week werd afgesloten met een toezegging van de wethouder om de gemeenteraad informatie te sturen over de uitkomst van de windconsultaties en hoe de vragen en opmerkingen van omwonenden in de plannen zijn meegenomen.  Besloten werd dat de vergadering verkort informatief en vervolgens meningsvormend zal zijn en dat, omdat er 28 november al insprekers waren, er 12 december geen insprekers zouden komen. Hier komt u bij de vergaderstukken. Uit deze stukken blijkt niet dat er informatie naar de gemeenteraad is gegaan en dat de heer De Keijzer (initiatiefnemer van het windturbinepark) en mevrouw Van Woerden (voorzitter van de Rijn en IJsselenergiecoöperatie) komen inspreken.

Nieuwsbrief Werkgroep AGA

De Nieuwsbrief Werkgroep AGA van december 2016 kunt u hier lezen.

Windturbines in gemeenteraad 28-11-2016

Maandag 28 november 2016 van 19:30-20:45 uur wordt in de gemeenteraad informatief / meningsvormend gesproken over de toepassing van de coördinatieprocedure voor de windturbines langs de Pleyroute. Begonnen wordt met een agenderingsverzoek van de raadsbrief ‘stand van zaken windmolens Koningspley Noord – Kleefse Waaerd’. Vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit Westervoort en Stadseiland en de Vogelwerkgroep Arnhem eo gaan inspreken. Met deze link komt u bij de agenda en de vergaderstukken.

Vergunning verleend voor biomassacentrale op Kleefse Waard

Zonder enig overleg met omwonenden of omgevingspartijen heeft Provincie Gelderland Veolia Industriediensten BV een omgevingsvergunning verleend voor de ‘Milieuneutrale verandering door plaatsing ketel 14 en bouw opslaggebouw biomassa’ op de Kleefse Waard.

Vanaf 3-8-2016 werd een wirwar aan berichten gepubliceerd met onduidelijke omschrijvingen zonder vermelding van de mogelijkheid met een zienswijze te reageren op de planvorming. Op onze vragen bij de ODRA, ODRN en het Loket Bouwen Wonen en Leefomgeving om duidelijkheid te geven over de lopende procedures van de biomassacentrale die wij de afgelopen tijd bij herhaling hebben gesteld, is nog altijd geen eenduidig antwoord gekomen.

Navraag bij de ODRA op 27 oktober jl. leerde ons dat er nog geen besluit genomen was en er dus geen mogelijkheid bestond om een zienswijze in te sturen. Die mogelijkheid zou te zijner tijd aangegeven worden in de publicatie.

Op 28 oktober jl. worden stukken toegestuurd inclusief het besluit van 16 september 2016 met de mededeling dat er vanaf 16-9-2016 voor een termijn van 6 weken alleen nog bezwaar gemaakt kon worden terwijl dat besluit pas 14 oktober gepubliceerd werd. Uitgaande van 16 september waren die zes weken op 28 oktober voorbij!

Zeker in het kader van ‘Van Wijken Weten’, het nieuwe beleid binnen de gemeente Arnhem waarin bewoners centraal gesteld worden, hadden wij gedacht juist samen met de gemeente te kunnen werken aan de planvorming voor het industrieterrein dat veel impact heeft op het leefmilieu van de aangrenzende woonwijken, ons leefmilieu.

De omgevingspartijen hebben met een bezwaarschrift gereageerd op deze manier van publiceren en het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Stand van zaken windturbines Koningspley-Noord en Kleefse Waard

In een brief aan de gemeenteraad dd. 11-10-2016 wordt de stand van zaken van windturbines op Koningspley-Noord en de Kleefse Waard beschreven.

Bureau Waardenburg heeft een natuurtoets uitgevoerd gegeven de eisen van de Natuurbeschermingswet. Het bureau stelt in haar rapport van juni 2016 dat het windpark geen significant effect zou hebben op vogelsoorten, m.u.v. de wulp. Een vervolgonderzoek door hetzelfde bureau stelde in een zogenoemde Passende beoordeling voor om de windturbines op bepaalde tijdstippen (in totaal 1 uur rond zonsop- en ondergang) stil te zetten om zo de negatieve effecten op de wulp, als bedreigde vogelsoort te beperken. Deze aanpak zou leiden tot een circa 4% afname van de output van het beoogde windpark. Omgevingspartijen bestuderen op dit moment deze rapporten.

Start MER met Nota Reikwijdte en Detailniveau

Om de effecten van de windturbines zoals bijvoorbeeld slagschaduw, geluid en veiligheid op de omgeving in beeld te brengen zijn de initiatiefnemers van de bouw van Windturbines op de Kleefse Waard en Koningspley-Noord begonnen met een MER-procedure (Milieu Effect rapportage). De gemeente Arnhem, die een MER moet doen voor het bestemmingsplan van de Kleefse Waard en Koningspley-Noord dat begin volgend jaar in procedure komt en Pley B.V. hebben samen Tauw bv opdracht gegeven een startdocument voor de MER-procedure te schrijven over de reikwijdte en het detailniveau van de MER.

Deze Nota Reikwijdte en Detailniveau Kleefse Waard 2016 ligt vanaf woensdag 2 november 2016 gedurende vier weken tot en met woensdag 23 november 2016 ter inzage op het stadhuis, loket BWL, Koningstraat 38. Tot en met 23 november 2016 kan een zienswijze worden ingediend als u bijvoorbeeld vindt dat er nog specifieke dingen onderzocht moeten worden die niet in de nota genoemd worden.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad nu voor om de procedures die nodig zijn voor de realisatie van windturbines gelijk te starten met de bestemmingsplanprocedure voor de Kleefse Waard en Koningspley-Noord. Daarvoor moet de gemeenteraad wel een expliciet besluit nemen.

Twee uitgebreide procedures die ieder apart serieus aandacht nodig hebben. Procedures die elk apart veel impact hebben op het leefmilieu van de aangrenzende woonwijken. Opeens zoveel snelheid roept vragen op. Heeft de gemeente de afgelopen tijd niet al voor veel bedrijfsuitbreidingen op de Kleefse Waard vergunningen verleend op basis van een al jaren lang sterk verouderd bestemmingsplan? Opeens zoveel snelheid geeft ook aanleiding tot zorgen: komt het door de gemeente toegezegde overleg met omwonenden en omgevingspartijen over de plannen voor windturbines nu niet in het gedrang of wordt het zelfs volledig overgeslagen?

Communicatie

Belanghebbenden zouden door de gemeente geïnformeerd worden over het ter inzage leggen van de Nota Reikwijdte en Detailniveau en de mogelijkheid daar tot en met 23 november 2016 op te reageren. Dat liep echter anders. Een bewonersbrief werd her en der bezorgd. Veel belanghebbenden werden niet op de hoogte gebracht en missen zo een deel van de inspraakmogelijkheden voor plannen die invloed hebben op hun leefomgeving